Одлука о поништењу Огласа о јавном позиву за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Велико Градиште-теретана, брoj 1172 од 29.09.2015. године

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште („Сл.гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/08)

Управни одбор Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште доноси

О Д Л У К У

  1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Одлука о давању у закуп непокретности у јавној својини –теретана у Великом Градишту, број 1172 од 29.09.2015. године.
  2. ПОНИШТАВА СЕ у потпуности оглас о јавном позиву за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Велико Градиште-теретана, брoj 1172 од 29.09.2015. године.
  3. ПОНИШТАВАЈУ СЕ све радње спроведене у поступку прикупљања писмених понуда по јавном позиву из тачке 2. ове Одлуке.
  4. Учесницима поништеног поступка враћају се уплаћени гарантни износи.
  5. Ради давања у закуп предметне непокретности расписаће се нови јавни позив и објавити нови оглас.
  6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

О б р а з л о ж е њ е

            Управни одбор ЈУСЦВГ донео је дана 29.09.2015. године Одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини –теретана у Великом Градишту, број 1172 и расписао јавни позив за за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокретности у својини општине Велико Градиште-теретана бр. 1172 од 29.09.2015. године.

На својој седници одржаној дана 14.10.2015. године Управни одбор ЈУСЦВГ утврдио је да у тексту јавног позива постоје нејасноће и да су поједине тачке јавног позива у колизији једна са другом, да садржај огласа није усаглашен са Уредбом што је учинило поступак прикупљања писмених понуда не спроводљивим.Надаље, надлежни орган је погрешно утврдио почетну цену закупа, те се за њено утврђење није водио одредбом коју прописује члан 38. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Велико Градиште. Надаље, због очигледне грешке, приступило се отварањупристиглих понуда у моменту када рок за слање понуда није истекао, на који начин је нарушена легалност самог поступка.

Због свега напред  наведеног Управни одбор ЈУСЦВГ одлучио је као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК УО

Јавна установа „Спортски центар“

Велико Градиште

Број:1200

Датум: 14.10.2015.

Велико Градиште

image_pdfimage_print