Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2016. годину

На основу члана 10.,20.,21.,22. и члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 11.04.2016. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање:

A) Посебних програма у области спорта за 2016. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

Б) Програма из области школског и рекреативног  спорта

В) Спорта лица са инвалидитетом

 

I              Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2016. години ,програма из области школског и рекреативног  спорта и спорта лица са инвалидитетом

II            Текст Јавног позива гласи:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2016. Години ,програма из области школског и рекреативног  спорта и спорта лица са инвалидитетом

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2016. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

А)Посебни програми у области спорта за 2016год. обухватају следеће области :

 1. набавка специфичне опреме и реквизита за спортска удружења;
 2. куп такмичења;
 3. стипендија младим перспективним спортистима
 4. организација пригодних такмичења и манифестација;
 5. организација званичних државних првенстава;
 6. учешће на званичним међународним клупским такмичењима;
 7. организација званичних међународних првенстава

Б)Програми из области школског и рекреативног  спортасе односе на реализацију активности која доприносе здравом физичком развоју и формирању здравих стилова живота деце предшколског и школског узраста, уз укључивање организација које се баве школским спортом .

В)Спорта лица са инвалидитетом подразумева финансирање програмских активности лица са инвалидитетом

 • Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) , организације из области предшколског и школског спорта ,спортска удружења лица са инвалидитетом и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:
 1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
 2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;
 3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
 4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног  рачуна,  пореске  дугове  или  дугове  према  организацијама социјалног осигурања;
 3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

 1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;
 2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

–              фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,

–              оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог посебног програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.rs
 • Критеријуми за вредновање програма су:

I              квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
 2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
 3. референтност и стручност носиоца програма;
 4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II            економскa оправданост улагања у специфичну опрему и реквизите

III           вредности постигнутих резултата на домаћим, као и на међународним такмичењима

IV           друштвени значај организације пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних манифестација…).

V            друштвени значај организације званичних државних првенстава (број учесника, број учесника клуба-организатора, број гледалаца…).

VI           друштвени значај учешћа у званичним међународним клупским такмичењима (број мечева, потребна финансијска средства…);

VII         квалитет приложеног елабората о организацији такмичења и друштвеног значаја организације званичног  међународног  првенства ( број учесника, потребна финансијска средства…).

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се

на писарници општине Велико Градиште, улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив  посебног програма-финансирање у области спорта ,

2) назив подносиоца програма

3) адресу подносиоца програма

4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и потребне документације је 13 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште www.juscentarvg.comи огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.rs.
 • За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 062/80-88-753

III   Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за   2016. годину у оквиру Раздела 4- Општинска управа, Глава 1, Програмска класификација 1301-0001-Програм 14 – развој спорта и омладине, Функција 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 56 ,Економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама

ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

Председник општине
Драган Милић