Archive for month: мај, 2016

Обавештење о јавном и позивном конкурсу за идејно решење пратећег/пословног објекта

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Датум: 30.05.2016.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

Општина Велико Градиште у склопу изградње аутобуског стајалишта, а на основу усвојеног Урбанистичког пројекта у улици Албанске споменице

Р А С П И С У Ј Е 

јавни и позивни конкурс за идејно решење пратећег/пословног објекта
(билетарница, чекаоница и мокри чвор)

 

Објекат треба бити површине од око 40-50 m2. Локација поменутог објекта дефинисана је оквирно, усвојеним урбанистичким пројектом 353-100/2016-06, а на катастарској парцели број 1702 К.О. Велико Градиште.

Као идејно решење за конкурс достављају се основа и изглед, а додатни прилози по избору учесника. Начин и форма презентације решења су по слободном избору аутора.

Као подлогу за конкурс користити изложену ситуацију из  усвојеног УП-а на web-sitеu општине Велико Градиште.

Јавни конкурс је отворен од 30. маја до 6. јуна, а право учешћа имају сви, без ограничења.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општине.

Идејно решење се доставља на e-mail: registrator@urbanizamvelikogradiste.org.rs
или у општини, у канцеларији број 11, у дигиталном формату, најкасније до 6. јуна до 14 часова.

Комисија за планове општине Велико Градиште изабраће најбоље решење на јавној седници која ће се одржати 08. јуна у 13 часова.

У случају да на конкурс стигне већи број конкурсних решења, седница Комисије се може померити за 15. јун, о чему ће сви учесници бити благовремено обавештени.

Позвани учесници:

Пројектни бирои:

–        „BOBING“

–        „Гранд“

–        „Панмонт ЈУ пројект“

–        „ARHICO“

 

Председник Комисије за планове,
Марин Крешић, дипл. инж. арх.
image_pdfimage_print

Обавештење ЈКП “Дунав“ о измештању управне зграде

ЈКП „Дунав Велико Градиште“
30.05.2016. године
ВеликоГрадиште

Обавештење

Обавештавамо све кориснике услуга ЈКП „Дунав Велико Градиште“ да су од дана 30.05.2016. године просторије ЈКП „Дунав-а“ премештене у улицу Сремска 1 (бивши „ЈКП Стандард“ на Дунаву).

Директор,
Радосав Живковић

image_pdfimage_print

На Сребрном језеру пуштена у рад нова трафостаница “Велико Градиште 3“

У Великом Градишту, 27. маја, пуштена је у рад нова трафостаница „Велико Градиште 3″, од значаја за читав регион, али и ЈП Електропривредa Србије и Електродистрибуцију Пожаревац. Инвестиција вредна 95 милиона динара, осим квалитетнијег напајања, обезбедиће и боље услове за развој туризма на Сребрном језеру.

Др Дејан Савић, директор Електродистрибуције Пожеревац, нагласио је да изградња и реконструкција електроенергетских објеката, уз стални рад на смањењу губитака у дистрибуцији електричне енергије, представља апсолутни приоритет и циљ у свакодневном пословању за запослене.

Он је додао да су урађени подземни 35 и 10 kV напојни водови и постављен оптички подземни кабл чиме су се трајно створили услови за решавање проблема снабдевања електричном енергијом општине Велико Градиште. Планирано је и да се са два кабла преко језера изради напајање 200 хектара земљишта опредељеног за развој туризма, а ЕПС ће пратити смернице локалне самоуправе по питању развоја и модернизације електроенергетских система.

Катастарску парцелу за изградњу објекта обезбедила је општина Велико Градиште, уступањем Електродистрибуцји Пожаревац на 99 година, а извођачи радова су “Теле груп“ Београд и „Електрошумадија“ Младеновац.

Драган Милић, председник општине Велико Градиште рекао је да су се изградњом трафостанице спојиле три ствари: Европа, туризам и помоћ државе. За изградњу водовода и решавање проблема здраве пијаће воде на Сребрном језеру и околини, Велико Градиште је добило 4,4 милиона евра.  Изградња Водоизворишта  Острово је при крају и би требало да буде пуштено у рад 30. јуна, а новоотворена трафостаница је веома значајна за водоснабдевање, али и развој туризма.

„Трафостаница је окосница за даљи развој туризма на другој обали језера где где ће будући инвеститори имати прилику да граде хотеле и друге туристичке садржаје. Ово је пример како држава преко својих јавних предузећа, у овом случају ЕПС-а, помаже развоју туризма. Њеном изградњом препознат је стратешки значај ове дестинације“, додао је председник општине.

Да је за развој овог краја неопходно градити инфраструктурне пројекте истакао је Милорад Грчић, в.д. директор ЕПС-а. “У разговору са председником општине Велико Градиште, директором Електродистрибуције Пожаревац и градоначелником Пожаревца, видео сам да овде постоји потенцијал и жеља да се ови крајеви развију. Кроз развој електро-система, инфраструктуре и модернизације ЕПС оправдава и своје постојање. Данашњи дан ствара потенцијал за све напред наведено. ЕПС ће се борити да се што пре обезбеди напајање и друге обале језера. Трафостаница Велико Градиште 3 је почетак новог развоја за Сребрно језеро и неколико општина које се наслањају на њега“, додао је Грчић.

ВИДЕО ПРИЛОГ

DSC_4803 DSC_4812 DSC_4814 DSC_4818 DSC_4820 DSC_4827 DSC_4832 DSC_4837

image_pdfimage_print

Најава јавног конкурса за идејно решење у циљу изградње пословног објекта у склопу изградње аутобуског стајалишта

Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Датум: 26.05.2016.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Велико Градиште, у склопу изградње аутобуског стајалишта, а на основу усвојеног Урбанистичког пројекта у улици Албанске споменице, обавештава грађане да ће бити расписан јавни конкурс за идејно решење у циљу изградње пословног објекта (билетарница, чекаоница и мокри чвор). Локација поменутог објекта дефинисана је усвојеним урбанистичким пројектом 353-100/2016-06, а на катастарској парцели број 1702 К.О. Велико Градиште.

Јавни конкурс биће отворен од 30. маја до 6. јуна, а додатне информације можете добити у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове.

Комисија за планове општине Велико Градиште изабраће најбоље решење на седници која ће се одржати 08. јуна у 13 часова.

Председник Комисије за планове
Марин Крешић, дипл. инж. арх.

image_pdfimage_print

Позив за избор најбољег студента са подручја општине Велико Градиште

Општина Велико Градиште позива студенте са подручја општине да доставе своје пријаве за избор најбољег студента.

Заједно са носиоцима дипломе „Вук Караџић“ и ученицима који су постигли успех на републичким такмичењима, општина по завршетку сваке школске године награђује и два успешна редовна студента.

Избор најбољих студената вредноваће се према следећим критеријумима:

– студенти који се налазе на вишим годинама студија,

– студенти који током школовања нису губили годину,

– студенти који су у претходној години студија имали вишу просечну оцену,

– друге награде, успеси и признања студената.

Своје пријаве са документацијом којом се потврђују наведени критеријуми студенти треба да доставе Одељењу за општу управу и јавне службе Општинске управе општине Велико Градиште најкасније до 10. јуна 2016. године (петак).

Контакт телефони: 012/660-122, 069/8017712 Весна Милановић

image_pdfimage_print

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЧЕТИРИ КОШАРКАШКА ТЕРЕНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

На основу члана 34. Закона  о  јавној  својини  („Службени   гласник РС“,бр.72/11, 88/2013 и 105/2014),  чл. 6. и 7. Уредбе  о  условима  прибављања  и  отуђења  непокретности  непосредном погодбом, давања  у  закуп  ствари  у  јавној  својини  и  поступцима  јавног  надметања  и  прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ број 24/12 и 48/2015), члана 29. Одлуке о јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 5/2016), Одлуке број 464-117/2016-01-2 од 23.5.2016. године и Решења број 464-117/2016-01-2 од 24.5.2016. године Председника општине Велико Градиште,

Комисија за давање у закуп непокретности општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ЧЕТИРИ КОШАРКАШКА ТЕРЕНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 1. Општина Велико Градиште издаје у закуп јавним надметањем четири кошаркашка терена са комплетном инфраструктуром и опремом у јавној својини општине Велико Градиште, држаоца ЈУ Спортски центар Велико Градиште, који се налазе у Великом Градишту, на кат. парц. бр. 2366/251, уписани као објекат за спорт и физичку културу број 1 површине 3305 m2 у листу непокретности број 5407 у К.о. Велико Градиште (у даљем тексту: кошаркашки терени).
 2. Предмет надметања, кошаркашки терени, нуде се потенцијалним закупцима као објекти изграђени са грађевинском дозволом надлежног органа Општинске управе општине Велико Градиште.

За кошаркашке терене није издата употребна дозвола. Поступак прибављања употребне дозволе је у току.

 1. Кошаркашки терени се издају у закуп у поступку јавног надметања, на одређено време, по сезони (временском интервалу од 15. јуна до 31. августа), на период до 10 (десет) година, у виђеном стању.

Почетна цена закупа износи 3250 еура за сезону.

Висина лицитационог корака износи 50 еура.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, комунални трошкови и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Закупац је обавезан да кошаркашке терене користи искључиво за обављање активности везаних за кошаркашки спорт, да их одржава, врши замену опреме и предузима друге радње у оквиру припреме за кошаркашку сезону.
 2. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа, а који су регистровани за обављање делатности спортских објеката и испуњавају следеће услове:

-Да је регистрован код надлежног органа односно уписан у одговарајући регистар;

-Да је регистрован за обављање делатности спортских објеката;

-Да му у року од две године пре достављања овог позива није изречена правноснажна судска мера забране обављања делатности;

-Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;

-Да има седиште на територији Републике Србије;

-Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;

-Да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања;

-Да је уплатио депозит у износу од 1300 еура (у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања) на рачун Закуподавца број 840-0961804-78;

-Да има у радном односу стручно лице који поседује „црвену тренерску лиценцу“ издату од стране Удружења кошаркашких тренера Србије.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун општине Велико Градиште, а доказ о уплати доставља се уз пријаву.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за кошаркашке терене” поштом или лично у писарницу Општинске управе општине Велико градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 2. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у згради Општинске управе соба бр. 42, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.
 2. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 3. Писане пријаве подносе се у периоду од 25.2016. године до 02.6.2016. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште закључно са 02.6.2016. године до 10 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана6.2016. године, са почетком у 11 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг 1, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 2. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 3. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 50 еура.
 4. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 5. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 6. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 7. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Општинске управе општине Велико Градише.
 2. Комисија припрема извештај о спроведеном поступку и предлаже избор најповољнијег понуђача, који са записником о спроведеном поступку доставља надлежном одељењу Општинске управе ради припреме предлога одлуке о давању у закуп за Општинско веће. Општинско веће након спроведеног поступка доноси образложену одлуку о давању у закуп која се доставља свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од пријема одлуке, закључи Уговор о закупу.

Закупац је у дужан да у року од 15 дана од закључења Уговора из претходног става ове тачке, у складу са уговором уплати укупан износ закупнине за период од 10 година.

 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року из претходне тачке огласа, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

Учесник јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине, губи право на повраћај депозита ако у року од 15 дана од дана пријема позива закуподавца не закључи уговор о закупу.

 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 2. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 3. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 4. Закупац је у обавези да пре потписивања уговора о закупу положи гаранцију – обезбеђење и то оверену бланко меницу без протеста са меничним овлашћењем.
 5. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 6. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 7. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-124.
 8. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште, огласној табли општине и на кабловској телевизији „Коперникус“.

Број: 464-113/2016-01-3                                                                                          Комисија

Датум: 24.5.2016.год.

обрасци за пријаву учешћа на јавном надметању-кошаркашки терени

image_pdfimage_print

„Галеб“ на сцени Културног центра „Властимир Павловић Царевац“

У среду, 25. маја, са почетком у 19.30 сати, на сцени Културног центра, биће изведена представа „ГАЛЕБ“ у режији Дејана Цицмиловића аматерског позоришта „Радоје Домановић“ из Раче Крагујевачке.

Културни центар

image010

image_pdfimage_print

Завршено финале Пионирског првенства Србије у одбојци

На финалном турниру Пионирског првенства Србије, одржаном у Великом Градишту од 20. до 22. маја, учествовало је 12 најбољих екипа из читаве Србије које су избориле пласман на својим регионалним лигашким такмичењима.

Екипе су жребом биле распоређене у 4 групе по 3.

После групне фазе финалног такмичења, одржаног у петак и суботу преподне, у хали спортова и сали Гимназије Велико Градиште, прваци група ОК ВГСК, ОК Клек Србијашуме, ОК Партизан Београд и ОК Спартак из Љига пласирали су се у полуфинале првенства Србије које је одиграно у суботу поподне и добијени су финалисти – екипе ОК ВГСК из Великог Градишта и Спартак из Љига. За бронзану медаљу борили су се Партизан и Клек Србијашуме.

У недељу, пред препуном халом спортова у Великом Градишту, у прелепом амбијенту, одиграно је велико финале. У веома занимљивој и борбеној утакмици више спортске среће имала је екипа Спартака из Љига победом над домаћином турнира са 3 – 1.

Треће место на турниру освојила је екипа Клек Србијашуме победом над београдским Партизаном, резултатом 3 – 0.

Завршницу финалног турнира Првенства Србије за пионире својим присуством испратили су челници Одбојкашког савеза Србије: новоизабрани председник Ненад Голијанин, генерални секретар Слободан Милошевић, директор маркетинга Зоран Аврамовић, press директор и портпарол Одбојкашког савеза Србије Новица Сарић, директор такмичења Душан Кесер, селектори пионирске и кадетске репрезентације Србије, Огњен Булић и Бошко Мачужић.

Турнир су увеличали својим присуством и председник општине Велико Градиште Драган Милић, директор Јавне установе Спортски центар Велико Градиште Саша Бранковић и прослављени одојкашки асови Влада Трифуновић, Миодраг – Мишко Митић и Слободан – Боба Ковач.

Живковић Миодраг, ОК ВГСК Велико Градиште

konacan plasman

M03_4133 M03_4136 M03_4137 M03_4145 M03_4150 M03_4151 M03_4154 M03_4155 M03_4157 M03_4169 M03_4171 M03_4174 M03_4178 M03_4163

image_pdfimage_print

Конституисана Скупштина општине Велико Градиште

На конститутивној седници Скупштина општине Велико Градиште, одржаној данас, верификовани су мандати 35 одборника са шест листа. Већину у локалном парламенту чиниће 28 одборника са листа Александар Вучић – Србија побеђује, Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) и Др Јовица Костић – Српски покрет обнове.

Општину ће водити Драган Милић који је и у претходном мандату обављао функцију председника општине, а за његовог заменика поново је изабран Слађан Марковић.

И председница Скупштине општине, Браниславка Шуловић, наставиће председавање локалним парламентом у наредном периоду док је за њеног заменика изабран Саша Живковић. Такође, и секретар Скупштине, Милан Митић, постављен је још једном на ову функцију.

У нови сазив Општинског већа, изабрани су и неки досадашњи чланови, а чине га Жаклина Голубовић, Радиша Ивковић, Зоран Алексић, Радица Животић, Дејан Радовановић, Зоран Николић, Душан Стојковић, Драган Унгурјановић, Горан Радомировић, Дејан Миленковић и Ратко Савић.

 

image_pdfimage_print

13. Међуокружна смотра дечијег фолклорног стваралаштва у Великом Градишту

У организацији Културног центра, а у сарадњи са Савезом аматера Србије, на Летњој позорници на обали Дунава у Великом Градишту, у суботу 21. маја, по тринаести пут биће одржана МЕЂУОКРУЖНА СМОТРА ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРНОГ СТВАРАЛАШТВА.

И овог пута  младост и лепота игре  биће приказани кроз стилизоване народне кореографије ансамбала из Браничевског и Подунавског округа.

У случају кише програм се одржава у сали Културног центра.

Културни центар

13 smotra

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print