Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину бр. 501-35/2015-06

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину (“Сл. гласник РС“ број 135/04 и 36/09), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове ОУ-е Општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

Обавештење о доношењу Решења да није потребна

процена утицаја на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове  Општинске управе Општине Велико Градиште на основу захтева носиоца пројекта Дунић Душка из Великог Градишта, ул. Кнеза Лазара бр. 1/6, донело је решење бр. 501-35/2015-06 од 01.09.2015. године да није потребна процена утицаја на животну средину и истим решењем прописани су минимални услови заштите животне средине за пројекат изградње објекта за узгој живине на к.п.бр. 2263 К.О. Кусиће, на подручју општине Велико Градиште.

Решење се може добити на увид у просторијама Одељења, у згради општине Велико Градиште, канцеларија бр. 12. у приземљу.

Заинтересована јавност може изјавити жалбу на наведено решење Министру пољопривреде и заштите животне средине РС у року од петнаест дана од дана пријема, односно објављивања овог обавештења. Жалба се предаје преко овог органа прописно таксирана.

Послови пољопривреде, водопривреде
и заштите животне средине,
Данијела Илић, дипл. инж. пољ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 501-35/2015-06
Датум: 01.09.2015. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print