Јавна презентација Урбанистичког пројекта помоћног објекта – надстешница летње баште терасе ресторана на к.п.бр.2374/11

Обавештење о

ЈАВНОЈ ПРЕЗЕНТАЦИЈИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА – НАДСТРЕШНИЦА ЛЕТЊЕ БАШТЕ РЕСТОРАНА НА К.П.БР. 2374/11 К.О. ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта помоћног објекта – надстешница летње баште терасе ресторана на к.п.бр.2374/11 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање УП Ивана Ђурића.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од  29.01.2016. године до 05.02.2016. године. у  згради  Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације  своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 05.02.2016. године до 14,00 часова.

Образац за примедбе – правна лица
Образац за примедбе – физичка лица

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

Урбанистички пројекат

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-14/2016-06

Датум: 29.01.2016. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print