Archive for month: септембар, 2015

Одлука о расписивању трећег јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину

На основу члана 2. Правилникa о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интреса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 30.09.2015. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању трећег јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.
 • Текст Јавног позива гласи:

 ТРЕЋИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање  програма  од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање програма од јавног интреса које реализују удружења за 2015. годину, чије је седиште на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је изменом Одлукe о буџету општине Велико Градиште за 2015.годину.

 • Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења са програмима од јавног интереса у следећим областима: борачко-инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштита избеглица, подстицање наталитета, помоћ старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских права и мањинских права, подстицања образовања, науке и културе, заштите животне средине, пољопривреде и народног стваралаштва, одрживог развоја, заштите потрошача, развоја и неговања међудржавне сарадње, унапређења и развоја спорта, заштите животиња, борбе против корупције, хуманитарни и остали програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне интересе.
 • Уз пријаву се подноси следећа документација:

– назив и седиште Удружења

– доказ о упису у регистар

– одлуку удружења о усвајању програма рада за текућу годину

– прецизирање на коју се област програм односи

– податке о циљној групи на коју се програм односи

– финансијски план програма

– оверену изјаву овлашћеног лица да ће се средства трошити наменски.

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе – канцеларија број 48. улица Житни трг број 1 или на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . образац пријаве
 • Критеријуми за вредновање програма су:
 • Да удружење има статус правног лица
 • Да је седиште Удружења на територији општине Велико Градиште и да се програм реализује на територији општине Велико Градиште
 • Да је Удружење основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и
 • Да Удружење има усвојен свој годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима које су од јавног значаја
 • Број чланова удружења

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца програма

2) адресу подносиоца програма

3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 10 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .
 • За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Одлука о расписивању другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање спорта

На основу члана 10.,20.,21.,22. и члана 31. Правилника о финансирању/суфинансирању у области спорта и физичке културе општине Велико Градиште, Председник општине на предлог комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 30.09.2015. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање:

A)Посебних програма у области спорта за 2015. годину, спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште

Б)Програма из области школског и рекреативног  спорта

В)Спорта лица са инвалидитетом

I              Расписује се други јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног  спорта и спорта лица са инвалидитетом

II            Текст Јавног позива гласи:

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног  спорта и спорта лица са инвалидитетом

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање :посебних програма спортских удружења (клубова) и организација које доприносе развоју спорта, чије је седиште на подручју општине Велико Градиште у 2015. Години ,програма из области школског и рекреативног спорта и спорта лица са инвалидитетом

А)Посебни програми у области спорта за 2015.год. обухватају следеће области :

 1. набавка специфичне опреме и реквизита за спортска удружења;
 2. куп такмичења;
 3. стипендија младим перспективним спортистима
 4. организација пригодних такмичења и манифестација;
 5. организација званичних државних првенстава;
 6. учешће на званичним међународним клупским такмичењима;
 7. организација званичних међународних првенстава

Б)Програми из области школског и рекреативног  спортасе односе на реализацију активности која доприносе здравом физичком развоју и формирању здравих стилова живота деце предшколског и школског узраста, уз укључивање организација које се баве школским спортом .

В)Спорта лица са инвалидитетом подразумева финансирање програмских активности лица са инвалидитетом

 • Право учешћа на јавни позив имају спортска удружења (клубови) , организације из области предшколског и школског спорта ,спортска удружења лица са инвалидитетом и организације које доприносе развоју спорта, уз услов да задовољавају следеће критеријуме:
 1. буде уписан у одговарајући регистар у складу са законом;
 2. да има седиште на територији општине Велико Градиште;
 3. да је директно одговоран за реализацију програма рада и утрошка средстава;
 4. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом о спорту.

Носилац програма не може да:

 1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности;
 2. има блокаду пословног  рачуна,  пореске  дугове  или  дугове  према  организацијама социјалног осигурања;
 3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Носиоцу програма неће се одобрити програм у поступку доделе средстава, ако је :

 1. намерно или с крајњом непажњом лажно приказао податке тражене у обрасцима за подношење програма или ако је пропустио да достави све потребне информације и податке;
 2. покушао да дође до поверљивих информација или да утиче на Комисију током поступка доделе средстава.

Учесници јавног позива уз пријаву достављају доказе о испуњености услова. Поред доказа о испуњености услова подносилац пријаве доставља и:

–              фотокопију личне карте лица одговорног за заступање,

–              оверену изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу лица овлашћеног за заступање којом гарантује да су достављени подаци и документација тачни и свеобухватни и да нису у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да немају блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да нису у последње две године правноснажном одлуком кажњени за прекршај или привредни преступ у вези са делатношћу.

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог посебног програма у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Јавне установе Спортски центар у Великом Градишту улица Бошка Вребалова бр. 3 или на интернет страници www.velikogradiste.rs образац пријаве
 • Критеријуми за вредновање програма су:

I              квалитет понуђеног програма

Квалитет понуђеног програма мора да садржи:

 1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања;
 2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом;
 3. референтност и стручност носиоца програма;
 4. марљивост односа резултата и уложених средстава.

II            економскa оправданост улагања у специфичну опрему и реквизите

III           вредности постигнутих резултата на домаћим, као и на међународним такмичењима

IV           друштвени значај организације пригодног такмичења или манифестације (број учесника, број гледалаца, број до сада одржаних манифестација…).

V            друштвени значај организације званичних државних првенстава (број учесника, број учесника клуба-организатора, број гледалаца…).

VI           друштвени значај учешћа у званичним међународним клупским такмичењима (број мечева, потребна финансијска средства…);

VII         квалитет приложеног елабората о организацији такмичења и друштвеног значаја организације званичног  међународног  првенства ( број учесника, потребна финансијска средства…).

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се

на писарници општине Велико Градиште, улица Житни трг бр 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив  посебног програма-финансирање у области спорта ,

2) назив подносиоца програма

3) адресу подносиоца програма

4) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и потребне документације је 10 дана од дана објављивања на интернет сајту општине Велико Градиште www.velikogradiste.rs, огласној табли општине Велико Градиште, на интернет сајту ЈУ Спортски центар Велико Градиште www.juscentarvg.com и огласној табли ЈУ Спортски центар Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страни општине www.velikogradiste.rs.
 • За додатне информације може се обратити на телефон: 012/7662-811 и 069/8017-702

III   Средства за финансирање програма у области спорта планирана су Изменом  Одлуке о буџету општине Велико Градиште за   2015. годину.

Председник општине

Драган Милић

image_pdfimage_print

Oдлука о расписивању јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/ суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину

На основу члана 7. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште црквама и верским заједницама са територије општине велико градиште, Председник општине на предлог Комисије за остваривање права за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за реализацију пројеката из области спорта, донација и манифестација, дана 30.09.2015. године доноси:

ОДЛУКУ

о расписивању   јавног позива за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/ суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину

 • Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину.
 • Текст Јавног позива гласи:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину.

 • Предмет јавног позива је додела средстава из буџета општине Велико Градиште за финансирање/суфинансирање пројеката цркава и верских заједница за 2015. годину, на територији општине Велико Градиште.

Висина средстава за реализацију програма утврђена је Изменом Одлуке о буџету општине Велико Градиште за 2015.годину.

 • Право учешћа на јавном конкурсу имају традиционалне цркве и верске заједнице са територије општине Велико Градиште.
 • Уз пријаву се подноси следећа документација:

– доказ о подносиоцу пријаве: извод из регистра у којем је субјекат регистрован,

– преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности и сл.), сачињен од стране подносиоца пријаве и

– детаљан опис пројекта за чије суфинансирање се подноси пријава. 

 • Учесници јавног позива уз пријаву подносе Предлог пројеката у штампаном облику. Образац пријаве са осталом документацијом може се преузети у просторијама Општинске управе или на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/образац пријаве
 • Пренос средстава црквама и верским заједницама вршиће се према пројектним активностима за 2015. годину, одобреним на основу конкурса.

Пријаве за доделу средстава са програмом и пратећом документацијом предају се на писарници општине Велико Градиште Житни трг број 1.

Предња страна коверте мора да садржи следеће податке:

1) назив подносиоца пројекта

2) адресу подносиоца програма

3) напомену: „Јавни позив – не отварати“

 • Рок за подношење пријава Предлога програма и посебне документације је 20 дана од дана објављивања на интернет страници http://www.velikogradiste.rs/ . Оглас се објављује и на локалној телевизији и огласној табли општине Велико Градиште.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни позив, пријаве упућене факсом или електронском поштом неће се разматрати.
 • Одлуку о распоређивању средстава донеће Општинско веће на предлог Комисије.
 • Резултати јавног позива биће објављени у “Службеном гласнику општине Велико Градиште“ и на интернет страници општине http://www.velikogradiste.rs/ .
 • За додатне информације може се обратити на телефон 012/661-278

Председник општине

       Драган Милић

image_pdfimage_print

Обавештење о приступању изради Стратегије локалног економског развоја општине Велико Градиште

Обавештамо јавност да је, на основу Одлуке о приступању изради Стратегије одрживог развоја општине Велико Градиште за период 2015-2020. године, број 30-2/2014-01-1 (Службени гласник Општине Велико Градиште бр. 1/2014), започета израда Стратегије чији је циљ дефинисање мисије и визије одрживог развоја општине Велико Градиште, идентификација области у којима се може остварити напредак, као и дефинисање оквира рада за будуће активности чијим спровођењем ће се допринети укупном напретку у нашој заједници.

Стога се позивају сви заинтересовани суграђани да дају свој допринос кроз попуњавање почетног УПИТНИКA О БУДУЋЕМ РАЗВОЈУ ОПШТИНЕ. Попуњени упитник потребно je послати на мејл jpetrovic@velikogradiste.org.rs или igajic@velikogradiste.org.rs

За све додатне информације можете контактирати Одељење за привредни и економски развој и дијаспору, у канцеларији број 5 Општинске управе или на телефон 012/660-444.

image_pdfimage_print

У Великом Градишту обележен Дан европске сарадње

Представници партнерских српских и румунских општина и институција прославили су заједно, у петак, 25. септембра, Дан европске сарадње како би још једном обележили успех постигнут на реализацији прекограничних пројеката Програма ИПА. Делегацију ИПА програма за прекограничну сарадњу дочекали су у градиштанској луци званичници општине Велико Градиште. Присутнима се, у име града домаћина, обратио председник општине, Драган Милић, а испред организатора, Анка Лолеску, извршни директор Регионалног бироа за прекограничну сарадњу – Темишвар.

Прославу Дана европске сарадње у 2015. години у Великом Градишту организовао је, у циљу промовисања Дана европске сарадње и након успеха постигнутог у предходне три године, Регионални биро за прекограничну сарадњу – БРТС Темишвар, као заједнички технички секретаријат Програма ИПА прекограничне сарадње Румунија-Република Србија. Делегација је стигла у Велико Градиште Дунавом, пловећи катамараном Базјаш 1 на релацији Пожежена-Велико Градиште, заједно са високим представницима надлежних министарства, Конзулата и локалних и регионалних самоуправа из Румуније и Србије.

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија–Република Србија приближава се финалној фази имплементације са одличним резултатима. Више од 100 пројеката на различите теме, као што су економија, медицина, едукација и заштита животне средине унапредили су живот грађана дуж заједничке границе. Ова сарадња ће се наставити кроз нови Interreg-IPA програм прекограничне сарадње Румунија–Република Србија и финансираће се средствима Европске уније за период 2014–2020.

Прослава је настављена у хали спортова где су, кроз пројекције 10 кратких промотивних филмова представљени прекогранични пројекти румунских и српских партнера, финансирани кроз ИПА Програм из средстава ЕУ. Општина Велико Градиште представила се фолклорним програмом у извођењу АНИП “В. П. Царевац“, а присутне су до суза насмејали глумци најпопуларније сатиричне серије у Србији ”Државни посао“ у позоришнoј представи која је симултано превођена на румунски језик.

Дан европске сарадње је иницијатива комуникације која се обележава у замљама Евопске уније и суседним земљама, свих корисника програма тероторијалне сарадње, а има за циљ да промовише сарадњу између локалних заједница у пограничној зони. Више детаља о овом догађају који се организије на европском нивоу можете наћи на сајту www.ecday.eu

DSC_3498    DSC_3519

DSC_3525    DSC_3545    DSC_3553

image_pdfimage_print

Затворен први фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“

Затворен први фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“У недељу, 20. септембра, свечано је затворен први фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“.Том приликом, ревијално је била изведена представа „Мала“ Аматерског позоришта „Жанка Стокић“ Велико Градиште. Након изведене представе  уследило је свечано проглашење и  додела награда.

Жири у саставу Марина Милићевић, Светлана  Јевтић, Данијела Мијатовић  донео је одлуку о награђенима.

Награда за адаптацију савременог текста  припала је позоришту „Castellum“ из Костолца за представу „Не играј на Енглезе“.

Најбољи сценски израз  имала је представа „Мушица“ Аматерског позоришта „Обилић“ из Крњева.

По мишљењу жирија,  најбољу сценографију имала је представа „Неки то воле вруће“ позоришта „Масука“ из Велике Плане коме је припала и симболична награда, канап за освојено треће место. Награду је уручила Љубинка Тодоровић, вршилац дужности директора Културног центра.

Друго место на овогодишњем фестивалу понело је Аматерско позориште из Ковина  за представу  “Иза кулиса“ коме је припала награда штап.  Награду је уручила  Гордана Јецић помоћник  председника  општине Велико Градиште.

Представа која се у целини  театрално издвојила од осталих представа је „Урнебесна трагедија“ позоришта „Раша Плаовић“ из Уба  која је и проглашена набољом представом на овогодишњем фестивалу. Награду штап и канап  уручио  је Слађан Марковић заменик председника општине Велико Градиште  који је и својим обраћањем затворио овогодишњи фестивал.

Општи утисак да је овогодишњи фестивал имао висок ниво  по квалитету приказаних представа, а све  захваљујући одлуци  селектора, идејног творца о одржавању  овог  фестивала, господина Драгета Ивића.

Може се рећи да је, позоришна свечаност успешно реализован што је уједно задатак  да се следеће године  фестивал подигне на виши ниво.

Културни центар “В. П. Царевац“

MIX_5681   MIX_5679

image_pdfimage_print

Дан европске сарадње уз румунске партнере

Српски и румунски представници општина срешће се у петак, на прослави Дана европске сарадње, како би још једном обележили успешну прекограничну сарадњу. Позивамо вас да нам се придружите 25. септембра на овом догађају и упознате се са до сада постигнутим резултатима.

ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Република Србија приближава се финалној фази имплементације са одличним резултатима. Више од 100 пројеката на различите теме, као што су економија, медицина, едукација и заштита животне средине унапредили су живот грађана дуж заједничке границе.

Нада у бољи живот у овом делу Европе постала је одржива јер се сарадња наставља кроз нови Интеррег-ИПА програм прекограничне сарадње Румунија – Република Србија, финансиран средствима Европске уније за 2014 – 2020. Резултати из прошлости и аспирације за будућност велики су разлог за прославу румунско–српских прекограничних активности.

Делегацију ИПА програма за прекограничну сарадњу дочекаће у петак, у градиштанској луци, званичници општине Велико Градиште.

Са почетком у 19,00 часова, у хали спортова фолклорни ансамбл ће представити плесну традицију Великог Градишта. Приче о прекограничним пројектима, финансираним из средстава ЕУ, биће приказане кроз пројекције 10 кратких филмова. Глумци сатиричне серије ”Државни посао“ извешће позоришну представу са кратким, хумористичким коментарима и примедбама на теме из свакодневног живота.

Чекамо вас у Спортској хали. Улаз је бесплатан!

Poster saradnja

image_pdfimage_print

У Великом Градишту одржан солистички концерт Александра Миљковића

У свечаној сали Скупштине општине Велико Градиште одржан је солистички концерт Александра Миљковића, музичког уметника на контрабасу. Њега је на клавиру пратио Драгош Холцлајтнер.

На програму су била дела Еклеа, Димитрескуа, Кусевицког, Новосела као и неколико комада самог извођача.

Александар Миљковић рођен је 1975. године у Београду. Предаје контрабас у Музичкој школи “Станковић“ у Београду од 2002. године, а на Интернационалној Музичкој академији на Брачу од 2013. године. Дипломирао је контрабас у Београду и на Шведској краљевској академији, а постдиплому завршио на конзерваторијуму у Саламанки, Шпанија. Завршио је и уметничку школу у Мичигену, УСА. На свим школовањима имао је пуне стипендије. Објавио је књигу „Збирка комада за контрабас“ која је продата у више земаља.

Ово је први концерт Александра Миљковића и Драгошa Холцлајтнерa у Великом Градишту, а судећи по позитивној реакцији публике вероватно неће остати и једини.

MIX_5639

MIX_5640  MIX_5643

MIX_5641

image_pdfimage_print

Фестивал аматерских позоришта „Штап и канап“ – ШИК

У Великом Градишту ће се,  по први пут, од 17. до 20. септембра, у организацији Културног центра „Властимир Павловић Царевац“, одржати

ФЕСТИВАЛ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШТА „ШТАП И КАНАП“ – ШИК

Идеја о оснивању фестивала проистекла је на основу чињенице да велики број аматерских позоришта  функционише са више него скромним средствима те да ће фестивал бити јединствена прилика за афирмисање аматерских позоришта која су уложила минимална средства у своје пројекте.

Фестивал је такмичарског карактера са вредновањем и рангирањем представа.

Право учешћа,  а на основу селекције, имају позоришта за чију су реализацију  уложена скромна средства, а која упркос томе задовољавају одређене позоришне квалитете. Циљ овог пројекта је афирмација позоришта који функционишу са скромним средствима и у тешким условима, тј. уз помоћ ,,штапа и канапа“.

Покровитељи фестивала су општина Велико Градиште и Министарство културе и информисања Републике Србије.

Културни центар „Властимир Павловић Царевац“

ПРОГРАМ ФЕСТИВАЛА

ЧЕТВРТАК, 17. СЕПТЕМБАР

17.00

СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА

17.30

„НЕКИ ТО ВОЛЕ ВРУЋЕ“

Режија: Зоран Ракић

Позориште „Масука“ В. Плана и Театар 5 Београд

21.00

„МУШИЦА“

Режија: Ђокица Миљковић

Аматрско позориште „Обилић“ Крњево

ПЕТАК, 18. СЕПТЕМБАР

17.30

„УРНЕБЕСНА ТРАГЕДИЈА“

Режија: Александар Тадић

Позориште „Раша Плаовић“ Уб

21.00

„ИЗА КУЛИСА“

Режија: Дејан Младеновић

Аматерско позориште Ковин

СУБОТА, 19. СЕПТЕМБАР 

20.00

„НЕ ИГРАЈ НА ЕНГЛЕЗЕ“

Режија: Иван Драгојловић

Позориште „Castellum“ Костолац

НЕДЕЉА, 20. СЕПТЕМБАР

19.30

Ревијални програм

„МАЛА“

Режија: Дејан Цицмиловић

Аматерско позориште „Жанка Стокић“

Велико Градиште

21.00

СВЕЧАНО ПРОГЛАШЕЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ ФЕСТИВАЛА 

 БУДИ ЛИК, ДОЂИ  НА ШИК!

 Stap i kanap

image_pdfimage_print

Солистички концерт Александра Миљковића, контрабас

Млади београдски уметник на контрабасу, Александар Миљковић, одржаће 11. септембра, у Великом Градишту, солистички концерт у пратњи Драгоша Холцлајтнера. Концерт ће бити одржан у свечаној сали Скупштине општине, са почетком у 19 сати. Улаз је слободан.

Александар Миљковић рођен је 1975. године у Београду. Предаје контрабас у Музичкој школи “Станковић“ у Београду од 2002. године и на Интернационалној Музичкој академији на Брачу од 2013. године. Дипломирао је контрабас у Београду као и на Шведској краљевској академији, а постдиплому завршио на конзерваторијуму у Саламанки, Шпанија. Завршио је и уметничку школу у Мичигену, УСА. На свим школовањима имао је пуне стипендије. Објавио је књигу „Збирка комада за контрабас“ која је продата у више земаља.

Програм концерта:

Екле – Соната, први став

Димитреску  – „Сељачки плес“

Кусевицки – Концерт, први и други став

Миљковић – три комада

Новосел – Капричо број 5

Миљковић – Сплет, аранжман

 

Културни центар “В. П. Царевац“

Општина Велико Градиште

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print