Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

На основу члана 21. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико Градиште („Службени гласникопштине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општинеВелико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 41. седници одржаној дана 25.01.2016. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

 Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИЦА МИТИЋ, дипломирани правник из Пожежена за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Мандат директора траје 4 године.

Члан 2.

Ово решње објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници Општине Велико Градиште.

Образложење

Чланом 21. ст. 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број119/12) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласникопштине Велико Градиште“ бр. 9/2008) прописано је да оснивач, Скупштина општинеВелико Градиште, има право да именује и разрешава директоре, управне и надзорнеодборе јавних предузећа, организација и служби чији је оснивач.

Чланом 50. СтатутаЈавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта прописани су услови за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“.

Скупштина општине Велико Градиште да седници одржаној 23.11.2015. године донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Конкурс је спроводила Комисија за именовања општине Велико Градиште.

Конкурс је објављен 28.11.2015. године у „Службеном гласнику Републике Србије“, а објављен је и у дневном листу „Данас“ и интернет страници општине Велико Градиште. Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

На конкурс су се јавила два канидата, и то:

  • Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена и
  • Сандра Милошевић, дипл. менаџер из Пожаревца.

Комисија за именовања 05.01.2016. године извршила је тестирање кандидата.

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа кандитати су добили следећи број бодова:

Љубица Митић Сандра Милошевић
Усмена Провера 5 4,25
Писмена провера 5 5
Оцена Програма развоја 5 4,25
УКУПНО БОДОВА 15 13,50

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа састављена је ранг листа кандидата:

Име и презиме Број бодова
1 Љубица Митић 15
2 Сандра Милошевић 13,50

Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена у потпуности испуњава услове за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта, те је донето решења као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

Број: 023-4/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

            СЕКРЕТАР                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Милан Митић                                                                                                     Браниславка Шуловић