Јавни корнкурс за именовање директора Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Јавнa установa Културни центар
„Властимир Павловић Царевац“
Велико Градиште
ПИБ:101365458
MБ:17223909

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

I Јавна установа:

ЈАВНА УСТАНОВА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ВЛАСТИМИР ПАВЛОВИЋ ЦАРЕВАЦ“ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ,

12220 Велико Градиште, ул. Кнеза Лазара 28.

II Функција за коју се врши избор:

Директор Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште.

III Послови Директора и услови за именовање:

Послови директора: организује и руководи радом установе; доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и статутом установе; извршава одлуке управног одбора установе; заступа установу; стара се о законитости рада установе; одговоран је за спровођење програма рада установе; одговоран је за материјално-финансијско пословање установе; врши друге послове утврђене законом и статутом установе.

Услови за именовање: да је учесник конкурса пунолетан, пословно способан држављанин Републике Србије; да има високо образовање; да није осуђиван за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности; да уз пријаву на конкурс поднесе Програм рада и развоја установе.

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

IV  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 15 дана од дана објављивања.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања (страни језик, рад на рачунару итд.).

V   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

  • уверење о држављанству;
  • диплома о стручној спреми;
  • доказ да лице није осуђивано,
  • програм развоја и повећања добити Установе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или у суду.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Пријаве се подносе препорученом пошиљком путем поште на адресу: Јавна установа Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште, ул. Кнеза Лазара 28., 12220 Велико Градиште, са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање директора- НЕ ОТВАРАЈ.

Пријаве се могу поднети и лично у просторијама установе сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова.

 VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Виолета Перић , број телефона 012/661-179.

VII   Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Овај оглас објављује се и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште, www.velikogradiste.rs. и Јавне установе Културни центар „Властимир Павловић Царевац“ Велико Градиште http://kcvg.org/.

image_pdfimage_print