Обавештење о jавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  22.12.2015. године до 22.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 22.01.2016. године до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 11,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације „Туристичког насеља Бели Багрем“.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Образац за примедбе правних лица
Образац за примедбе физичких лица

Јавна презентација се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Текст и графички прилози се налазе на интернет презентацији Урбанистичке службе:

Јавни увид ПДР Туристичког насеља Бели Багрем

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-115/2015-06

Датум: 21.12.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

 

image_pdfimage_print