Одлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2016. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта

На основу  члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 03.12.2015. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта за 2016. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

 

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2016. години.
 • Текст Јавног позива гласи:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта у 2016. години, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма у области спорта у 2016. години, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште.
 • Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:
 1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
 2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;
 3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
 4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног  рачуна,  пореске  дугове  или  дугове  према  организацијама социјалног осигурања;
 3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

 1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;
 2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

 • фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,
 • оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу. 
 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.org.rs
 • Критеријуми за вредновање програма спортских клубова су: 
 • квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
 2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
 3. референтност и стручност носиоца програма;
 4. марљивост односа резултата и уложених средстава.
 • статус спорта на националном и међународном плану
 • традиција
 • ранг такмичења
 • постигнути резултати у претходној години (Навести ако је освојена титула екипног првака у прошлости (сениори-јуниори))
 • Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
 • Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се

на писарници општине Велико Градиште ,улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив  програма-финансирање у области спорта ,

2) назив подносиоца програма

3) адресу подносиоца програма

4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 10 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште velikogradiste.org.rs, огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине velikogradiste.org.rs .
 • За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 062/80-88-753

III   Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Одлуком о буџету општине Велико Градиште за 2016. годину.

                                                 

                                                                                                        Председник општине

                                                                                                                 Драган Милић

image_pdfimage_print