Обавештење о јавном и позивном конкурсу за идејно решење пратећег/пословног објекта

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Датум: 30.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Општина Велико Градиште у склопу изградње аутобуског стајалишта, а на основу усвојеног Урбанистичког пројекта у улици Албанске споменице

Р А С П И С У Ј Е 

јавни и позивни конкурс за идејно решење пратећег/пословног објекта
(билетарница, чекаоница и мокри чвор)

 

Објекат треба бити површине од око 40-50 m2. Локација поменутог објекта дефинисана је оквирно, усвојеним урбанистичким пројектом 353-100/2016-06, а на катастарској парцели број 1702 К.О. Велико Градиште.

Као идејно решење за конкурс достављају се основа и изглед, а додатни прилози по избору учесника. Начин и форма презентације решења су по слободном избору аутора.

Као подлогу за конкурс користити изложену ситуацију из  усвојеног УП-а на web-sitеu општине Велико Градиште.

Јавни конкурс је отворен од 30. маја до 6. јуна, а право учешћа имају сви, без ограничења.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине.

Идејно решење се доставља на e-mail: registrator@urbanizamvelikogradiste.org.rs
или у општини, у канцеларији број 11, у дигиталном формату, најкасније до 6. јуна до 14 часова.

Комисија за планове општине Велико Градиште изабраће најбоље решење на јавној седници која ће се одржати 08. јуна у 13 часова.

У случају да на конкурс стигне већи број конкурсних решења, седница Комисије се може померити за 15. јун, о чему ће сви учесници бити благовремено обавештени.

Позвани учесници:

Пројектни бирои:

–        „BOBING“

–        „Гранд“

–        „Панмонт ЈУ пројект“

–        „ARHICO“

 

Председник Комисије за планове,
Марин Крешић, дипл. инж. арх.
image_pdfimage_print