Jавном увиду у нацрт плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту

Обавештење

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  11.12.2015. године до 11.01.2016. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  приземљу,  сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова. У току трајања јавног увида, дана 05.01.2016. године у 12,00 часова, соба бр. 11 у приземљу, биће организована јавна презентација Плана детаљне регулације нове саобраћајнице између улица Бошка Вребалова и Воје Богдановића у Великом Градишту.

Заинтересовани током јавног увида своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 11.01.2016. године до 14,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавни увид се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Линк до прилога:

http://www.urbanizamvelikogradiste.org.rs/Planski%20dokumenti/Obilaznica/Obilaznica.pdf

За урбанистичку службу:

Стефан Стевић,спец.струк.инж.арх.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-152/2015-06

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print