Јавни оглас за прикупљање писмених понуда ради давања у закуп непокрентости у својини општине Велико Градиште – Теретана

На основу члана 43. став 1. тачка 5. Статута ЈУСЦВГ („Сл. Гласник општине Велико Градиште“, бр. 12/08) и члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл.гласник РС“, бр. 24/12), Управни одбор Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште дониси

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ-ТЕРЕТАНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

и расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП НЕПОКРЕНТОСТИ У СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ – ТЕРЕТАНА

 

 1. Јавна установа „Спортски центар“ Велико Градиште као носилац права коришћења издаје у закуп објекат-теретана у Великом Градишту на кат.парцелама бр. 1895/1 и 1971/1 КО Велико Градиште у улици Бошка Вребалова бр. 3.
 1. Почетна цена закупа износи 105,oo еура на месечном нивоу.

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

Износ закупнине плаћа се месечно.

 1. Предметна непокретност даје се у закуп на одређено време на период од 1 (једне) године.

За време трајања закупа закупац је дужан да сноси трошкове одржавања објекта  као и да одржава уређаје и опрему у њему у исправном и функционалном стању.

Закупац је дужан да за време трајања закупа омогући спортским клубовима са територије општине Велико Градиште бесплатно коришћење теретане са свим пратећим садржајима према њиховим потребама које ће се утврђивати споразумно и то у укупном трајању од 850 часова годишње.

 1. Право подношења понуда имају физичка лица, предузетници и правна лица, која положе гарантни износ у висини 10.000,оо динара.

Гарантни износ се уплаћује у буџет ЈУ СЦВГ, на жиро рачун број 840-913668-53, приликом подношења понуда.

 1. Писмене понуде подносе се Комисији у затвореним ковертама, са назнаком “понуда за закуп теретане”, у просторијама ЈУ „Спортски центар“.
 1. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји пoнуде.
 1. Понуде се подносе у периоду од 09.2015. године до 07.10.2015. године.
 1. Подносилац понуде може извршити увид у документацију у вези са непокретношћу, сваког радног дана у периоду од 8.00 до 14.00 сати, у просторијама Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште.
 1. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се ако се поднесе најмање једна исправна понуда.
 2. Учеснику у поступку за кога се по окончању поступка утврди да његова понуда није најповољнија, враћа се уплаћени гарантни износ у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о давању у закуп дела предметне непокретности, а најповољнијем понуђачу износ депозита урачунава се у износ закупнине.
 3. Уговор о закупу дела предметне непокретности у јавној својини закључује се између Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште и лица које је означено као најповољнији понуђач у складу са моделом уговора. Уговор се закључује у року од 8 дана од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача. Уколико лице које је означено као најповољнији понуђач не приступи закључењу уговора у наведеном року, поступак ће се сматрати неуспелим и приступиће се новом поступку, а лице које у својству најповољнијег понуђача не приступи закључењу уговора у предвиђеном року губи право на повраћај гарантног износа.
 4. Понуда коју сваки учесник подноси у писаној форми обавезно мора да садржи следеће елементе: доказ о уплати гарантног износа, износ закупнине која се нуди, име и презиме и ЈМБГ физичког лица ,копија личне карте, уредно овлашћење за заступање предузетника или правног лица ако је учесник поступка предузетник или правно лице. Поред ових елемената понуда мора да има и следеће елементе, у зависности од карактера понуђача, и то:
  1. За предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број радње;
  2. За правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа.
 5. Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висине понуђене закупнине. Висина закупнине мора бити одређена у фиксном износу у динарима месечно за објекат.
 6. Отварање понуда биће обављено дана 07.10.2015. године са почетком у 12.00 часова. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица, уз услов физичких могућности простора да прими сва заинтересована лица, због чега ће предност имати учесници поступка.
 7. Понуда се доставља Управном одборуЈавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште у затвореној коверти са видљивом назнаком: “ПОНУДА ЗА ЗАКУП ТЕРЕТАНЕ“, на адресу: Јавна установа Спортски центар Велико Градиште.
 8. Неблаговремена и неуредна понуда се одбацује, што ће бити посебно наведено записником о отварању писаних понуда. Неблаговременом понудом ће се сматрати понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда, а неуредном она понуда која је поднета у отвореној коверти, или која не садржи елементе из тачке 7. овог огласа.
 9. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Велико Градиште, званичној интернет презентацији Општине Велико Градиште и званичној интернет презентацији Јавне установе „Спортски центар“ Велико Градиште (www.juscentarvg.com).
 10. Све ближе информације могу се добити у Јавној установи „Спортски центар“ Велико Градиште лично, или позивом на број телефона 012/7662-811.

Јавна установа „Спортски центар“

Велико Градиште

Број:

Датум:29.09.2015.год.

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУСЦВГ

Душан Бановић

 

image_pdfimage_print