Одлука о расписивању другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање спорта

На основу члана 10.,20.,21.,22. и члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 30.09.2015. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање:

A)Посебних програма у области спорта за 2015. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

Б)Програма из области школског и рекреативног  спорта

В)Спорта лица са инвалидитетом

I              Расписује се други јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног  спорта и спорта лица са инвалидитетом

II            Текст Јавног позива гласи:

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног  спорта и спорта лица са инвалидитетом

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

А)Посебни програми у области спорта за 2015.год. обухватају следеће области :

 1. набавка специфичне опреме и реквизита за спортска удружења;
 2. куп такмичења;
 3. стипендија младим перспективним спортистима
 4. организација пригодних такмичења и манифестација;
 5. организација званичних државних првенстава;
 6. учешће на званичним међународним клупским такмичењима;
 7. организација званичних међународних првенстава

Б)Програми из области школског и рекреативног  спортасе односе на реализацију активности која доприносе здравом физичком развоју и формирању здравих стилова живота деце предшколског и школског узраста, уз укључивање организација које се баве школским спортом .

В)Спорта лица са инвалидитетом подразумева финансирање програмских активности лица са инвалидитетом

 • Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) , организације из области предшколског и школског спорта ,спортска удружења лица са инвалидитетом и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:
 1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
 2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;
 3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
 4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног  рачуна,  пореске  дугове  или  дугове  према  организацијама социјалног осигурања;
 3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

 1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;
 2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

–              фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,

–              оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог посебног програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.rs образац пријаве
 • Критеријуми за вредновање програма су:

I              квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
 2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
 3. референтност и стручност носиоца програма;
 4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II            економскa оправданост улагања у специфичну опрему и реквизите

III           вредности постигнутих резултата на домаћим, као и на међународним такмичењима

IV           друштвени значај организације пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних манифестација…).

V            друштвени значај организације званичних државних првенстава (број учесника, број учесника клуба-организатора, број гледалаца…).

VI           друштвени значај учешћа у званичним међународним клупским такмичењима (број мечева, потребна финансијска средства…);

VII         квалитет приложеног елабората о организацији такмичења и друштвеног значаја организације званичног  међународног  првенства ( број учесника, потребна финансијска средства…).

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се

на писарници општине Велико Градиште, улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив  посебног програма-финансирање у области спорта ,

2) назив подносиоца програма

3) адресу подносиоца програма

4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и потребне документације је 10 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.rs.
 • За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 069/8017-702

III   Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Изменом  Одлуке о буџету општине Велико Градиште за   2015. годину.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print