Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта Аутобуско стајалиште У Великом Градишту на К.П.БР. 1895/1 К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта АУТОБУСКО СТАЈАЛИШТЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ на к.п.бр. 1895/1 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 11.05.2016. године до 17.05.2016. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 17.05.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Образац за примедбе и сугестије – правна лица
Образац за примедбе и сугестије – физичка лица

http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/urbanisticki/stajaliste_3d.pdf

http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/urbanisticki/stajaliste_osnova.pdf

 

image_pdfimage_print