Јавно надметање ради отуђења путничког моторног возила на коме право својине има Општинска управа општине Велико Градиште

На основу чл. 27. и 33. а у складу са чланом 12. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 25. а у складу са чланом 15. Одлуке о прибављању  и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 7/2014, 4/2015 и 7/2015) и Закључка Општинског већа општине Велико Градиште број 344-94/2015-01-4 од 01.09.2015. године,

Комисија за продају путничког моторног возила, о б ј а в љ у ј е

 ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ОТУЂЕЊА ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА НА КОМЕ ПРАВО СВОЈИНЕ ИМА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

  1. ОГЛАШАВА СЕ јавно надметање ради отуђења расходованог путничког моторног возила које је власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yugo 101 scala 55“, година производње 2007, рег ознаке PO059-NG.

  1. Јавно надметање за отуђење путничког моторног возила из тачке 1. овог огласа одржаће се 04.02.2016. године, пред Комисијом за лицитацију у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9,00 часова.

Заинтересована лица могу да разгледају возило сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08,00-12,00 часова све до дана одређеног за надметање.

Путничко моторно возило продаје се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

  1. Почетна цена за путничко моторно возило износи 110.828,00 динара.
  2. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која поднесу своје писмене понуде а који до почетка надметања уплате кауцију у висини од 10% почетне цене.

Депозит се плаћа на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

  1. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена, потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се возило отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Својство понуђача доказује се писменом понудом у копији и плаћеним депозитом.

  1. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.

Продавац задржава право да у току надметања непосредно измени услове лицитације ако су оне нужне са становишта продавца.

  1. Излицитирано возило купац је дужан да преузме у року од 8 дана од одржане јавне лицитације.

Услов за прузимање возила је уплата целокупно излицитиране цене.

  1. 8. Учеснику поступка чија понуда буде прихваћена као најповољнија биће задржан депозит до уплате целокупно излицитираног износа.

У случају да најповољнији понуђач одустане од куповине износ депозита му се неће вратити.

Осталим учесницима чије понуде не буду прихваћене износ депозита биће враћен по завршетку надметања.

  1. Са купцем се склапа купопродајни уговор пре преузимања возила.
  2. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.                         

Број: 344-9/2016-06,

Дана  25.01.2016. године,

Комисија

image_pdfimage_print