Закон о озакоњењу – легализација

Законом о озакоњењу објеката (закон је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 96/2015 од 26.11.2015.године ), који је ступио на снагу 27.11.2015. године, прописано је да предмет озакоњења могу бити следећи објекти:

Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године и такви захтеви се сматрају захтевима у смислу Закона о озакоњењу објеката, што значи да власници бесправно изграђених објеката који су поднели захтев по раније важећим прописима немају обавезу поновног подношења захтева;

  1. Објекат изграђен на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта, на којима је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;
  2. Објекат за који није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима којима је била уређена легализација објеката, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије за 2015. годину;
  3. Објекат за који није поднет захтев у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе, за које поступак није правноснажно окончан;
  4. Објекат на коме је уписано право својине у складу са Законом о посебним условима за упис права својине на објектима изграђеним без грађевинске дозволе.

За лица која су поднела захтев за легализацију објеката из тачке 1),поступак се покреће даном ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката и надлежни орган ће писменим путем обавестити власника незаконито изграђеног објекта о потребној документацији коју ће власник доставити како би се окончао поступак озакоњења.

За лица која су власници незаконито изграђених објеката из тачке 2) и 3) извршиће се попис, односно евидентирање незаконито изграђених објеката. По завршетку пописа, надлежни грађевински инспектор ће донети појединачна решења о рушењу објеката , за незаконито изграђен објекат који је на попису. По основу решења грађевинског инспектора, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  ће по службеној дужности покренути поступак озакоњења.

Власници незаконито изграђених објеката, који нису предали захтев за легализацију по ранијим законима, могу обавестити грађевинску инспекцију да имају незаконито изграђени објекат. Образац за пријаву незаконито изграђеног објекта можете преузети и предати у Писарници – канцеларија број 1.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ће сва наведена лица, власнике незаконито изграђених објекта, писмено обавестити о доказима и документацији која треба да се достави и у ком року, како би поступак озакоњења био окончан.

image_pdfimage_print