Јавни позив за подношење пријава за доделу робе и метеријала за покретање, развој и унапређење доходновних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

На основу члана 5. Уговора о сарадњи број 9-9/200, од 22.06.2015. године, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Велико Градиште (401-105/2015-01-2 од 17.06.2015. године), члана 10 Правилника о раду Комисије бр. 561-30/1/2015-01-2 од 27.07.2015. године, Комисија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву (у даљем тексту: Комисија), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ

1. Предмет јавног позива

Јавни позив се расписује за доделу робе и материјала породичним домаћинствима интерно расељених лица која су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Велико Градиште, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, и која испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).
Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се доделом робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

2. Услови за избор корисника
Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

1) да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);

2) да имају имају боравиште/пребивалиште на територији општине Велико Градиште;

3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

– За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

– За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

– За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

3. Мерила за избор корисника

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Да активност за коју је помоћ тражена доприноси економском оснаживању породичног домаћинства – 10 бодова

2) Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање – 10 бодова

3) Да има претходно искуство у обављању активности – 10 бодова

4) Да поседује знање и вештине за обављање активности – 10 бодова

5) Да има регистровану делатност -20 бодова

6) Да покреће активност – 20 бодова

7) Једнородитељаско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или студентом до 26 година- 10 бодова

8) Жена носилац домаћинства – 10 бодова

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;

2. породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине по члану домаћинства);

3. болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;

4. жртве сексуалног/породичног насиља;

5. породице погинулих, несталих и киднапованих лица.

4. Доказивање испуњених услова

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен образац Пријаве;

2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца Пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5) уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица;

6) изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

7) доказ о приходима:

(1) уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање – изјава оверену код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

(2) уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

(3) потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

(4) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије – изјава оверену код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;

8) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

9) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење/потврда надлежног органа;

10) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

11) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга;

решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ.

13) потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

14) доказ да има регистровану делатност;

15) доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Образац пријаве могуће је преузети у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште ул. Житни трг 1 у Великом Градишту, канцеларија бр. 3. Особа за контакт Јелена Богдановић.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији.

Документација се доставља у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште или путем поште на адресу: 12220 Велико Градиште са напоменом „За конкурс – Додела робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 26.08.2015.године до 14.00 часова.

Број: 561-30/2/2015-01-2
у Великом Градишту

Председник Комисије
Весна Милановић

image_pdfimage_print