Обавештење о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације „Подручја тврђаве Рам“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „Подручја тврђаве Рам“.

Jавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од  02.11.2015. године до 02.12.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у  призмељу,  сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 02.12.2015. године до 14,00 часова.
Образац – правна лица
Образац – физичка лица

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација се организује на основу чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

Текст и графички прилози (Јавни увид ПДР Подручја тврђаве Рам)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене

и имовинско-правне послове

Број: 353-54/2014-06

Датум: 30.10.2015. године

В Е Л И К О   Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print