Обавештење о јавној презентацији урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п. бр. 1898/1 К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта на к.п.бр. 1898/1 К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева Урбане градње пр. Горан Младеновић из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 05.11.2015. године до 12.11.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11 у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова. Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 12.11.2015. године до 14,00 часова.

Oбразац примедбе – правна лица
Образац примедбе – физичка лица

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Урбанистички пројекат

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-115/2015-06

Датум: 05.11.2015. године

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print