Јавно надметање ради давања у закуп дела пословног простора Дома здравља „Велико Градиште“ у Великом Градишту ради обављања апотекарске делатности

На основу Одлуке број 2454 од 23.10.2015. године Директора Дома здравља „Велико Градиште“,  Комисија за закуп Дома здравља „Велико Градиште“, објављује:

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ 

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ДЕЛА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ДОМА ЗДРАВЉА „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ РАДИ ОБАВЉАЊА АПОТЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

 1. Дом здравља „Велико Градиште“ преко Комисије за закуп, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем,

– део простора Дома здравља „Велико Градиште“ у Великом Градишту, стојећег на делу кат. парц. бр. 381 земљиште под зградом-објектом бр. 1.

– од 40,40 м2  који се налази у приземљу постојећег објекта на левој страни гледано од Главног  улаза, којег  чине  просторије где су раније биле смештене ординације стоматолошке службе, ради обављања апотекарске делатности.

 1. Простор се даје у закуп на одређено време на период од 5 (пет) година у виђеном стању, с тим што закупац је дужан да закупнину плати 5(пет) година унапред у четири рате од дана закључења уговора у року од годину дана.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комуналне таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

 1. Почетна цена закупа износи 000,00динара (стохиљададинара) на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Минимални лицитациони корак на укупну почетну цену износи 10.000,00 динара (десетхиљададинара) на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у динарима и плаћа се закупнина у динарима.

 1. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини 10% од почетне цене закупа за предметну непокретност, приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа и поднесу уредну писану пријаву.

Гарантни износ се уплаћује на благајни Дома здравља Велико Градиште, приликом подношења пријава и прилаже се уз пријаву.

 1. Пријаве се подносе за Комисију за закуп Дома здравља Велико Градиште, лично преко писарнице Дома здравља Велико Градиште, на адреси Војводе Путника бр. 28, Велико Градиште.
  ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ
 1. Увид у документацију могуће је извршити у  Дому здравља Велико Градиште сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, односно у електронском облику са сајта Дома здравља Велико Градиште.

Могуће је разгледати предметну непокретност сваког радног дана од 07.00 до 14.00 часова.

 1. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватњу почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; изјаву о прихватању почетне цене закупа; доказ о уплаћеном депозиту;  изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза.

 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пријаве.
 1. Пријаве се подносе у периоду од 17.11.2015. године до 12.2015. године.

Благовременом се сматра пријава која је примљена на писарници Дома здравља Велико Градиште до 01.12.2015. године до 11.00 часова.  

 1. По истеку рока за подношење пријава, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

 1. Поступак јавног надметања  сматра  се  успелим  и  у  случају  достављања  једне  исправне пријаве  за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

Уколико подносилац пријаве не прихвати почетну висину закупнине, губи право на враћање депозита.

 1. Јавно надметање ће се одржати дана 12.2015. године, са почетком у 12 часова у Службеним просторијама директора Дома здравља Велико Градиште, у Великом Градишту Војводе Путника број 28, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава и подносилац исте приступи надметању у складу са тачком 11. овог огласа, односно ако истом приступе најмање 2 независна учесника, лично или преко овлашћеног пуномоћника са овереним овлашћењима за заступање на јавном надметању.
 1. Учесници јавног надметања, пред Комисијом усмено дају своје понуде.
 1. Јавно надметање се завршава, када се после највећег постигнутог износа, по трећем позиву, не јави учесник јавног надметања са већим износом.
 1. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.
 2. Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да на позив председника Комисије, одмах, потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине, са назнаком висине понуђеног износа закупнине.
 3. Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише изјаву из претходне тачке овог огласа, председник Комисије, позива првог следећег најповољнијег понуђача да потпише изјаву.

Уколико први следећи најповољнији понуђач не потпише изјаву из тачке 16. овог огласа, председник Комисије јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.

Понуђачима који одбију да потпишу изјаве положени депозит се не враћа.

 1. Обавештење о резултату надметања се истиче на огласној табли Дома здравља Велико Градиште.
 1. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.
 1. Учеснику јавног надметања са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.
 1. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ на благајни Дома здравља Велико Градиште по завршетку јавног надметања.
 1. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.
 1. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак јавног надметања није успео.
 1. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то две (соло) оверене бланко менице пре потписивања уговора о закупу.
 1. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.
 1. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом за обављање апотекарске делатности.
 2. Време давања у закуп из тачке 2. овог огласа условљено је одлукама других државних органа и правних следбеника ранијих власника.Закупац је у обавези да предметни пословни простор напусти и раније у случају да Агенција за реституцију РС, непокретност врати у својину правним представницима власника непокретности.
 3. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 012/662-240.
 4. Оглас је објављен на сајту Општине Велико Градиште, сајту и огласној табли Дома здравља Велико Градиште, и у средствима јавног информисања.

Број: 2624/2015

Датум: 16.11.2015. године

Председник
Комисије за закуп
др Недељко Васић

image_pdfimage_print