Рани јавни увид нацрт плана детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује рани јавни увид у нацрт Планa детаљне регулације Туристичког насеља Бели Багрем.

Рани јавни увид организује се у трајању од 15 дана почевши од 06.11.2015. године до 20.11.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 20.11.2015. године до 14.00 часова.
Oбразац за примедбе – правна лица
Образац за примедбе – физичка лица

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014).

Прилози:
Текстуални део

Лист  1

Лист  2а

Лист 2б

Лист 3

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-115/2015-06

Датум: 06.11.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е