Oдлука о расписивању другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/ суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2016.годину

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине велико градиште, Председник општине на предлог Комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 08.04.2016.године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању   јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/ суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2016.годину

 • Расписује сејавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2016.годину.
 • Текст Јавног позива гласи:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2016.годину

 • Предметјавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2016.годину, на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је Изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016.годину.

 • Право учешћана јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште.
 • Уз пријаву се подноси следећа документација:

– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава. 

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог пројеката у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе или на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/.
  образац пријаве
 • Преноссредстава црквама и верским заједницама вршиће се према пројектним активностима за 2016.годину, одобреним на основу конкурса.

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца пројекта

2) адресу подносиоца програма

3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рокза подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 8 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Одлуку о распоређивању средстава донеће Општинско веће на предлог Комисије.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/.
 • За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

Председник општине
Драган Милић

 

image_pdfimage_print