Решење о додели средстава из буџета општине Велико Градиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2016. годину

На основу члана 25. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 24. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број: 16/16),

Председник општине Велико Градиште, доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

I

Овим решењем утврђује се расподела средстава, опредељених Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину (“Сл. гласник општине Велико Градиште“, број 15/2015), у оквиру раздела 2 Председник и  општинско веће, глава 1, програмска класификација 0602 – програм 15 – Локална самоуправа, функција 111 – извршни и законодавни орган, позиција 18, економска класификација 423 – Услуге информисања јавности и Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину Општинског већа, број 401-47/2016-01-4 од 09.03.2016. године, по расписаном Јавном позиву за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину и на Предлог о расподели средстава Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања бр. 401-88/2016-01-2 од 01.06.2016. године, у укупном износу од 800.000,00 динара.

Средства су појединачно одобрена у следећим износима:


Назив подносиоца пројекта

Назив медија

Назив пројекта
Предлог расподеле средстава – дин.
 1 Предузеће за рекламне услуге, медије и односе са јавношћу „PRESENTING MEDIA” ДОО Смедерево Регионални интернет портал „еБраничево“ “Традицијом до туриста“ 120.000,00
 2 Друштво за радио и телевизијске активности Kopernikus Cable Network д.о.о. Ниш Телевизија Коперникус 1 – TV K::CN 1 “Велико Градиште из свих углова“ 50.000,00
 3 Телевизија Дуга д.о.о. Пожаревац Телевизија Дуга “Велико Градиште – општина туризма, културе, традиције и спорта“ 250.000,00
 4 Новинско издавачко привредно друштво „РЕЧ НАРОДА“ АД Пожаревац “Реч народа“ “Хроника Великог Градишта“ 80.000,00
 5 SatTv communications д.о.о. Пожаревац SAT ТВ “Велико Градиште – српски Монако“ 200.000,00
 6 TRAG PRODUCTION ДОО Пожега “Прича једног места“ 100.000,00

II

На основу овог решења, са сваким учесником Конкурса који је добио средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016. годину из члана I, а који без одлагања доставе нову спецификацију трошкова у складу са одобреним средствима, биће закључен одговарајући уговор.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs  те достављено сваком учеснику Конкурса у електронској форми.

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину који је објављен 08.04.2016. године на сајту општине Велико Градиште и 12.04.2016. године у листу “Реч народа“ Пожаревац. Конкурс је био отворен до 27.04.2016. године.

Стручна Комисија за оцену пројеката поднетих на Конкурс, основана Решењем број 401-88/2016-01-2 од 09.05.2016. године, у саставу Новица Савић, Зоран Ћулафић и Зоран Јовић, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем, разматрала је пристигле пројекте и председнику општине доставила Предлог о расподели средстава.

Комисија је приликом оцењивања наведених пројеката, узевши у обзир критеријуме утврђене у Јавном позиву, приступила пажљивој анализи предлога пројектних активности које су подносиоци доставили. Разматрани су сви пројекти појединачно и посебно је анализирана садржина медијских активности, обим медијске продукције као и врста медијског садржаја који су предложени.

Комисија је, такође, проценила да шест од седам предложених пројеката испуњавају основне, али и поједине специфичне услове за квалитетно јавно информисање грађана општине Велико Градиште те оценила да, у складу са предложеним обимом и квалитетом, треба извршити расподелу средстава, уважавајући како квалитет програма тако и покривеност и утицај који медији остварују на територији општине Велико Градиште, у износима како је утврђено у члану I овог решења. Пројекат ПД “Хит“ д.о.о. Пожаревац – “Туристички пријатељ“ није разматран будући да пријавни образац (Образац 1) није попуњен у складу са Конкурсом.

Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, чланом II овог решења обавезују се учесници Kонкурса да, без одлагања, доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. Ово решење је основ за закључење уговора с учесницима који су добили средства за суфинансирање пројектних активности.

Имајући у виду напред наведено, а по разматрању Предлога за доделу средстава, председник општине Велико Градиште одлучио је као у члану I овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Број: 401-88/2016-01-2
Датум: 02.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

НАПОМЕНА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Како су опредељена средства додељена подносиоцима пројеката мања од средстава тражених буџетом, у складу са чланом 27. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и чланом II Решења о додели средстава, обавезују се учесници Конкурса да без одлагања (у року од два радна дана од дана пријема Решења) доставе нову спецификацију трошкова, у складу са додељеним средствима и у оквиру предложеног пројекта, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.

Нова спецификација трошкова доставља се на Обрасцу 1 Буџет пројекта – картица 1а Ревидирани буџет који је саставни део Јавног позива, на адресу назначену у Јавном позиву.

Предлог о расподели средстава

 

image_pdfimage_print