Сазив за 43. седницу Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. и 57. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

43. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 18. МАРТ 2016. ГОДИНЕ (ПЕТАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Општинског већа општине Велико Градиште,
 2. Предлог Решења о именовању члана Општинског већа Велико Градиште,
 3. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину,
 4. Предлог Статута о измени и допуни Статута општине Велико Градиште,
 5. Предлог Одлуке о усвајању Плана детаљне регулације Туристистичког насеља Бели Багрем у општини Велико Градиште,
 6. Предлог Решења о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Велико Градиште у Сталном саставу,
 7. Предлог Одлуке о утврђивању максималног броја запослених у општини Велико Градиште за 2015. годину,
 8. Предлог Одлуке о јавној својиниопштине Велико Градиште,
 9. Предлог Одлуке о измени Одлуке о Месним заједницама на територији општине Велико Градиште,
 10. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 11. Предлог Решења о престанку мандата вршиоца дужности директора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 12. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште,
 13. Предлог Решења о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада и финансијског плана ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште за 2016. године,
 14. Предлог Одлуке о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште,
 15. Предлог Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину за потребе изградње Водоизворишта „Острово-7000*3“,
 16. Предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава на водама II реда на територији општине Велико  Градиште за 2016.годину,
 17. Предлог Решења о разрешењу и постављењу члана Општинског штаба за ванредне ситуације општине Велико Градиште,
 18. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о одређивању стајалишта која се могу користити за линијски саобраћај,
 19. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (Јеремић Драган),
 20. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (ПД „Дунав експорт-иморт“),
 21. Предлог Решења о давању у закуп на одређено време јавних и других површина у Великом Градишту ради постављања мањег монтажног објекта привременог карактера, (СЗР „Сјај“ Параћин),
 22. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта (Здравковић Зоран),
 23. Предлог Решења о продужењу важења Решења о давању на привремено коришћење уз накнаду неизграђеног градског грађевинског земљишта (Ђурић Јовица),
 24. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуЦентра за социјални рад општина Велико Градиште и Голубац за 2015. годину,
 25. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за период јануар-децембар 2015. године,
 26. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуДома здравља Велико Градиште о утрошеним средстима из буџета општине Велико Градиште за 2015. годину,
 27. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуса финансијским извештајем Народне библиотеке „Вук Караџић“ Велико Градиште за период 01.01.2015.-31.12.2015. године,
 28. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуи финансијски извештај ЈУ „Народни музеј Велико Градиште“ за период 01.01.2015.-31.12.2015. године,
 29. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду и финансијски извештај ЈУ Спортски центар Велико Градиште за период 01.01.2015.-31.12.2015. године,
 30. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем ЈУ Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште за период 01.01.2015.-31.12.2015. године,
 31. Предлог Решења о давању сагласности на Извештај о радуса финансијским извештајем Туристичке организације општине Велико Градиште за период 01.01.2015.-31.12.2015. године,
 32. Предлог Правилника о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти,
 33. Предлог Одлуке о усвајању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу,
 34. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
 35. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (пок.Лукић Живорад),
 36. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Милорадовић Ненад),
 37. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Симурдић Димитрије),
 38. Предлог Решења о престанку права коришћења неизграђеног грађевинског земљишта (Ивић Радиша),
 39. Извештај о раду Општинске управе општине Велико Градиште за 2015. годину,
 40. Извештај о завршном рачуну Одељења локалне пореске администрације за 2015. годину,
 41. Извештај о раду Општинског правобранилаштва за 2015. годину,
 42. Извештај о утрошеним средствима Месних заједница за период јануар-децембар 2015. године,
 43. Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског обора ОШ „Миша Живановић“ Средњево,
 44. Предлог Одлукео покретању поступка за раскид уговора бр. 501-49/2009-01-2 закљученог дана 27.07.2009. године ( предлагач одборник Немања Ристић ).

Број: 06-23/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине општине    

Велико Градиште

Браниславка Шуловић

 

image_pdfimage_print