Јавни позив за прикупљање понуда за набавку услуга финансијског кредита

Општина Велико Градиште расписује јавни позив за набавку услуга финансијског кредитаза финансирање капиталних инвестиционих расхода, који ће се искористити за замену постојеће уличне расвете са ЛЕД расветом и позива све заинтересоване пословне банке да поднесу своје понуде према условима из овог јавног позива и конкурсне документације.

Конкурсну документацију можете преузети на сајту општине Велико Градиште https://velikogradiste.rs/ . КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Право учешћа имају све банке које имају дозволу за рад Народне банке Србије и обављају кредитне послове.

Понуду са предлогом уговора о кредиту и планом отплате кредита са обрачуном ефективне каматне стопе, доставити  до 19.10.2015.године до 12.00 часова, на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште, канцеларија бр.48, са назнаком „Услуга кредита – не отварати“

На полеђини коверте понуђач назначава своје податке, адресу ,телефон и контакт особу.

Kритеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. Избор најповољније понуде биће извршен применом критеријума најниже понуђене цене кредита. Цена кредита је ефективна каматна стопа , која је обрачуната сагласно одлуци НБС о њеном обрачуну. Најповољнија понуда је понуда са најнижом ефективном каматном стопом. У ситуацији када постоје  две или више понуда са истом понуђеном ценом кредита и роком одобравања кредита , наручилац ће извршити доделу уговора на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио ниже трошкове кредита.

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење понуда, то јест 20.10.2015. године са почетком у: 12.00 часова.  Отварање понуда ће се обавити у просторијама Општинске управе  општине Велико Градиште, мала сала СО Велико Градиште – спрат.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.

Представници понуђача морају имати уредно овлашћење  које ће предати Комисији, приликом отварања понуда.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора  биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Додатна обавештења и информације могу се добити писаним путем или електронски на: sovgradiste@ptt.rs.

Желимо Вам пуно успеха са поднетом понудом.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
Драган Милић
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 401-204/2015-01-2
Датум: 08.10.2015.године
Велико Градиште

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАТЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
Извештај о остварењу буџета за период јануар-јун 2015. године
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. годину
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2015. годину – октобар
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2014. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2012. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2013. годину
Одлука о завршном рачуну буџета локалне власти општине Велико Градиште за 2014. годину
Одлука о задуживању за финансирање капиталних инвестиционих расхода
Потврда да дужник нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати
Сагласност Министарства финансија о дугорочном задуживању
Елаборат – Реконструкција јавног осветљења – енергетско-економска анализа
Питања и одговори
Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

image_pdfimage_print