Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре Војске Србије

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Ј А В Н И   О Г Л А С 

 за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем  и курс за резервне официре Војске Србије.

  1. Право пријављивања на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре

На добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у 2016. години навршавају од 19 до 30 година живота.

 Општи услови:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да се не води кривични поступак, односно да није правоснажно осуђиван за кривично        дело за које се гони по службеној дужности;

3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

4) да је здравствено способан за војну службу и

5) да није одслужио војни рок са оружјем.

Поред општих, кандидат за слушаоца курса за резервне официре мора испуњавати и следеће услове:

6) да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије  (основне академске студије или основне струковне студије),

7) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије и

8) да има позитивну безбедносну проверу. 

  1. Подношење пријаве и потребна документација

Пријаву за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу Велико Градиште, према месту пребивалишта.

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству.

Кандидат који се пријавио за добровољно служење војног рока са оружјем, дужан је да испуни образац пријаве и приложи:

1) доказе о испуњавању општих услова јавног огласа, изузев тачака 4. и 5;

2) фотокопију личне карте или пасоша (оригинал документа на увид);

3) фотокопију дипломе о завршеној школи (оригинал документа на увид) и

4) биографију.

Кандидат за резервног официра уз пријаву за курс прилаже и следеће доказе:

5) уговор са Министарством одбране о стипендирању, ако је био војни стипендиста, и

6) писану сагласност за безбедносну проверу за упућивање у посебне јединице Војске Србије.

Образац пријаве за добровољно служење војног рока са оружјем кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу и он садржи: име и презиме, име оца, датум рођења, адресу становања, стручну спрему, знања и вештине, као и друге податке о кандидату.

  1. Избор кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре у Војсци Србије

Утврђивање коначне ранг-листе кандидата за упућивање на добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре врше регионални центри Министарства одбране, на основу предлога центара Министарства одбране за локалну самоуправу, након обављених лекарских и других прегледа и психолошких испитивања кандидата у овлашћеним војноздравственим установама.

Избор потребног броја кандидата са утврђене коначне ранг-листе врше комисије регионалних центара Министарства одбране, у складу са Планом упута кандидата у центре за обуку и курс за резервне официре за одређени упутни рок. 

  1. Закључивање уговора

Изабрани кандидати за добровољно служење војног рока са оружјем и курс за резервне официре потписују уговор са Министарством одбране, којим се уређују међусобна права и обавезе везане за добровољно служење војног рока, који обавезно садржи почетак и завршетак добровољног служења војног рока са оружјем, услове живота и рада, новчана примања, услове прекида добровољног служења војног рока са оружјем и накнаду трошкова у случају неоправданог прекида добровољног служења војног рока са оружјем.

Све додатне информације у вези са добровољним служењем војног рока са оружјем могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу у месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на интернет презентацији „www.budiprofesionalac.rs”.

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем у Војсци Србије у 2016. години је стално отворен, а рангирање кандидата вршиће се периодично, у складу са упутним роковима.

image_pdfimage_print