Одлука о додели награде студентима са територије општине Велико Градиште

На основу члана 3. став 1. и члана 5. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, број 612-9/2016-01-2 од 10.06.2016. године, а по објављеном Јавном позиву,

Председник општине Велико Градиште, дана 13.06.2016. године, доноси

О Д Л У К У

О ДОДЕЛИ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА

СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 

 

Члан 1.

               Новчана награда  општине Велико Градиште за 2016. годину, додељује се студентима:

  1. Драгуцановић Сањи Велико Градиште, Виноградска 22, студенту треће године Медицинског факултета, са просечном оценом 9,10.
  2. Николић Невени Острово, студенту друге године Математичког факултета, са просечном оценом 9,30.

Члан 2.

            Првопласираном студенту Драгуцановић Сањи, припада награда у вредности од 30.000,00 динара а другопласираном Николић Невени у износу од 20.000,00 динара.

Члан 3.

            Одлука о додели награде објавиће се на огласној табли Општинске управе општине Велико Градиште и интернет страници општине  www.velikogradiste.rs.

О б р а з л о ж е њ е

            На објављени Јавни позив,  благовремено поднето је 7 пријава. Од пријављених 7 учесника, 5 пријава не задовољавају услов из члана 4. Правилника о награђивању студената са територије општине Велико Градиште, у делу остварене просечне оцене током студирања.

Средства за спровођење ове одлуке обезбеђена су Одлуком о  буџету општине Велико Градиште за 2016. годину.

Поука о правном леку: На Одлуку о додели награде за 2016. годину, може се уложити приговор председнику општине Велико Градиште  у року од 3 дана од дана објављивања исте на интернет страници општине Велико Градиште.

Број: 612- 10/2016-01-2
Дана: 13.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print