Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини

Р е п у б л и к а С р б и ј а

Општина Велико Градиште

Општинска управа

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове

Број: 320-43/2016-06

Датум: 18.06.2016 године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.

62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Велико Градиште, расписује јавни позив којим обавештава:

  • образовнe установe – школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;
  • високообразовнe установe – факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;
  • правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године.

Потребна документација:

  • Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица
  • Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);
  • Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 12 или са сајта www.velikogradiste.rs.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине  Велико Градиште или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017.

годину“ за Комисију за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште за   2017.    годину,    на    адресу:    Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт   особа   за   све   информације   у   вези   са   овим   јавним   позивом   је  Данијела Илић, телефон: 069/8047-667, email: dilic@velikogradiste.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовнско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр.1, приземље, канцеларија 12.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.

Захтев – без плаћања накнаде

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ:

 

Александар Игњатијевић, дипл.инж.пољ.

image_pdfimage_print