Одлука о расписивању јавних позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2016. годину

Република СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:  320-23/2016-01-2
Датум: 25.04.2016 године
Велико Градиште

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник Републике Србије“ број 10/13, 142/14 103/15), члана 6. Одлуке о образовању Буџетског фонда за развој пољопривреде („Сл. гл. општине Велико Градиште“ број 1/2010) и Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2016 годину, Председник општине, на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2016 годину,  дана 19.04.2016. године, доноси:

О Д Л У К У

о расписивању  јавних  позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2016 годину

 

I  Расписују се јавни позиви за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  Програма  подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Велико Градиште за 2016 годину.

II    Текст Јавних позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ 1

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за регрес репродуктивног материјала (осемењавање крава)

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за осемењавање крава у 2016. години.
 • Износ подстицаја је: 1.400,00 РСД по једном вештачком осемењавању. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Картон за вештачко осемењавање (признаница) о извршеном плаћању за вештачко осемењавање о вештачком осемењавању – у 2016 години;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства о сточном фонду (говеда) које издаје Управа за трезор;
  • Фотокопија пасоша за осемењено грло;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.rs.
 • Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Захтеви за регрес за вештачко осемењавање говеда, пољопривредна газдинства подносе два пута годишње и то:
 • за осемењавања извршена у периоду новембар 2015 – мај 2016. године захтев се подноси од до 30. јуна 2016. године;
 • за осемењавања извршена у периоду јун – октобар 2016. године захтев се подноси од октобра до 05. новембра 2016. године.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2016. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава) и доноси Одлуку о исплати регреса за репродуктивни материјал (осемењавање крава). Комисија ће разматрати пристигле захтеве, у периоду од 1. до 15.07.2016. године и у периоду од 6. до 21.11.2016. године.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 5. или на  телефон: 012/ 660-444 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

  ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПРИЈАВУ можете преузети у канцеларији Одељења за привредни и економски развој и дијаспору или у канцеларији Сарадника за пољопривреду у просторијама Националне службе за запошљавање. 


ЈАВНИ ПОЗИВ 2.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   унапређење рада постојећих и успостављање нових организација пољопривредних произвођача и прерађивача

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште у циљу побољшања рада и проширења активности Удружења пољопривредника на територији општине Велико Граљдиште  током 2016. године.
 • Износ подстицаја по кориснику је до 100%  од укупног износа предвиђених средстава, а максимално 100.000 динара по једном захтеву. 
 • Право учешћа имају Удружења и задруге из области пољопривредне производње и друге асоцијације пољопривредних произвођача.
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Доказ да је корисник уписан у одговарајући регистар
  • Доказ о економску одрживост кроз форму пројекта. Пројекат треба да буде усклађен са Обрасцем који је објављен од стране локалне самоуправе и који је саставни део апликационог формулара. 
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1. или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Ова мера ће бити спроведена од стране Општинске управе Општине Велико Градиште, а на основу Конкурса који расписује Председник општине. Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.11.2016. године.
 • Достављени захтеви ће бити административно проверени од стране Одељења за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе општине Велико Градиште у смислу комплетности, административне усаглашености и прихватљивости инвестиције. Захтеви који испуњавају услове и прихватљиви су, биће бодовани и финансирани до висине средстава назначени за ову меру.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2016. годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење ових средстава.
 • Исплата средстава врши се на основу решења Председника општине, а на предлог Комисије, која врши  одабир корисника средстава (бодовање), једном месечно, а рангирање ће бити по редоследу поднетих захтева.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 5. или на  телефон: 012/ 660-444 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПРИЈАВУ можете преузети у канцеларији Одељења за привредни и економски развој и дијаспору или у канцеларији Сарадника за пољопривреду у просторијама Националне службе за запошљавање. 


ЈАВНИ ПОЗИВ 3.

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за   обнављање пољопривредног производног потенцијала нарушеног елементарним непогодама и катастрофалним догађајима и увођење одговарајућих превентивних активности

 

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за регресирање дела трошкова за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња у 2016. години.
 • Износ подстицаја је: 30% од висине уплаћене премије осигурања. 
 • Право учешћа на јавном позиву имају физичка лица – носиоци регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу, са пребивалиштем и производњом на територији општине Велико Градиште
 • Уз захтев се подноси следећа документација:
  • Потписана Изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим јавним фондовима;
  • Потврда да је корисник измирио доспеле обавезе  по раније одобреним захтевима финансираним из средстава буџета општине Велико Градиште;
  • Оригинал полисе осигурања издата од стране друштва за осигурање  код кога је подносилац захтева осигуран у периоду од 01. новембра претходне до 31. октобра текуће године;
  • Потврда о извршеном плаћању укупне премије осигурања;
  • Извод из регистра пољопривредног газдинства о сточном фонду (говеда) које издаје Управа за трезор за 2016. годину;
  • Фотокопија личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства;
  • Фотокопија картице из банке са бројем наменског рачуна.
 • Учесници јавног позива подносе захтев са потребном документацијом у штампаном облику на писарници Општинске управе Општине Велико Градиште. Образац захтева са осталом документацијом може се преузети у  просторијама Општинске управе – канцеларија број 1. улица Житни трг број 1 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs.
 • Рок за подношење захтева је 05.11.2015 године.  Оглас се објављује и на локалној телевизији, огласној табли општине Велико Градиште и месним канцеларијама.
 • Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој за 2015 годину утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса полисе осигурања пољопривредне производње и доноси Одлуку о исплати регреса за полису осигурања.
 • Средства се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу поднетих комплетних захтева, до утрошка расположивих средстава.
 • Детаљне информације могу се добити у Општинској управи Општине Велико Градиште, Одељење привредни и економски развој и дијаспору, канцеларија бр. 5. или на  телефон: 012/ 660-444 од 7-14 сати, сваког радног дана у периоду трајања Јавног позива.

Ову одлуку објавити у средствима јавног информисања.

За спровођење ове одлуке задужује се Одељење привредни и економски развој и дијаспору и Комисија за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Велико Градиште.

ПОТРЕБНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА ПРИЈАВУ можете преузети у канцеларији Одељења за привредни и економски развој и дијаспору или у канцеларији Сарадника за пољопривреду у просторијама Националне службе за запошљавање. 

Председник општине
Драган Милић

 

 

image_pdfimage_print