Оглас за прикупљање писаних понуда за кошење и одржавање пољопривредног земљишта – дела к.п.бр. 2552/1 и 2456/1 у КО Велико Градиште

На основу члана 47. Статута ЈП Дирекија за изградњу општине Велико Градиште («Сл.гласник општине Велико Градиште», број 471/2013), Надзорни одбор је на својој 8. седници , која је одржана дана  02.06.2016. године, донео одлуку и расписује:

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА КОШЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

ДЕЛА КП.БР. 2552/1, 2602 и 2456/1 У КО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I

Предмет јавног оглашавања

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за кошење и одржавање пољопривредног земљишта – дела кп.бр. 2552/1, 2602 и 2456/1 КО Велико Градиште у површини од око 8,00 хектара, на којој је засејан усев луцерке, на период до 31.12.2016. године.
 1. Увид у документацију: графички преглед катастарске парцеле која је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општинске управе општине Велико Градиште, у просторијама ЈП Дирекције за изградњу и канцеларији 5 Општинске управе сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Контакт особе Зоран Јовановић,  тел. 064/86-32-351 и Александар Игњатијевић, тел. 062/667-440.

 1. Земљиште и усев из овог огласа даје се у виђеном стању и вршилац услуге се не може накнадно позивати на њихове физичке и друге недостатке.
 1. 4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје на кошење и одржавање може извршити свака заинтересована страна самостално или у присуству лица наведених у тачки 2. овог огласа.
 1. 5. Све трошкове који настану по основу кошења и одржавања пољопривривредног земљишта и гајења усева луцерке сносиће лице које добије овај посао.
 1. 6. Земљиште из овог Огласа даје се искључиво за пољопривредну производњу – гајење усева луцерке и не може се користити у друге сврхе.
 1. 7. Лице које добије земљиште и усев за кошење и одржавање дужно је да се према истом опходи у својству доброг домаћина, по свим правилима науке и струке, а усев луцерке који је засејан, као и ободе парцеле где се налази самоникла трава, дужно је да редовно коси, прикупља и односи сакупљену луцерку (сено), као и покошену самониклу траву, као и да штити усев луцерке од коровских биљака и штеточина, како би иста имала нормалан раст и развој.

Кошење засејане луцерке вршиће се онако како иста технолошки буде сазревала, а у случају изузетне потребе, због евентуалног слетања летилица, вршилац услуге је дужан да исту покоси по налогу ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште у термину који буде одређен, јер земљиште које се даје на одржавање представља писту будућег спортско-туристичког аеродрома, који је у изградњи.

 1. Земљиште из овог огласа не може се давати у закуп, подзакуп и на коришћење трећим лицима.

II

Услови за пријављивање на јавно надметање

 1. Право учешћа у достављању понуда за кошење и одржавање пољопривредног земљишта на делу кп.бр. 2552/1, 2602 и 2456/1 КО Велико Градиште имају:
 • правна и физичка лице која су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и имају активан статус.
 1. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом докуменатацијом:
 • фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипомза физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.
 1. Најповољнији понуђач је дужан да пре закључења уговора о кошењу и одржавању, преда оригинале докумената, из тачке 2. овог одељка, овлашћеном представнику ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште.
 1. Јавниоглас сматра се успешним уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
 1. Право учешћа у јавном надметању за кошење и одржавање пољопривредног земљишта НЕМАЈУ правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

III

Документација за пријављивање на јавно надметање

За учешће на јавном позиву, сваки понуђач је дужан да достави:

 • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;
 • потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

Формулар пријаве могу преузети сваког радног дана у просторијама ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

 • На предњој страни:

  Адреса: ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште

Велико Градиште 12220

Житни трг 1.

 • Уписати назнаку: ПОНУДА ЗА КП.БР. 2552/1, 2602 и 2456/1   – НЕ ОТВАРАТИ –
 • На задњој страни:
  • Име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас, у истој коверти доставља се тражена документација.

IV

Рок за подношење пријаве

Рок за достављање пријаве на оглас, са траженом документацијом, је 10.06.2016..године, до 12,00 сати.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну и буду заведене у заводну књигу ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

V

Отварање понуда

Отварање понуда и рангирање понуђача обавиће се 10.06.2016..године, у 13,00 часова. 

VI

Критеријум за избор најповољнијег понуђача 

Једини критеријум за избор најповољнијег понуђача је понуђена цена за целокупну површини земљишта које се даје на кошење и одржавање, као и тражени општи услови из поглавља I, тачка 2. ове Одлуке.

VII

Закључење уговора 

            Најповољнији понуђач је дужан да у року од три дана, од дана добијања писменог обавештења, прступи у просторије ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, ради закључења уговора о кошењу и одржавању. 

VIII

Плаћање цене

Цена ће бити плаћена на основу закљученог уговора у целости или и највише  три једнаке рате, стим што последња рата мора да буде плаћена до 30.10.2016. године.

IX

Средства обезбеђења плаћања

У случају плаћања на рате, вршилац услуге је у обавези да достави и потпише бланко соло меницу, као и менично изјашњење.

Уколико вршилац услуге не изврши уплату у предвиђеним роковима, уговор о закупу се раскида, а цена ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.

X

Опште одредбе 

Ову одлуку објавити на огласној табли и сајту ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, као и на сајту Општине Велико Градиште.

Ако директор ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, сматра потребно, ова одлука се може послати и на адресе пољопривредних произвођача за које сматра да имају интерес за учешће на овом надметању.

За све оно што овом одлуком није дефинисано примењују се одредбе Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Председник Надзорног одбора
Љубиша Стевановић с.р.