Јавни конкурс за именовање директора ЈП Дирекција за изградње општине Велико Градиште

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу чланова 25. и 29. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије“, број 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44-2014-др. закон) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште број 023-72/2015-01-1 од 25.11.2015. године оглашава се

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИМЕНОВАЊЕ  ДИРЕКТОРА ЈП  ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

I Јавно предузеће:

ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1

II Функција за коју се врши избор:

Директор ЈП  Дирекција за изградњу општине Велико Градиште.

III ПословиДиректора и услови за именовање:

Послови директора: представља и заступа јавно предузеће; oрганизује и руководи процесом рада;води пословање јавног предузећа;одговара за законитост рада јавног предузећа;предлажегодишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;предлаже финансијске извештаје;извршава одлуке надзорног одбора; врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

Услови за именовање лица:

1)  да је пунолетнo и пословно способно;

2)  да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије обављање је основано јавно предузеће;

3)  да има високо или више образовање;

4)  да има најмање три године радног искуства;

5) да није члан органа политичке странке, односно да му је одеђено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

6)  да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене дужности;

7)  да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна делатност јавног предузећа .

Учесници конкурса за именовање директора Јавног предузеће дужни су да уз пријаву на конкурс поднесу Програм развоја Јавног предузећа и повећања добити.

 

Мандат директора и место рада: мандат директора траје 4 године, а место рада је Велико Градиште.

IV  Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријава:

Рок за подношење пријавa је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“. Оглас је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ бр. 97 од 28.11.2015. године.

Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

V   Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:

 • Уверење о држављанству;
 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Диплома о стручној спреми;
 • Исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • Радна књижица;
 • Уверење да кандидат није осуђиван на условну или безусловну казну за кривична дела против привреде, правног саобраћаја или службене дужности;
 • Уверење да кандидату није изречена мера безбедности забране обављања претежне делатности Јавног предузећа;
 • Програм развоја и повећања добити Јавног предузећа.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у овереној фотокопији.

VI Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:

Скупштина општине Велико Градиште, Комисији за именовања

са назнаком: Пријава на јавни конкурс за именовање Директора ЈП Дирекција за изградњу општине Велико Градиште – НЕ ОТВАРАЈ

улица Житни трг бр. 1

12220 Велико Градиште

 

VII Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Милан Митић, секретар Скупштине општине Велико Градиште, број телефона 012/660-124.

VIII   Напомене:

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или у суду, као и непотпуне, неразумљиве и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Kомисија за именовања коју је образовала Скупштина општине Велико Градиште.

Изборни поступак спровешће се у више делова. Стручну оспособљеност, знање и вештине кандидата, Комисија ће утврдити провером и оценомпутем :

 

 • усмене провере,
 • писмене провере (тестирање) и
 • оцене достављених предлога програма јавног предузећа.

 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“, као и на званичној интернет презентацији општине Велико Градиште,https://velikogradiste.rs/ .

image_pdfimage_print