Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 5., 6. и 6б. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11) и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 464-167/2016-06 од 19.08.2016. године,

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове Општинске управе општине Велико Градиште на основу решења Председника општине Велико Градиште бр. 464-167/2016-06 од 22.08.2016. године, о б ј а в љ у ј е,   

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

 

I  Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чине следеће локације:

Локација 3 – к.п. број 1699, део простора парка код аутобуске станице (преко пута Лукоила). Број објеката: 2. Површина једног места/објекта је 20 m², површиина другог места/објекта је 19 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 6.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 6 – к.п. број 1727, улица Виноградска (на Орашчару). Број објеката: 1. Површина једног места/објекта је 24 m². (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 1.800,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 8 – к.п. број 554, улица Сарајевска (на терену малих спортова). Број објеката: 1. Површина једног места/објекта је 50 m². (намена: обављање угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 11 – к.п. број 2213, улица Кнеза Лазара (преко пута библиотеке и код жардињера). Број објеката: 1. Површина једног места/објекта је 10 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 12 – к.п. број 2221/3, у улици Воје Богдановића (испред Пере Металца). Број објеката: 3. Површина за свако појединачо место/објекат на локацији је по 25 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 1.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 13 – к.п. број 1899/1, улица Столета Опанчара (код улаза у основну школу). Број објеката: 1. Површина локације је 37,5 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 16 – к.п. број 793, улица Жике Поповића (код трафо станице). Број објеката: 1. Површина локације је 13,5 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 19 – к.п. број 745/3, раскрсница Пере Металца и Доситејева. Број објеката: 3. Површина локације за два појединачна места/објекта је по 18,25 m², за једно место/објекат је 22 m² (намена: обављање трговинске, или услужне делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 37  – к.п. број 2223, улица Бошка Вребалова у Великом Градишту, десна страна. Број објеката: 2. Површина за свако појединачо место/објекат на локацији је по 25 m² (намена: обављање трговинске, занатске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.400,00 дин/m² на годишњем нивоу.

II  Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локације се дају у закуп на период до 3 године, за време важења Програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Програмом и Допуном програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године, ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, а у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

У случају да је решењем надлежног органа одлучено о престанку права коришћења локације по основу закупа, ближе одређених у одељку I овог огласа, а мањи монтажни објекат привременог карактера из техничких или других разлога није уклоњен са локације, може се у поступку јавног надметања локација дати у закуп уз могућност новог закупца да у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу локације, закључи са бившим закупцем локације одговарајући правни посао о преносу права својине на мањем монтажном објекту привременог карактера и исти достави Управи у року од 3 дана од дана закључења.

Ако се у прописаном року не закључи правни посао из претходног става овог одељка, надлежна организациона јединица Управе приоритетно поступа у спровођењу поступка уклањања објекта принудним путем на начин прописан Одлуком, а нови закупац је дужан да на локацији постави привремени објекат у складу са условима прописаним Одлуком.

IПонуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 23.09.2016. године са почетком у 12,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Општинској управи, Имовинско – правној служби СО Велико Градиште, у Великом Градишту Житни трг 1, до 11,00 часова дана 23.09.2016. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи, на које појединачно место на локацији и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони износи 10,00 дин/ m² на годишњем нивоу.

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат, где је могуће извршити увид у скицу појединачних места на локацијама.

Особа за контакт Милош Стојадиновић самостални стручни сарадник.

Број: 464-167/2016-06,

Дана: 23.08.2016. године,

 

                                                                          Начелник управе

                                                                         Сузана Ђорђевић

image_pdfimage_print