ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЧЕТИРИ КОШАРКАШКА ТЕРЕНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

На основу члана 34. Закона  о  јавној  својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11, 88/2013 и 105/2014),  чл. 6. и 7. Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном погодбом, давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12 и 48/2015), члана 29. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2016), Одлуке број 464-117/2016-01-2 од 23.5.2016. године и Решења број 464-117/2016-01-2 од 24.5.2016. године Председника општине Велико Градиште,

Комисија за давање у закуп непокретности општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЧЕТИРИ КОШАРКАШКА ТЕРЕНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Општина Велико Градиште издаје у закуп јавним надметањем четири кошаркашка терена са комплетном инфраструктуром и опремом у јавној својини општине Велико Градиште, држаоца ЈУ Спортски центар Велико Градиште, који се налазе у Великом Градишту, на кат. парц. бр. 2366/251, уписани као објекат за спорт и физичку културу број 1 површине 3305 m2 у листу непокретности број 5407 у К.о. Велико Градиште (у даљем тексту: кошаркашки терени).
 2. Предмет надметања, кошаркашки терени, нуде се потенцијалним закупцима као објекти изграђени са грађевинском дозволом надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште.

За кошаркашке терене није издата употребна дозвола. Поступак прибављања употребне дозволе је у току.

 1. Кошаркашки терени се издају у закуп у поступку јавног надметања, на одређено време, по сезони (временском интервалу од 15. јуна до 31. августа), на период до 10 (десет) година, у виђеном стању.

Почетна цена закупа износи 3250 еура за сезону.

Висина лицитационог корака износи 50 еура.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, комунални трошкови и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Закупац је обавезан да кошаркашке терене користи искључиво за обављање активности везаних за кошаркашки спорт, да их одржава, врши замену опреме и предузима друге радње у оквиру припреме за кошаркашку сезону.
 2. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање делатности спортских објеката и испуњавају следеће услове:

-Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;

-Да је регистрован за обављање делатности спортских објеката;

-Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

-Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

-Да има седиште на територији Републике Србије;

-Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

-Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

-Да је уплатио депозит у износу од 1300 еура (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања) на рачун Закуподавца број 840-0961804-78;

-Да има у радном односу стручно лице који поседује „црвену тренерску лиценцу“ издату од стране Удружења кошаркашких тренера Србије.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за кошаркашке терене” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 2. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
 2. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 3. Писане пријаве подносе се у периоду од 25.2016. године до 02.6.2016. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 02.6.2016. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана6.2016. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 2. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 3. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 50 еура.
 4. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 5. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 6. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 7. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градише.
 2. Комисија припрема извештај о спроведеном поступку и предлаже избор најповољнијег понуђача, који са записником о спроведеном поступку доставља надлежном одељењу Општинске управе ради припреме предлога одлуке о давању у закуп за Општинско веће. Општинско веће након спроведеног поступка доноси образложену одлуку о давању у закуп која се доставља свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од пријема одлуке, закључи Уговор о закупу.

Закупац је у дужан да у року од 15 дана од закључења Уговора из претходног става ове тачке, у складу са уговором уплати укупан износ закупнине за период од 10 година.

 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 2. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 3. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 4. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 5. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 6. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 7. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 8. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-113/2016-01-3                                                                                          Комисија

Датум: 24.5.2016.год.

обрасци за пријаву учешћа на јавном надметању-кошаркашки терени

image_pdfimage_print