Archive for month: јануар, 2016

Семинар за привреднике – Обавезе увозника производа који после употребе постају посебни токови отпада

Регионална привредна комора Пожаревац у сарадњи са „IFA – International Financial Agency“ из Београда, 04.02.2016. године (четвртак) у 10 часова, у хотелу Дунав, ул. Лењинова бр. 3 у Пожаревцу, организује семинар на тему:

„УВОД БЕЗ ТАЈНИ – ОБАВЕЗЕ УВОЗНИКА ПРОИЗВОДА КОЈИ ПОСЛЕ УПОТРЕБЕ

ПОСТАЈУ ПОСЕБНИ ТОКОВИ ОТПАДА“

Семинар је предвиђен за привредне субјекте који се баве следећим активностима:

 • Производи који су обухваћени евиденцијама и таксом су: гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина;
 • Производи који садрже азбест;
 • Батерије и акумулатори;
 • Сва минерална и синтетичка уља и мазива која више нису погодна за првобитну намеру;
 • Електрични и електронски производи чији рад зависи од електричне струје или електромагнетних поља;
 • Возила категорије М1 и или Н1

Молимо све заинтересоване привреднике да своје присуство потврде путем телефона 012/556-800.

 

image_pdfimage_print

Конкурс за учешће у поступку ради давања на привремено коришћење по основу закупа станова за службене потребе

На основу члана 6. Одлуке о становима за службене потребе („Службени гласник општине Велико Градиште“, број 15/2015), Закључка број 360-1/2016-01-4 од 15.01.2016. године и Закључка број 360-2/2016-01-4 од 22.01.2016. године Општинског већа општине Велико Градиште,

Комисија за давање станова на привремено коришћење општине Велико Градиште, објављује

К О Н К У Р С 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ РАДИ ДАВАЊА НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА СТАНОВА ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Општина Велико Градиште даје на привремено коришћење по основу закупа службене станове у Великом Градишту којима располаже, и то:

– стан / гарсоњера (број 23) укупне површине 29,00 m²,у улици Др. Бошка Бребалова 1 у Тржно пословном центру „Данубиус“, и

– стан / гарсоњера укупне површине 28,71 m²,у улици Др. Бошка Бребалова 1 у Тржно пословном центру „Данубиус“.

 1. Предметни станови се дају на привремено коришћење установи, организацији или јавној служби чији је оснивач општина Велико Градиште, а ради даљег давања на привремено коришћење запосленом кадру /дефицитарном кадру/ док код истог врши одређене послове, задатаке, службене дужности и функције и испуњава друге услове у складу са Одлуком о становима за службене потребе.
 1. Предметни станови се дају изабраном кориснику на привремено коришћење на временски период чије је трајање условљено трајањем уговора о привременом коришћењу службеног стана који закључују председник стамбене комисије правног лица из тачке 2. овог конкурса и запослени.
 1. Станови из тачке 1. овог конкурса дају се на привремено коришћење по основу закупа уз накнаду и у виђеном стању.

Износ закупнине се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања стана, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси одабрани закупац.

 1. Висина износа закупнине за сваки предметни стан из тачке 1. овог конкурса износи 3.700,00 динара на месечном нивоу.
 1. Право учешћа у поступку имају установе, организације или јавне службе основане од стране општине Велико Градиште, које пријаве своје учешће Комисији и приложе пратећу документацију у року и на начин одређен конкурсом.

У образложеном захтеву за учешће на конкурсу лица из претходног става наводе стручну спрему и звање лица за чијим радом постоји потреба, а ради континуираног или побољшаног обављања сопствене делатности. У захтеву се потврђује да је лице запослено код правног лица из претходног става ове тачке конкурса и доставља доказ о стручној спреми запосленог.

Рангирање кандидата се врши на следећи начин:

1) Значај радног места:

– висока стучна спрема – 130 бодова,

– виша стучна спрема – 100 бодова,

– средња стручна спрема – 80 бодова,

– осталим запосленим лицима – 60 бодова.

2) Дефицитарност кадрова:

– непостојање евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 20 бодова,

– ако постоји једно евидентиранио лице са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 15 бодова,

– ако постоје два евидентирана лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 10 бодова,

– ако постоје од два до пет евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 5 бодова,

– ако постоје од пет до десет евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 3 бода,

– ако постоје преко десет евидентираних лица са потребном стучном спремом у евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Пожаревац, Орагнизациона јединица Велико Градиште – 2 бода.

Првенство у надељивању стана из става 1. овог члана остварује учесник конкурса са највећим бројем бодова на листи реда првенства.

По истеку рока за конкурисање, комисија прибавља од надлежне Националне службе за запошљавање доказе о постојању дефицитарности кадрова ближе одређених у захтевима учесника конкурса.

Комисија задржава право одлучивања у случају да два или више лица у коначном збиру имају исти број бодова на листи реда првенства, узимајући у обзир утицај запосленог у континуитету или побољшавању обављања делатности корисника државних средстава из тачке 2. овог конкурса.

На Одлуку комисије и листу реда првенства, може се поднети приговор Општинском већу општине Велико Градиште у року од 8 дана од дана објављивања на огласној табли органа управе.

 1. Пријаве се подносе Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за учешће на конкурсу за закуп стана-не отварати”, преко Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове, или лично предајом писарници Општинске управе општине Велико Градиште на адресу Општина Велико Градиште, Житни трг 1, 12220 Велико Градиште.
 1. По расписаном конкурсу спровешће се поступак и уколико пристигне једна исправна пријава.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Непотпуном се сматра поднета пријава која садржи формалне недостатке због којих се по истој не може поступати у складу са условима конкурса, као и пријава без пропратне документације и иста се неће разматрати.

 1. Пријаве се подносе у периоду од 29.01.2016. године до 29.02.2016. године.

Благовременом сматра се пријава која је примљена на писарници Општинске управе општине Велико Градиште до 29.02.2016. године до 11.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.
 1. Отварање пријава ће се одржати дана 02.2016. године, са почетком у 12 часова у згради Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, у соби број 4, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.
 1. Након одабира привременог корисника, са истим се закључује Уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе, у складу са Одлуком о становима за службене потребе и Закључцима Општинског већа.
 1. Ближе информације могуће је добити лично у Општинској управи општине Велико Градиште, соба бр.12 или 41, као и на тел.бр. 012/662-124, 012/662-588.
 2. Конкурс је објављен на огласној табли општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 06-11/2016-06

Датум 28.01.2016. године

Комисија за давање станова на

привремено коришћење

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014) а сагласно члану 5. и 6. Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 4/08 и 8/11) и предлога ЈП Дирекције за изградњу опшине Велико Градиште бр. 350-26/2015-06 од 25.12.2015. године и његове допуне од 26.01.2016. године,

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, на основу решења Председника општине Велико Градиште бр. 350-26/2015-06 од 26.01.2016. године,  о б ј а в љ у ј е,   

Ј А В Н О  Н А Д М Е Т А Њ Е

ЗА

ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА 

 

I  Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања мањих монтажних објеката привременог карактера, које чине следеће локације:

Локација 3 – к.п. број 1699, део простора парка код аутобуске станице (преко пута Лукоила). Број објеката: 2. Површина једног места/објекта је 20 m², површиина другог места/објекта је 19 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 6.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 11 – к.п. број 2213, улица Кнеза Лазара (преко пута библиотеке и код жардињера). Број објеката: 4. Површина за свако појединачо место/објекат на локацији је по 10 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 12 – к.п. број 2221/3, у улици Воје Богдановића (испред Пере Металца). Број објеката: 3. Површина за свако појединачо место/објекат на локацији је по 25 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 1.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 13 – к.п. број 1899/1, улица Столета Опанчара (код улаза у основну школу). Број објеката: 1. Површина локације је 37,5 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 14 – к.п. број 544, на Дунаву (код Стандарда). Број објеката: 2. Површина за свако појединачо место/објекат на локацији је по 25 m² (намена: обављање трговинске/фри шоп, трговинске, угоститељске или услужна делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 2.400,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 16 – к.п. број 793, улица Жике Поповића (код трафо станице). Број објеката: 1. Површина локације је 13,5 m² (намена: обављање трговинске, угоститељске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 19 – к.п. број 745/3, раскрсница Пере Металца и Доситејева. Број објеката: 5. Површина локације за два појединачна места/објекта је по 18,25 m², за три појединачна места/објекта је по 16 m² (намена: обављање трговинске, или услужне делатности). Одређује  се почетна цена за закуп у износу од 5.000,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 36  – к.п. број 1969/1 и 2222/4, код фудбалског игралишта у Великом Градишту. Број објеката 1. Површина локације је 160 m² (намена: изложбени простор за надгробне споменике са одговарајућим помоћним објектом). Одређује се почетна цена за закуп на годишњем нивоу, у износу од 500 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Локација 37  – к.п. број 2223, улица Бошка Вребалова у Великом Градишту, десна страна. Број објеката: 2. Површина за свако појединачо место/објекат на локацији је по 25 m² (намена: обављање трговинске, занатске или услужне делатности). Одређује се почетна цена за закуп у износу од 2.400,00 дин/m² на годишњем нивоу.

Локација 38 – к.п. број 2229/1, плажа на Сребрном језеру, између игралишта за одбојку на песку и привременог објекта отворени бар на плажи. Број објеката: 1. Површина локације је 100 m². (намена: израда дрвеног платоа ради постављања базена за дечију игру за вожњу мотоних чамчића и бродића на акумулаторе). Одређује се почетна цена за закуп на годишњем нивоу, у износу од 500 еура у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан плаћања. Будући закупац је ослобођен плаћања закупа за прву годину коришћења локације.

II  Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III  Локације се дају у закуп на период од 3 године.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Допуном програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године, ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, а у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

У случају да је решењем надлежног органа одлучено о престанку права коришћења локације по основу закупа, ближе одређених у одељку I овог огласа, а мањи монтажни објекат привременог карактера из техничких или других разлога није уклоњен са локације, може се у поступку јавног надметања локација дати у закуп уз могућност новог закупца да у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу локације, закључи са бившим закупцем локације одговарајући правни посао о преносу права својине на мањем монтажном објекту привременог карактера и исти достави Управи у року од 3 дана од дана закључења.

Ако се у прописаном року не закључи правни посао из претходног става овог одељка, надлежна организациона јединица Управе приоритетно поступа у спровођењу поступка уклањања објекта принудним путем на начин прописан Одлуком, а нови закупац је дужан да на локацији постави привремени објекат у складу са условима прописаним Одлуком.

IПонуђени износ закупнине на одређено време закупац је дужан да плаћа у складу са Уговором кога ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са закуподавцем, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

V  Јавно надметање одржаће се дана 02.03.2016. године са почетком у 12,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VI  Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до почетка надметања уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште до 13,00 часова дана 01.03.2016. године.

Кауција-депозит плаћа се на на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Пријава за учествовање у поступку јавног надметања доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи, на које појединачно место на локацији и ко је подносилац пријаве.

Пријава правног лица мора да садржи назив и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду правног лица се прилаже и извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи име, презиме и адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно понуду предузетника прилаже се извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву се подноси доказ о уплати депозита.

Уз пријаву мора да се достави изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа.

Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то и предвиђено у овом одељку, односно ако не садржи све податке предвиђене јавним огласом.

Пријаву не могу поднети председник нити било који члан комисије.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени и када истом приступи само један учесник.

Подносилац неблаговремене или непотпуне пријаве односно лице које нема уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања. Неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују.

Минимални лицитациони корак за локације чије су почетне цене изражене у динарима износи 10,00 дин/ m² на годишњем нивоу.

Минимални лицитациони корак за локације чије су почетне цене изражене у еурима износи 10 еура на годишњем нивоу.

VII По завршеном надметању лицима чије понуде не буду прихваћене, или су поднели неблаговремену или непотпуну пријаву, вратиће се гарантни износ.

Депозит учесника јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине задржава се, односно урачунава се у износ закупнине.

VIII У случају да будући закупац не закључи уговор у прописаном року и не уплати излицитирану цену у складу са тачком IV овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VI овог огласа.

IX Ближи услови који се тичу јавног надметања, на тел. 012/662-124 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат, где је могуће извршити увид у скицу појединачних места на локацијама.

Особа за контакт Милош Стојадиновић самостални стручни сарадник.

Број: 350-26/2015-06,

дана 27. 01. 2016. године,

 

                                                                 КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

                                                                 за давање грађевинског земљишта у закуп

 

image_pdfimage_print

Решење о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

На основу члана 21. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013- аутентично тумачење и 44/2014 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) и члана 40. ст. 1. тачка 11. Статута општине Велико Градиште („Службени гласникопштине Велико Градиште“ бр. 9/2008), на предлог Општинског већа општинеВелико Градиште,

Скупштина општине Велико Градиште на 41. седници одржаној дана 25.01.2016. године, донела је:

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“

 Члан 1. 

ИМЕНУЈЕ СЕ ЉУБИЦА МИТИЋ, дипломирани правник из Пожежена за директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Именована је дужна да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Мандат директора траје 4 године.

Члан 2.

Ово решње објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници Општине Велико Градиште.

Образложење

Чланом 21. ст. 2. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број119/12) прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/2014 – др. закон) прописано је да Скупштина општине именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Одредбом члана 40. Статута општине Велико Градиште („Службени гласникопштине Велико Градиште“ бр. 9/2008) прописано је да оснивач, Скупштина општинеВелико Градиште, има право да именује и разрешава директоре, управне и надзорнеодборе јавних предузећа, организација и служби чији је оснивач.

Чланом 50. СтатутаЈавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта прописани су услови за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“.

Скупштина општине Велико Градиште да седници одржаној 23.11.2015. године донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта.

Конкурс је спроводила Комисија за именовања општине Велико Градиште.

Конкурс је објављен 28.11.2015. године у „Службеном гласнику Републике Србије“, а објављен је и у дневном листу „Данас“ и интернет страници општине Велико Градиште. Рок за подношење пријава био је 15 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“.

На конкурс су се јавила два канидата, и то:

 • Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена и
 • Сандра Милошевић, дипл. менаџер из Пожаревца.

Комисија за именовања 05.01.2016. године извршила је тестирање кандидата.

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа кандитати су добили следећи број бодова:

Љубица Митић Сандра Милошевић
Усмена Провера 5 4,25
Писмена провера 5 5
Оцена Програма развоја 5 4,25
УКУПНО БОДОВА 15 13,50

Након обављеног тестирања кандидата и оцене Програма развоја и повећања добити јавног предузећа састављена је ранг листа кандидата:

Име и презиме Број бодова
1 Љубица Митић 15
2 Сандра Милошевић 13,50

Љубица Митић, дипл. правник из Пожежена у потпуности испуњава услове за именовање директора Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“ из Великог Градишта, те је донето решења као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у Пожаревцу у року од 60 дана од дана пријема овог решења.

Број: 023-4/2016-01-1

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

            СЕКРЕТАР                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Милан Митић                                                                                                     Браниславка Шуловић

 

image_pdfimage_print

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Велико Градиште

Република Србија
Општина Велико Градиште
Комисија за израду нацрта одлуке о промени Статута
општине Велико Градиште
Број: 06-3/2016-01-1
Датум: 25.01.2016. године
Велико Градиште

 

ПРЕДМЕТ: Позив за учешће у јавној расправи

Позивају се сва заинтересована лица да учествују у јавној расправи о Нацрту Одлуке о измени и допуни Статута општине Велико Градиште, који је израдила Комисија за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште. Јавна расправа трајаће 10 (десет) дана, почев од 28.01.2016. године и трајаће закључно са 08.02.2016. године.

Примедбе и предлози могу се, у писаном облику, доставити на адресу:

– Скупштина општине Велико Градиште, Житни трг број 1, са назнаком – за Комисију за за израду Нацрта одлуке о промени Статута општине Велико Градиште.

ОДЛУКА О ИЗРАДИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Председник Комисије за израду

нацрта одлуке о промени Статута 

Милан Митић, с.р.

image_pdfimage_print

Општи позив за увођење у војну евиденцију

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОПШТИ ПОЗИВ 

ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

 

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр.88/09 и 95/10) и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Сл. гласник РС“ бр.100/11), позивамо сва лица мушког пола, рођена 1998. године и старијих годишта, која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота, да се јаве у

ЦЕНТАР  МИНИСТАРСТВА  ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Улица Житни трг бр. 1, соба 18

ради увођења у војну евиденцију

 

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког радног дана у периоду од 01. фебруара до 29. фебруара 2016. године, од 09.00 до 14.00 часова. 

Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико је не поседује, држављанство Републике Србије доказује изводом из матичне књиге рођених или уверењем о држављанству, а у иностранству – и важећом путном исправом.

Регрути који бораве у иностранству дужни су да се ради увођења у војну евиденцију, јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Општи позив производи исто правно дејство као и појединачни позив (чл.10. Закона о војној, радној и материјалној обавези). 

ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради отуђења путничког моторног возила на коме право својине има Општинска управа општине Велико Градиште

На основу чл. 27. и 33. а у складу са чланом 12. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана 25. а у складу са чланом 15. Одлуке о прибављању  и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“ број 7/2014, 4/2015 и 7/2015) и Закључка Општинског већа општине Велико Градиште број 344-94/2015-01-4 од 01.09.2015. године,

Комисија за продају путничког моторног возила, о б ј а в љ у ј е

 ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ОТУЂЕЊА ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА НА КОМЕ ПРАВО СВОЈИНЕ ИМА ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

 

 1. ОГЛАШАВА СЕ јавно надметање ради отуђења расходованог путничког моторног возила које је власништво Општинске управе општине Велико Градиште и то:

– путничког моторног возила марке „ЗАСТАВА“, тип „Yugo 101 scala 55“, година производње 2007, рег ознаке PO059-NG.

 1. Јавно надметање за отуђење путничког моторног возила из тачке 1. овог огласа одржаће се 04.02.2016. године, пред Комисијом за лицитацију у Малој сали СО Велико Градиште са почетком у 9,00 часова.

Заинтересована лица могу да разгледају возило сваког радног дана у дворишту зграде СО Велико Градиште у времену од 08,00-12,00 часова све до дана одређеног за надметање.

Путничко моторно возило продаје се у виђеном стању. Искључена је свака рекламација која се тиче стања возила осим рекламације које се односе на бројеве мотора и шасије.

 1. Почетна цена за путничко моторно возило износи 110.828,00 динара.
 2. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која поднесу своје писмене понуде а који до почетка надметања уплате кауцију у висини од 10% почетне цене.

Депозит се плаћа на жиро рачун број 840-0961804-78 општине Велико Градиште.

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

 1. Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена, потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се возило отуђује прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

Својство понуђача доказује се писменом понудом у копији и плаћеним депозитом.

 1. Све обавезе по основу купљених возила обавезе су будућих купаца.

Продавац задржава право да у току надметања непосредно измени услове лицитације ако су оне нужне са становишта продавца.

 1. Излицитирано возило купац је дужан да преузме у року од 8 дана од одржане јавне лицитације.

Услов за прузимање возила је уплата целокупно излицитиране цене.

 1. 8. Учеснику поступка чија понуда буде прихваћена као најповољнија биће задржан депозит до уплате целокупно излицитираног износа.

У случају да најповољнији понуђач одустане од куповине износ депозита му се неће вратити.

Осталим учесницима чије понуде не буду прихваћене износ депозита биће враћен по завршетку надметања.

 1. Са купцем се склапа купопродајни уговор пре преузимања возила.
 2. Све потребне информације око отуђења возила могу се добити на телефон 012/662-124 Начелник Општинске управе општине Велико Градиште.                         

Број: 344-9/2016-06,

Дана  25.01.2016. године,

Комисија

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у јавној својини у Великом Градишту – теретана

На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини, број 1306 од 12.01.2015. године, Управног одбора Јавне установе „Спортски центар Велико Градиште“ из Великог Градишта,

Комисија за закуп ЈУСЦВГ,  о б ј а в љ у ј е 

 

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште издаје у закуп пословни простор у јавној својини, у корисништву ЈУСЦВГ, и то објекат – теретана површине 178,1 m², у Великом Градишту у улици Бошка Вребалова бр. 3, постојећи на катастарским парцелама број 1895/1 и 1971/1 у К.о. Велико Градиште.
 1. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до 5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел.енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 2,5 еура/m² на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Лицитациони корак на укупну цену износи 20 еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

 1. Закупац је обавезан да предметни пословни простор користи искључиво за обављање делатности у области рекреације и спорта.
 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која пријаве своје учешће, положе гарантни износ у висини износа једне месечне закупнине обрачунате на основу почетне цене закупа и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ уплаћује се на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења пријава.

 1. Пријаве за јавно надметање, подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “пријава за јавно надметање за закуп теретане” лично у просторијама ЈУСЦВГ у ул. Бошка Вребалова бр. 3, Велико Градиште, сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.
 1. Увид у документацију и њено преузимање могуће је извршити у просторијама ЈУСЦВГ сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта ЈУСЦВГ и сајта општине Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава за јавно надметање физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи:име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа,копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве;изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ УЧЕШЋА

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Писане пријаве подносе се у периоду од 201.2016. године до 04.02.2016. године.

Благовременом сматра се пријава која је пристигла у просторије ЈУСЦВГ Велико Градиште закључно са 04.02.2016. године до 12.00 часова.

 1. По истеку рока за подношење пријава за јавно надметање, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног  надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне  пријаве  за учешће  којом  се  подносилац  пријаве  региструје  и  присуствује  јавном  надметању  и  проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 05.02.2016. године, са почетком у 11 часова у управној згради Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште, улица Бошка Вребалова бр. 3, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Свака наредна понуда мора бити увећана најмање за 20 еура на месечном нивоу.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 18. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли ЈУСЦВГ.
 1. Управни одбор ће након спроведеног поступка, донети образложену одлуку о давању у закуп предметне непокретности и доставити је свим учесницима у поступку.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Директор ЈУСЦВГ.

 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана одржаног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.
 2. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.
 3. Закуподавац задржава право да сваке године увећа закупнину утврђену уговором закупу, имајући у виду тржишну висину закупнине за предметну локацију.
 1. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 062 807 48 42.
 1. Оглас је објављен на сајту општине Велико Градиште и сајту ЈУСЦВГ, огласној табли општине и огласној табли ЈУСЦВГ и у средствима јавног информисања.

 

Број: 1343                                                                                             Комисија за закуп ЈУСЦВГ

Датум: 25.01.2016.год.

image_pdfimage_print

Подељене зимске ципеле ромској деци

У присуству представника општине Велико Градиште и Центра за социјални рад, чланови Друштва “Ром“ Велико Градиште и представница студентске хуманитарне организације “Wij Helpen Daar“ из Холандије, Јелена Петровић, у свечаној сали општине, 15. јануара, поделили су 66 пари зимских ципела деци из породица ромске националности, корисника новчане социјалне помоћи Центра за социјални рад, и деци социјално угрожених чланова овог удружења.

Од 2012. године, специјалном одељењу ОШ “Иво Лола Рибар“ у Великом Градишту, ова организација поклонила је пакете школског прибора, гардеробу, a школи рачунар. Један део донацијa чинио је и прибор за хигијену. Крајем 2014. године, волонтери и општина Велико Градиште купили су 80 зимских јакни за децу ромске националности, узраста од вртића до средње школе, чиме су им, поред Друштва “Ром“, пружили битну подршку и помоћ.

Програм волонтирања спроводи се кроз пројекте из домена социјалне заштите и реализује се на територији бивше Југославије. Пројекат “Велико Градиште“, започет је 2012. године и ове године волонтери ће по пети пут боравити у нашој општини. Сваке године различита група студената долази у Велико Градиште да би радила са децом. Њихова помоћ је усмерена ка такозваним „осетљивим  социјалним  групама“ –  деци са посебним потребама и деци ромске националности. У знак подршке и захвалности општина Велико Градиште уручила је овој организацији 2015. године посебну захвалницу.

ВИДЕО ПРИЛОГ

M03_0682 M03_0683 M03_0684 M03_0686 M03_0694 M03_0698 M03_0712 M03_0735 M03_0737 M03_0740

image_pdfimage_print

Сазив 41. седнице Скупштине општине Велико Градиште

На основу члана 56. Пословника Скупштине општине Велико Градиште (“Службени гласник општине Велико Градиште“, број 11/2008),

САЗИВАМ

41. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЗА 25. ЈАНУАР 2016. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК) 

 

Седница Скупштине општине Велико Градиште одржаће се у великој сали Скупштине општине, са почетком у 10,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи

Д  Н  Е  В  Н  И      Р  Е  Д 

 1. Предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије,
 2. Предлог Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за запошљавање општине Велико Градиште за 2016. годину,
 3. Предлог Одлуке о усвајању Плана за проглашење ерозионих подручја на територији општине Велико Градиште,
 4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним површинама,
 5. Предлог Решења о престанку мандата вршиоцу дужности директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште,
 6. Предлог Решења о именовању директора ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште,
 7. Предлог Решења о давању сагласности на Програм отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2016. годину,
 8. Предлог Решења о утврђивању Програма развоја спорта општине Велико Градиште за период 2016.-2018. године,
 9. Информација у вези Извештаја о ревизији одазивног извештаја општине Велико Градиште.

Број: 06-4/2016-01-1  

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Велико Градиште

Браниславка Шуловић, с.р.

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print