Решење о именовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остварења јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 19. и 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања  („Службени гласник РС“, број: 16/16) и члана 74. Статута општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“ бр. 9/2008),

Председник општине Велико Градиште, доноси

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

I

  1. IМЕНУЈЕ СЕ Комисија за оцену пројеката поднетих на Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину и израду предлога о додели средстава, у саставу:

Новица Савић, представник Удружења новинара Србије,

Зоран Ћулафић, представник Независног удружења новинара Србије и Независног друштва новинара Војводине,

Зоран Јовић, медијски радник.

II

Комисија на првој седници бира председника Комисије.

Задатак Комисије је да на основу Јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину, изврши стручну оцену приспелих пројеката и сачини образложени предлог о расподели средстава, потписан од стране свих чланова Комисије и исти достави председнику општине ради доношења одлуке о расподели средстава.

Оцењивање пројеката врши сваки члан комисије независно, за сваки пројекат и по сваком од критеријума.

Комисија је дужна да на писмени захтев председника општине, уколико уочи неправилности или грешке, исте, у року одређеном у захтеву, исправи и тако исправљен предлог достави председнику општине.

Комисија о свом раду води записник.

Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља секретар комисије.

III

Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено на званичном сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs

О б р а з л о ж е њ е

Председник општине Велико Градиште расписао је Јавни позив за суфинансирање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Велико Градиште за 2016. годину, број 401-88/2016-01-2 од 08.04.2016. год.  

Одредбама члана 24. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 19. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је прописано да руководилац органа, који је расписао конкурс, решењем именује стручну Комисију за оцену пројеката поднетих на Конкурс, са задатком да сачини предлог о додели средстава са образложењем.

Предлоге за рад у Комисији поднели су заједно Удружење новинара Србије, Независно удружење новинара Србије, Независно друштво новинара Војводине, Асоцијација независних електронских медија и Асоцијација локалних и независних медија Локал прес (3 члана) и самостално Зоран Јовић, медијски радник.

Одредбама члана 24. Закона о јавном информисању и медијима и одредбама члана 21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, између осталог је  прописано да се већина чланова Комисије именује на предлог новинарских и медијских удружења уколико такав предлог постоји.

Имајући у виду напред изнето, а на основу оцене приспелих предлога у погледу познавања специфичности јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Велико Градиште и искуства у оцењивању пројеката, за чланове Комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву одлучено је као у диспозитиву.

Број: 401-88/2016-01-2
Датум: 09.05.2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Драган Милић

image_pdfimage_print