Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини

Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Велико Градиште

Општинска управа

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Број: 320-43/2016-06

Датум: 18.07.2016 године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 2017. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2017 годину, општине Велико Градиште, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

 • власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и
 • власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на ољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017. годину, до дана 31. октобра 2016. године.

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром коју доставља физичко, односно правно лице:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Извод из јавне евиденције о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе), односно ако инфраструктура није укњижена у јавну евиденцију о непокретности правно лице доставља пописну листу и књиговодствену документацију потписану и оверену у складу Законом о рачуноводству;
 1. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева); (Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лице које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева).

II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства коју доставља физичко, односно правно лице:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
 1. Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова објекта као доказ да објекат испуњава услове за гајење животиња и као доказ да је лице власник, односно закупац објекта за гајење животиња (доставља подносилац захтева);
 1. Исправа из ветеринарске станице којом се потврђује да је подносилац захтева власник домаћих животиња (доставља подносилац захтева) ;
 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статуту најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);
 2. Записник Републичког ветеринарског инспектора (доставља подносилац захтева);

(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу сточарства дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2016.године, поднесу Захтев Републичком ветеринарском инспектору да утврди број условних грла, у складу са капацитетом, врстом и категоријом животиња из Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова. Уколико Републички ветеринарски инспектор не затекне ниједну животињу у објекту у тренутку контроле, код животиња које се узгајају у турнусима, он обрачунава број условних грла на основу исправе лица о продаји,предаји на клање и извозу животиња, а највише до капацитета из Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова.

Записник је саставни део документације коју треба доставити до 31. октобра 2016. године)

 1. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева)
 2. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која садржи:
 • изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,
 • изјаву колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев;
 • списак повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка,

отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе);
 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева, на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев

(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица који у изјави доставља подносилац захтева :

 • код подносиоца захтева физичког лица: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси.
 • код подносиоца захтева правног лица за сва лица која су наведена у претходно прибављеном доказу из Агенције за привредне регистре о повезаним лицима са подносиоцем захтева;

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односи се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Документацију из дела I тачке 2 и 4, односно из дела II тачке 4, 7 и 8 јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла по записнику Републичког ветеринарског инспектора, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015),

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Уколико се за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа утврди да су предмет реституције, предметне катастарске парцеле ће се изузети из даљег поступка давања у закуп.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 12 или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, за Комисију за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за 2017 годину, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, 12220 Велико Градиште,  ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.

Контакт          особа   за   све   информације   у   вези   са   овим   јавним   позивом   је Данијела Илић, телефон: 069/8047-667, email: dilic@velikogradiste.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске  управе  Општине Велико Градиште,  Велико Градиште,    Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 12.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.

 1. Захтев – сточарство
  Изјава – сточарство – физичко лице
  Изјава – сточарство – правно лице
 2. Захтев – инфраструктура

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

Александар Игњатијевић, дипл.инж.пољ.

image_pdfimage_print