Archive for month: јул, 2016

Градиште се припрема за 11. Пасуљијаду

У Великом Градишту увелико теку припреме за Пасуљијаду, манифестацију посвећену чувеном пасуљу “градиштанцу“ и такмичењу у припремању овог популарног народног јела.

Врсни кулинари, мајстори свог заната, али и они из народа, у суботу 6. августа, надметаће се како би задовољили истанчани укус жирија и посетилаца. Јер, кад се такмичење заврши, следе дегустација и славље.

Такмичарске екипе ће угостити познанике и знатижељне пролазнике, а неодољиви војнички пасуљ којег сваке године припремају кувари Војног гарнизона из Пожаревца, пробаће бројни посетиоци манифестације.

Да ће жири имати тежак задатак проглашења најбољег сигурно је већ сада јер на такмичењу, из године у годину, учествује све већи број учесника.

Како се у добром јелу не ужива без добре музике, за веселу атмосферу побринуће се и познати гости из света естраде, Митар Мирић и Нада Топчагић!

Организатор, Туристичка организација, општина и Месна заједница Велико Градиште, свима који су расположени за дружење и леп провод, желе добродошлицу на градиштанску Пасуљијаду!

image description

П р о г р а м

image_pdfimage_print

Велико Градиште – акција добровољног давања крви

Црвени крст Велико Градиште у сарадњи са републичким Институтом за трансфузију крви – Београд организује акцију добровољног давања крви која ће се одржати у петак 5. августа 2016. год. у времену од 9 до 15 часова у Великом Градишту у Дому здравља Велико Градиште.

Позивамо све досадашње даваоце крви који су безброј пута до сада узели учешће у овим акцијама као и потенцијалне даваоце крви који то треба да ураде први пут да искажу своју хуманост и узму учешће у овој хуманој акцији.

МОЛИМО ИСКАЖИТЕ СВОЈУ ХУМАНОСТ!!!

Црвени крст Велико Градиште

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење непокретности из јавне својине општине Велико Градиште

На основу члана 15. а у складу са чланом 16. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр. 5/2016) и Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште број 464-225/2016-01-2 од 27.07.2016. године, Председника општине Велико Градиште,

Председник општине Велико Градиште а преко Комисије за спровођење поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Велико Градиште,

о б ј а в љ у ј е, 

ЈАВНО   НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ  

ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

            I Општина Велико Градиште, у поступку јавног надметања извршиће отуђење – давање у својину, заинтересованим физичким и правним лицима, непокретности у јавној својини општине Велико Градиште које чине катастарка парцела број 3196/1 „Смонице“, земљиште у грађевинском подручју, укупне површине 18420 m², уписана јавна својина општине Велико Градиште са обимом удела од 6056/18420, са постојећим објектима, објекат број 1 – зграда за коју није позната намена, П+0, површине основе 2776 m² и објекат број 2 – помоћна зграда, П+0, површине основе 50 m², јавна својина општине Велико Градиште са обимом удела од 1/1, све уписно у лист непокретности број 3351 К.о. Велико Градиште.

II Непокретности из тачке I се отуђују будућим купцима у својину.

Заинтересована лица предметну непокретност могу разгледати и остварити увид у документацију сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

III Почетна цена за предмете надметања из тачке I утврђена је у висини тржишне вредности непокретности и укупно износи 41.261 еуро, стим што се исплата врши у динарској протввредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.

IV Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан платити једнократно или на рате.

У случају једнократне исплате, остварује се попуст од 10% од утврђене купопродајне цене.

Ако се плаћање врши на рате износ купопродајне цене уплаћује се у једнаким месечним ратама највише до 24 месечне рате.

Када лице коме је уговором о купопродаји предвиђено плаћање цене у месечним ратама, одлучи да током периода отплате на предметној непокретности догради, реконструише или изврши друге радове за које је обавезно издавање грађевинске дозволе, дужан је да пре издавања грађевинске дозволе измири преостале рате у једнократном износу одређене уговором.

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани уговором.

V По закључењу уговора о купопродаји и прибављеним доказима о регулисању међусобних обавеза са општином, о чему надлежно одељење Општинске управе издаје потврду, стичу се услови за упис права својине у јавном регистру о непокетностима и стварним правима на њима.

Када је купопродајним уговором предвиђено плаћање у месечним ратама Општинска управа доставља копију купопродајног уговора Служби за катастар непокретности Велико Градиште, у циљу уписа предбележбе о плаћању купопродајне цене у месечним ратама.

VI Јавно надметање одржаће се дана 12.08.2016 године са почетком у 12,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће поштом или лично писарници, а преко имовинско – правне службе Општинске управе општине Велико Градиште, на адресу Житни трг 1, 12220 Велико Градиште, до 10,00 часова дана 12.08.2016. године.

Благовременом се сматра пријава пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште до дана 12.08.2016. године до 10,00 часова.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надметања

Кауција-депозит плаћа се на жиро рачун број 840-0961804-78, Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50 еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС-а на дан плаћања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена или потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

VII Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина купопродајне цене.

VIII Пријава за учешће у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на који се оглас односи и ко је подносилац пријаве.

Пријава мора да садржи:

1) за правно лице – назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица, извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју;

 • за физичко лице – име и презиме, адресу, број личне карте, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је подносилац пријаве предузетник пријава садржи и извод из регистра надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.

У случају да подносиоца пријаве, заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и судски оверено.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке који су предвиђени овим Огласом, или ако су подаци дати супротно обајвљеном Огласу.

IX По завршеном надметању, у року од 10 дана, лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са условима Огласа, губи право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

XI Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште – имовинско правна служба, соба бр. 10. у приземљу, или соба бр. 41. на спрату.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

 

Број: 464-225/2016-01-2,

Дана 27.07.2016. године,

 

КОМИСИЈА                                                                                                                    

image_pdfimage_print

61. TID регата стиже у Велико Градиште

Из немачког града Инголштат по 61. пут кренула је најстарија, најдужа и највећа, међународна, спортско рекреативна туристичка кајак, кану и веслачка регата на свету.

У Великом Градишту регата ће боравити у суботу, 30. јула, од 19 сати до наредног дана када ће у јутарњим часовима наставити пут Црног мора. У градском парку на обали Дунава, где ће се сместити током пристана у Великом Градишту, дочекаће их директорка Туристичке организације, Дајана Стојановић. 

Регата пролази поред 10, а зауставља се у осам земаља. Принцип регате је дневно веслање и ноћење у предходно одређеним етапним местима. Кајакаши се, уз предходну најаву и договор са организатором, могу прикључити или искључити где желе, у зависности од своје физичке спреме и слободног времена. 

Позивамо љубитеље спорта, рекреације, боравка у природи и здравог начина живота да посете и придруже се Дунавској регати.

Организатор TID регате кроз Србију је Одбор за туризам Кајакашког савеза Србије уз помоћ домаћина туристичких организација, општина и градова кроз које пролази.

Контакт особа: Дејан Јовановић +381 64 3495193; +381 63 276638; tidejan@gmail.com

КАЛЕНДАР ПРОЛАСКА КРОЗ СРБИЈУ

Кајакашки савез Србије
Туристичка организација Велико Градиште

ZASTAVICA TID 2016

 

image_pdfimage_print

Позив за сарадњу кроз јавно-приватно партнерство

Општина Велико Градиште обавештава све представнике приватног сектора да је заинтересована за сарадњу кроз јавно-приватно партнерство.

За информације се можете обратити Кабинету председника општине, путем мејла sovgradiste@ptt.rs или на телефон 012/662-120.

image_pdfimage_print

Тријумф 51. Аласких вечери

У петак, 22. јула у Великом Градишту, званично су отворене 51. Аласке вечери, манифестација са најдужом традицијом у нашој општини и једна од најстаријих у Србији.

Први су, у раним јутарњим часовима, стартовали риболовци јуниори, демонстрирајући умеће пецања рибе на пловак. Прво место освојио је Стеван Мандић из Вршца, уловивши рибу тежине 1,240 килограма, друго место Јован Јелчић, са рибом тежине 860 грама, док је треће освојила Ања Марија Живановић из Великог Градишта која је уловила рибу тешку 820 грама. Победницима је награде уручила Гордана Јецић, помоћница председника општине.

У 10 часова свечано је подигнута застава Аласких вечери, а на спортском полигону одигране су полуфиналне утакмице у одбојци на песку. Такмичење се наставило ловом на шарана где се осамнаест искусних екипа борило за победу. За то време, најмлађи посетиоци уживали су и учествовали у представи коју им је приредила глумачка група “Фићфирић“ у малом амфитеатру у парку.
Манифестацију је отворио заменик председника општине Велико Градиште и председник организационог одбора, Слађан Марковић, а улепшале су је кандидаткиње за избор MIS Дунава и Нимфу Дунава. Награде је победницама и пратиљама уручио заменик председника општине, Слађан Марковић.

У суботу, 23. јула, одржана је централна прослава 51. Аласких вечери. Прво место освојио је тандем Окић Иван и Стевић Славољуб са уловљених 26,180 килограма.  Друго место припало је Живановић Зорану и Петровић Ненаду са уловљених 12,640 килограма, а треће место са уловом тешким 12,500 килограма освојили су Иван Милошевић и Саша Милошевић. Награде им је уручио заменик председника Скупштине, Саша Живковић.

Награде за победнике у лову на шарана уручила је директорка Туристичке организације, Дајана Стојановић. Од 19 екипа, колико је  учествовало у лову на шарана, прво место освојили су Жељко Бојовић и Душан Бојовић из Великог  Градишта, друго место Властимир Трокан и Горан Трокан из Тополовника, док су треће место освојили Небојша Стефановић и Драган Милосављевић из Буљана.

Централни део манифестације било је такмичење у припремању најбоље рибље и најбоље аласке чорбе. Овогодишње такмичење окупило је рекордан број кандидата из нашег места, али и градова широм Србије – Београда, Вршца, Пожаревца, Костолца, Ћуприје, Крагујевца и других места који су демонстрирали своје кулинарско умеће у спремању најукусније рибље, али и оне које на свој начин кувају аласи – помало заборављене аласке чорбе. Такмичење је отворила директорка Туристичке организације, а завршено је у 17 часова. Жири састављен од еминентних познаваоца рибљих специјалитета, оцењивао је укус, изглед, боју, густину и заљућеност чорби.

У кувању најбоље рибље чорбе, од 130 котлића, као најбољи кулинар показао се Зоран Стевић из Старог Костолца, друго место освојила је Горица Рајковић, а треће место Милица Младеновић. Награде им је уручио заменик председника општине, Слађан Марковић.

Шампионску аласку чорбу скувао је алас Радивоје Јовановић из Каћа код Новог Сада, друго место заузео је Владимир Богдановић, а треће место Мијатовић Слободан. Њима је награде уручио председник општине Велико Градиште, Драган Милић.

У финалу одбојке на песку ласкаву титулу победника понео је тандем Александар Богдановић и Жељко Илић, друго место екипа у саставу Иван Блажевић и Милош Бранковић, а треће место екипа у саставу Стефан Мркаљ и Никола Жикић. Пехаре и дипломе им је уручио Никола Зарић, играч одбојкашког клуба ВГСК.

Пригодним обраћањем, заменик председника Скупштине општине Саша Живковић, затворио је 51.  Аласке вечери.

Концерт легендарне Зорице Брунцлик  одушевио је публику, а како и приличи оваквој манифестацији, сви присутни су из Великог Градишта послали поруку да је најбитније учествовати и постати богатији за бар једно ново пријатељство.

ВИДЕО ПРИЛОГ

DSC_5365 DSC_5368 DSC_5372 DSC_5376 DSC_5377 DSC_5380 DSC_5384 DSC_5392 DSC_5393 DSC_5394 M03_7532 M03_7545 M03_7551 M03_7554 M03_7569 M03_7570 M03_7579 M03_7596 M03_7615 M03_7621 M03_7623 M03_7626 M03_7630 MIX_9686 MIX_9688 MIX_9690

 

 

 

image_pdfimage_print

Записник о раду комисије на утврђивању резултата избора за савете месних заједница одржаних 24. јула 2016. године

Република Србија

Општина Велико Градиште

Скупштина општине

Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште

Бр. 013-225/2016-01-1

Датум: 24.07.2016. године

Велико Градиште

 

На основу члана 43. Статута Месне заједнице Печаница, члана 43. Статута Месне заједнице Затоње, члана 43. Статута Месне заједнице Мајиловац, члана 43. Статута Месне заједнице Макце, члана 43. Статута Месне заједнице Триброде, члана 43. Статута Месне заједнице Дољашница, члана 43. Статута Месне заједнице Велико Градиште, члана 43. Статута Месне заједнице Љубиње, члана 43. Статута Месне заједнице Пожежено, члана 43. Месне заједнице Кусиће, члана 43. Статута Месне заједнице Тополовник и члана 43. Статута Месне заједнице Чешљева Бара, Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште на седници дана 24.07.2016. године, доноси

 

З А П И С Н И К 

о раду  комисије на утврђивању резултата избора за савете месних заједница

одржаних 24. јула 2016. године           

 

 

 1. Седница Комисије је почела у 23:00 часова, 24.07.2016. године, у великој  сали општине Велико Градиште.
 1. Седници Комисије присуствују:
 1. Добрица Миловановић, председник комисије
 2. Новица Илић, заменик председника
 3. Милан Митић, члан комисије
 4. Данијела Животић, заменик члана
 5. Драгиша Милић, члан
 6. Даница Шуловић, заменик члана комисије
 1. Комисија је утврдила да је, од укупно 12 бирачких одбора, пред којима се гласало за савете месних заједница одржаних 24. јула 2016. године примила изборни материјал од 12 бирачких одбора.
 1. Комисија није поништила гласање ни на једном бирачком месту.
 1. На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора, утврђени су следећи резултати избора:
 • Савет месне заједнице Велико Градиште:
Редни број Име и презиме Број гласова
Дејан Селић 281
Наталија Лазић 278
Мирослав Пауновић – Микица 259
Зорица Младеновић 229
Зоран Алексић 177
Драган Цветковић – Гага 172
Тамара Јанковић 134
Ненад Михајловић – Гоја 117
Зоран Милојковић 116
Саша Пантић 107
Наташа Јенић 107
Маријан Видић – Маки 94
Душан Стојковић 83
Горан Радомировић – Сулфа 83
Миодраг Илић – Шица 78
Лидија Анокић – Лика 78
Саша Ђурђевић 68
Зоран Благојевић – Коле 67
Владислав Пајкић – Муње 60
Дејан Богдановић – Папи 59
Славиша Окић – Бата Слава Суља 53

Првих 9 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Дољашница:
Редни број Име и презиме Број гласова
Милан Петровић 121
Радиша Ивковић 121
Радиша Пауновић 110
Томислав Николић 109
Томислав Станојевић 109
Властимир Петровић 104
Радиша Срејић 104
Жељко Јовановић 65
Радиша Петровић 61
Владан Марковић 59
Влада Љубомировић 56
Драгутин Илић 50
Славиша Петровић 40

Првих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Затоње:
Редни број Име и презиме Број гласова
Љубисав Стокић 43
Саша Живковић 30
Микица Ђорђевић 27
Александар Стевић 26
Радиша Стокић 25
Никола Лазић 24
Далибор Живоиновић 23

Свих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Кусиће:
Редни број Име и презиме Број гласова
1.       Саша Стокић 42
2.       Александар Лукић 38
3.       Бојан Милосављевић 35
4.       Мирко Илић 28
5.       Бобан Обрадовић 25
6.       Никола Ранковић 23
7.       Дејан Лукић 22

Свих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Љубиње:
Редни број Име и презиме Број гласова
Драгољуб Миловановић 70
Новица Стојадиновић 64
Слободан Миладиновић 62
Југослав Лазић 61
Ненад Милојковић 60
Момир Јовић 41
Владан Милојковић 26
Кристијан Јанковић 23
Војкан Милосављевић 18
Љубиша Петровић 17
Растивоје Мирковић 16

Првих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Мајиловац:
Редни број Име и презиме Број гласова
Милунка Алексић 213
Владимир Згоњанин 143
Слободан Недељковић 125
Слободан Јанковић 123
Росица Кузмановић 121
Владица Лазић 117
Живомир Стокић 111
Горан Васиљевић 110
Дејан Пајић 109
Слободан Милорадовић 98

Првих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Макце:
Редни број Име и презиме Број гласова
Драган Симић 121
Дејан Милосављевић 117
Дејан Марковић 103
Лидија Живковић 92
Негован Живић 91
Марко Савић 85
Сања Тодоровић 84
Душан Старчевић 64
Дејан Павловић 57
Дејан Миленковић 49
Мирко Милетић 44
Јовица Благојевић 40

Првих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Печаница:
Редни број Име и презиме Број гласова
Томо Гајић 45
Војче Трајковић 36
Александар Јовановић 14
Малиша Јосић 8
Владан Милојковић 6

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Пожежено:
Редни број Име и презиме Број гласова
Слободан Живић 48
Дејан Лукић 17
Ненад Стокић 16
Првослав Милић 14
Александар Селаковић 14

Свих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Тополовник:
Редни број Име и презиме Број гласова
Милош Пауновић 59
Мирко Стрејкић 57
Дејан Пљештишевић 56
Момчило Михајловић 51
Небојша Мартиновић 47
Мирјана Миловановић 46
Драган Танасковић 42
Драган Стрејкић 38
Бојана Танасковић 35
Љубивоје Пауновић 34
Снежана Ђорђевић 24

Првих 9 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Триброде:
Редни број Име и презиме Број гласова
Зоран Рајнић 112
Саша Бохарев 96
Мирослав Миладиновић 95
Новица Митић 95
Славољуб Николић 95
Драган Живковић 93
Михајло Влајковић 76
Милан Јовановић 49
Ненад Миловановић 44

Првих 7 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 • Савет месне заједнице Чешљева Бара:
Редни број Име и презиме Број гласова
Живорад Илић 212
Слађан Николић 204
Бобан Видуљевић 194
Драгомир Павловић 163
Дејан Пајкић 160
Војислав Ђорђевић 72
Драгољуб Радивојевић 54
Љубиша Ђаркић 49
Дејан Јанковић 45
Десимир Пауновић 42
Милорад Дупало 29

Првих 5 кандидата улазе у Савет месне заједнице.

 1. Чланови Комисије ИМАЛИ СУ-НИСУ ИМАЛИ примедбе на утврђивање резултата избора.(Шири текст, уколико је потребно, дати у посебном прилогу, као саставни део овог записника).

Примедбе су: /

 1. Закључено је да се резултати избора наведени у овом Записнику одмах саопште јавности и објаве на огласној табли Општине Велико Градиште у на сајту општине Велико Градиште.
 1. Комисија је завршила рад 24.07.2016. године у 23:30 часова.

У Великом Градишту, 24.07.2016. године                    

  Комисија за координирано спровођење избора за савете месних заједница на територији општине Велико Градиште

  

 

 

image_pdfimage_print

Позив за достављање коментара и сугестија на Нацрт Регионалне стратегије руралног развоја за Браничево-Подунавље

Уз подршку Фондације за отворено друштво Србија, Регионална развоја агенција „Браничево-Подунавље“ приводи крају имплементацију пројекта Европеизација локалних политика у области руралног развоја. Као једна од кључних компоненти пројекта предвиђено је унапређење политика на регионалном нивоу и јачање регионалне сарадње у овој области, и то кроз дефинисање регионалног стратешког плана руралног развоја.

Током протекла 4 месеца, преко 70 представника различитих јавних институција, организација цивилног сектора, пољопривредних газдинстава, привреде и других заинтересованих страна из целог региона Браничево-Подунавље, активно је учествовало у састанцима, презентацијама и дискусијама на теме из области руралног развоја. Резултат овог процеса је припремљен Нацрт Регионалне стратегије руралног развоја за регион Браничево-Подунавље 2016.-2020. који идентификује кључне приоритете и циљеве нашег Региона у области развоја пољопривреде и руралног развоја.

Нацрт Стратегије је од данас предмет процеса јавних консултација – путем електронске поште достављен је на преко 200 адреса различитим заинтересованим странама, а наредних недеља биће организоване и јавне презентације на више локација у Региону. Позивамо овим путем све заинтересоване грађане, да нам најкасније до петка, 05. августа доставе своје коментаре и сугестије на адресу електронске поште: ivana.antonijevic@rra-bp.rs и на тај начин допринесу квалитету документа, који ће послужити као основ за даље активности везане за унапређење живота у руралним срединама нашег Региона.

По завршетку јавне расправе, финални предлог Стратегије биће током августа месеца достављен члановима Скупштине Регионалне развојне агенције на усвајање, након чега следи и заједнички рад на њеној имплементацији.

Нацрт Стратегије можете преузети овде.

image_pdfimage_print

Прва радионица у оквиру пројекта „Студије у циљу заштите обале мочварског подручја Дивици-Појејена“

У петак, 19.07.2013. у Решици (Румунија) одржана је прва радионица у оквиру пројекта „Студије у циљу заштите обале мочварског подручја Дивици-Појејена“

Пројекат се финансира у оквиру ИПА прекограницног програма Румунија-Србија. Носилац пројекта је округ Царас-Северин, а партнер општина Велико Градиште.Укупна вредност пројекта је 637.700 евра од чега је буџет округа Царас-Северин 484.080,00 евра, а општине Велико Градиште 153.620 евра. Импелементација пројеката је почела у априлу 2013. год и завршиће се у априлу 2015. године. Две основне активности на пројекту су:

 • Припрема пројектне документације за изградњу утврде на румунској страни обале Дунава у мочварском подручју Дивици- Појејена
 • Припрема пројектно-техничке документације за систем за пречишћавање отпадних вода за насеље Велико Градиште

Радионица је у Решици, је прва од укупно 4 радионице које ће се одржати у оквиру пројекта, од којих су две планиране у Решици, а две у Великом Градишту.

Циљне групе, представници јавног и приватног сектора, медији и остали заинтересовани, више прилике да се упознају са самим пројектом имаће на радионици у Великом Градишту, која је планирана да се одржи крајем августа месеца ове године.

image_pdfimage_print

Сазив 2. седнице Скупштине општине

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

2. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 25. ЈУЛ 2016. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи  

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о именовању члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о додељивању општинских награда за 2016. годину,
 4. Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању пројекта јавног приватног партнерства „Реконструкција дела система јавног осветљења на територији општине Велико Градиште“,
 5. Предлог Одлуке о давању сагласности на самоиницијативни предлог за покретање Пројекта Јавно-приватног партнерства „Замена постојеће столарије и реконструкције котларнице-уградња новог котла на биомасу и уговорно испоручивање топлотне енергије у Дому здравља Велико Градиште,
 6. Предлог Одлуке о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених паса,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Статут ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 8. Предлог Оснивачког акта ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
 9. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Програма рада и финансијског плана ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште за 2016. годину,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Измену и допуну Плана рада и финансијског плана ЈУ Спортски центар Велико Градиште за 2016. годину,
 11. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Станојевић Војислава),
 12. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Стокић Радоје),
 13. Предлог Решења о разрешењу директора ЈКП „Дунав Велико Градиште“,
 14. Предлог Решења о именовању в.д. директора ЈКП „Дунав Велико Градиште
 15. Предлог Решења о постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 16. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште,
 17. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ Мајиловац,
 18. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 19. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе Велико Градиште,
 20. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Велико Градиште,
 21. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Велико Градиште,
 22. Предог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Велико Градиште,
 23. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 24. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште,
 25. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 26. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и члана Надзорног одбора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 27. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Управног одбора ЈУ Спортски центар Велико Градиште,
 28. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора ЈУ „Народни Музеј Велико Градиште“,
 29. Предлог Решења о престанку мандата Управног одбора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац и именовању Управног одбора Центра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац,
 30. Предлог Решења о образовању Комисије за прибављање и располагање грађевинског земљишта у јавној својини и именовању чланова комисије,
 31. Предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп јавних површина ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера,
 32. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника и чланова Комисије за одређивање назива улица и тргова на територији општине Велико Градиште,
 33. Предлог Решења о именовању Комисије за представке и предлоге,
 34. Предлог Решења о именовању комисије за сарадњу са другим градовима и општинама,
 35. Предлог Решења о именовању Савета за друштвене делатности,
 36. Предлог Решења о именовању Савета за запошљавање,
 37. Предлог Решења о именовању Савета за комуналне послове, урбанизам и заштиту животне средине,
 38. Предлог Решења о именовању Савета за здравље,
 39. Предлог Решења о именовању Савета за пољопривреду и село,
 40. Предлог Решења о именовању Савета за стратешко планирање,
 41. Предлог Решења о именовању Савета младих. 

Број: 06-55/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Велико Градиште
Браниславка Шуловић

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print