Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи

На основу Правилника о условима и мерилима за избор корисника и поступку и начину рада Комисије за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи, број: 561-46/2015-01-2 од 24.12.2015. године, а у вези са Споразумом о донацији закљученим између Републике Србије и Банке за развој Савета Европе, у оквиру Регионалног стамбеног програма – Потпројекат 4 (у даљем тексту: Потпројекат 4) и Уговором о гранту – Регионални стамбени програм – Стамбени пројекат у Републици Србији (у даљем тексту: Уговор о гранту), закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције (у даљем тексту: Комесаријат), ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд и Општине Велико Градиште (у даљем тексту: Општина), Комисија за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Комисија за избор корисника), дана 28. децембра 2015. године, расписује:  

ЈАВНИ ПОЗИВ

За избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

кроз куповину  сеоских кућа и доделу пакета помоћи на

територији општине Велико Градиште

 

 

 1. I. Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину најмање 7 сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ) за побољшање услова становања избеглица на територији општине Велико Градиште.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја (у даљем тексту: Пакет помоћи) и то у максималном износу до 11.000,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Помоћ закуповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до 9.500,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије. Пакет помоћи одобрава се у максималном износу до 1.500,00 еврау динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан конверзије.

Изабрани корисник Помоћи може додатно да учествује сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће у износу до 50% од износа из става 2. овог члана.

Изузетно, средства одобрена за Пакет помоћи могу бити употребљена за плаћање трошкова пореза на пренос апсолутних права, таксе за укњижење и других трошкова везано за стицање права својине и то само за најугроженије категорије изабраних корисника и под условом да не учествује додатно сопственим средствима у купопродајној цени сеоске куће.

 1. II. Корисници 

Помоћ за решавање стамбених потреба избеглица, кроз куповину сеоских кућа и доделу пакета помоћи (у даљем тексту: Помоћ), могу остварити избеглице које су, услед догађаја из периода од 1991. године до 1995. године, стекле статус избеглице у Републици Србији, без обзира на њихов статус у време решавања стамбене потребе, и то:

– избеглицама које живе у колективним центрима или неком другом виду колективног смештаја, формалног или неформалног и

– угроженимизбеглицама у приватном смештају и бившим носиоцима станарског права, а који су без трајног решења у земљи порекла или Републици Србији, а све према утврђеним критеријумима угрожености. 

III. Услови за избор корисника

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 • да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије (наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и за чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 • да имају пријављено боравиште/пребивалиште на територији Општине;
 • да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 • да не могу да користе непокретност у држави претходног пребивалишта или у другој држави;
 • да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе;
 • да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 • да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији или повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 • да нису на коначној листи реда првенства по неком од јавних позива Регионалног стамбеног програма – Стамбени програм у Републици Србији
 • да сеоска кућа којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи испуњава основне услове за живот и становање, и да су сеоска кућа и припадајуће земљиште уписани у катасар непокретности на име продавца и без терета.
 1. Мерила за избор корисника 

Ред првенства,за избор корисника Помоћи, утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану – 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или вишемалолетне деце – 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју:

по  породичном домаћинству – 20 бодова.

6) Стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без

основних хигијенско-санитарних услова – 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства (висина прихода се утврђује по члану породичног домаћинства, бодови се додељују по породичном домаћинству):

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, почлану – 10 бодова (по породичном домаћинству);

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, почлану – 20 бодова (по породичном домаћинству);

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства:

– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;

– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења подносиоца захтева или чланова његовог породичногдомаћинства:

– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;

– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;

– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.

Ако код истог лица по стоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно  мерило на основу кога то лице добија више бодова.

9) Болести од већег социо–медицинског значаја, у складу са прописима о здравственој заштити: подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова (по члану домаћинства).

Ово мерило се примењује ако подносилац захтева или чланови његовог породичног домаћинства нису бодова ни по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.

 • Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова (по домаћинству)

Уколико два или више Подносилаца пријаве имају исти број бодова, предности има подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце,

2) већи број чланова породичног домаћинства,

3) има трудну жену у породичном домаћинству,

4) дуже борави на подручју Општине,

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства. 

 1. Потребна документација 

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси Општини, подносилац пријаве на јавни позив доставља следеће доказе:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве (образац пријаве се може преузети код повереника за избеглице и на интернет презентацији Општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs );
 2. Фотокопију избегличке легитимације/решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (обавезно за подносиоца захтева, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане, уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 4. Извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;
 5. Уверење Министарства унутрашњих послова о кретању боравишта /пребивалишта за Подносиоца пријаве и све чланове породичног домаћинства;
 6. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство – за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 7. Изјаву оверену у општинском органу управе или суду да подносилац и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили,поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла и да нису остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу (изјава на прописаном обрасцу може се преузети код повереника за избеглице и на интернет страници општине/града); Комисија проверава наводе из изјаве.
 8. Уверење Одељења за локалну пореску администрацију да подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства, укључујући и малолетне чланове породичног домаћинства, нису обвезници пореза на имовину;
 9. Доказ о стамбеној ситуацији подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

− за домаћинство смештено у колективном центру – потврда повереника;

− за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена у Општинском органу управе или суду;

 1. Доказ о приходима:
 • Уверење о незапослености из Националне службе за запошљавање, за незапослене чланове породичног домаћинства који су регистровани код Националне службе за запошљавање; У случају незапосленог члана породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена у Општинском органу управе или суду да је незаполен и нема примања;
 • Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
 • Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу објављивања јавног позива – за запослене чланове породичног домаћинства;
 • Чек од пензије за месец који претходи месецу објављивања јавног позива, односно потврда надлежне службе или у случају да подносилац пријаве или члан његовог породићног домаћинства не оставрује приходе од пензије – изјава оверена у општинском органу управе или суду да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 10) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 5. За једнородитељску породицу прилаже се:
 • потврда о смрти брачног друга;
 • решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
 • извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства;
 • пресуда о разводу брака/доказ о поверавању малолетне деце/детета и (уз оба) изјава подносиоца оверена у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 2. Изјаву власника предметне непокретности оверене у општинском органу управе или суду да је сагласан да исту отуђи у корист Подносиоца пријаве, под условима предвиђеним овим Правилником и да предметна непокретност није у спору или под теретом;
 3. Доказ о власништву – лист непокретности не старији од 6 месеци у коме је уписана сеоска кућа са земљиштем, без терета, са правом својине продавца на сеоској кући и земљишту;
 4. Потврда надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама које су настале по основу права својине за предметну сеоску кућу;
 5. Фотокопију личне карте продавца (очитане, уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 6. Доказ о регистрацији сеоског газдинства

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

 1. Поступак за утврђивање листе реда првенства 

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији  за избор корисника Општине Велико Градиште, у року од 45 дана од дана јавног оглашавања.

Документација се доставља у писарницу Општине Велико Градиште или путем поште на адресу:Општина Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште  са напоменом „За јавни позив – Регионални стамбени пројекат – потпројекат 4,  куповина сеоске куће”.

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од  28. децембра 2015. године до 11. фебруара 2016. године

Након разматрања пријава и провере података у бази трајних решења Комесаријата, верификације података о стању имовине са надлежним институцијама у Републици Србији и земљи порекла, као и на основу листе за процену сеоских кућа и спецификације грађевинског материјала или кућних апарата/намештаја за предметне сеоске куће, Комисија за избор корисника доноси Одлуку о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Одлука се објављујe на огласној табли општине Велико Градиште и месних заједница општине Велико Градиште и на интернет презентацији општине Велико Градиште wwwvelikogradiste.rs и  Комесаријата www.kirs.gov.rs.

Против ове Одлуке подносилац пријаве може уложити жалбу Општинском већу, преко Комисије за избор корисника, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Одлуке.

Након што одлуке по жалбама постану коначне, Комисија за избор корисника утврђује Коначну листу реда првенства, а водећи рачуна о расположивим средствима за куповину сеоских кућа из Потпројекта 4.

Коначна листа се објављује на начин и на месту где је био објављен јавни позив.

На основу Коначне листе реда првенства, општина Велико Градиште, власник предметне непокретности – сеоске куће и корисник Помоћи закључују уговор о додели Помоћи којим се регулишу међусобна права и обавезе потписника уговора.

Након закључења уговора о додели Помоћи, власник непокретности – продавац сеоске куће и корисник Помоћи – купац сеоске куће закључују уговор о купопродаји непокретности.

Корисник Помоћи неће моћи да отуђи сеоску кућу у року од 5 (пет) година од дана уписа права својине у катастар непокретности.

Корисник Помоћи је дужан да предметну сеоску кућу користи са члановима породичног домаћинства са којима је остварио право на Помоћ.

Општина и корисник Помоћи закључују уговор о додели Пакета помоћи.

Број:561-46/2/2015-01-2

Дана:28.12.2015.године

Председник Комисије
Весна Милановић

image_pdfimage_print