Конкурс за учешће у поступку ради давања на привремено коришћење по основу закупа стана за службене потребе у Великом Градишту

На основу члана 6. Одлуке о становима за службене потребе („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 15/2015), Закључка број 360-1/2016-01-4 од 15.01.2016. године и Закључка број 360-2/2016-01-4 од 22.01.2016. године Општинског већа општине Велико Градиште,

Комисија за давање станова на привремено коришћење општине Велико Градиште, објављује други

К О Н К У Р С 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ РАДИ ДАВАЊА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА СТАНА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште даје на привремено коришћење по основу закупа службени стан у Великом Градишту којим располаже, и то:

– стан / гарсоњера (број 23) укупне површине 29,00 m², у улици Др. Бошка Бребалова 1 у Тржно пословном центру „Данубиус“.

 1. Предметни стан се даје на привремено коришћење установи, организацији или јавној служби чији је оснивач општина Велико Градиште, а ради даљег давања на привремено коришћење запосленом кадру /дефицитарном кадру/ док код истог врши одређене послове, задатаке, службене дужности и функције и испуњава друге услове у складу са Одлуком о становима за службене потребе.
 1. Предметни стан се даје изабраном кориснику на привремено коришћење на временски период чије је трајање условљено трајањем уговора о привременом коришћењу службеног стана који закључују председник стамбене комисије правног лица из тачке 2. овог конкурса и запослени.
 1. Стан из тачке 1. овог конкурса дају се на привремено коришћење по основу закупа уз накнаду и у виђеном стању.

Износ закупнине се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања стана, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси одабрани закупац.

 1. Висина износа закупнине за предметни стан из тачке 1. овог конкурса износи 3.700,00 динара на месечном нивоу.
 1. Право учешћа у поступку имају установе, организације или јавне службе основане од стране општине Велико Градиште, које пријаве своје учешће Комисији и приложе пратећу документацију у року и на начин одређен конкурсом.

У образложеном захтеву за учешће на конкурсу лица из претходног става наводе стручну спрему и звање лица за чијим радом постоји потреба, а ради континуираног или побољшаног обављања сопствене делатности. У захтеву се потврђује да је лице запослено код правног лица из претходног става ове тачке конкурса и доставља доказ о стручној спреми запосленог.

Рангирање кандидата се врши на следећи начин:

1) Значај радног места:

– висока стучна спрема – 130 бодова,

– виша стучна спрема – 100 бодова,

– средња стручна спрема – 80 бодова,

– осталим запосленим лицима – 60 бодова.

2) Дефицитарност кадрова:

– непостојање евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 20 бодова,

– ако постоји једно евидентиранио лице са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 15 бодова,

– ако постоје два евидентирана лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 10 бодова,

– ако постоје од два до пет евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 5 бодова,

– ако постоје од пет до десет евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 3 бода,

– ако постоје преко десет евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 2 бода.

Првенство у надељивању стана из тачке 1. овог конкурса остварује учесник конкурса са највећим бројем бодова на листи реда првенства.

По истеку рока за конкурисање, комисија прибавља од надлежне Националне службе за запошљавање доказе о постојању дефицитарности кадрова ближе одређених у захтевима учесника конкурса.

Комисија задржава право одлучивања у случају да два или више лица у коначном збиру имају исти број бодова на листи реда првенства, узимајући у обзир утицај запосленог у континуитету или побољшавању обављања делатности корисника државних средстава из тачке 2. овог конкурса.

На Одлуку комисије и листу реда првенства, може се поднети приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли органа управе.

 1. Пријаве се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за учешће на конкурсу за закуп стана-не отварати”, преко Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, или лично предајом писарници Општинске управе општине Велико Градиште на адресу Општина Велико Градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 1. По расписаном конкурсу спровешће се поступак и уколико пристигне једна исправна пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Непотпуном се сматра поднета пријава која садржи формалне недостатке због којих се по истој не може поступати у складу са условима конкурса, као и пријава без пропратне документације и иста се неће разматрати.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 06.05.2016. године до 06.06.2016. године.

Благовременом сматра се пријава која је примљена на писарници Општинске управе општине Велико Градиште до 06.06.2016. године до 14.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.
 1. Отварање пријава ће се одржати дана 07.06.2016. године, са почетком у 12 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, у соби број 4, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Након одабира привременог корисника, са истим се закључује Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе, у складу са Одлуком о становима за службене потребе и Закључцима Општинског већа.
 1. Ближе информације могуће је добити лично у Општинској управи општине Велико Градиште, соба бр.12 или 41, као и на тел.бр. 012/662-124, 012/662-588.
 2. Конкурс је објављен на огласној табли општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 360-6/2016-01-4

Датум 05.05.2016. године

Комисија за давање станова на

привремено коришћење

image_pdfimage_print