Јавни позив за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања привремених објеката непосредном погодбом

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за избор понуђача ради давања у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту, ради постављања привремених објеката у поступкку непосредне погодбе, број 464-58/2014-06 од 29.06.2015. године Председника општине Велико Градиште, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, објављује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања привремених објеката предвиђених програмом, које чини следећа локација:

Локација 25 – к.п. број 553 у Градском парку на главној стази. Број објеката: 2. Површина сваког објекта је до 3м2. Намена објеката је трговинске и услужне делатности (Постављање апарата за кокице, витрине за сладолед, мини тезги за продају сувенира или производа старих заната).

II Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III Локације се дају у закуп на период од 4 година.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Допуном програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године, ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, а у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV Почетни износ закупнине за предмете надметања износи:V-за пословне објекте услужног и комерцијалног садржаја у износу од: 83,00 дин/м² у I зони; 70,00 дин/м² у II зони; 58,00 дин/м² у III зони; 47,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу;

-за пословне објекте занатског садржаја 11,00 дин/м² у I зони; 9,00 дин/м² у II зони; 7,00 дин/м² у III зони; 6,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу.

Усклађивање накнаде за давање у закуп вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

По спроведеном поступку непосредне погодбе утврђени износ накнаде по којој се локација даје у закуп увећава се за 10 %.

V Закупац је дужан да износ закупнине плаћа у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

VI Лица заинтересована за учешће у поступку непосредне погодбе могу поднети захтев Општинској управи оштине Велико Градиште у периоду од 01.07.2015. до 31.07.2015. године.

VII Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица, која у назначеном периоду уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и доказ о томе приложе уз поднети захтев за учешће у поступку.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Предност при одабиру има понуђач који први уплати депозит и поднесе захтев писарници Општинске управе општине Велико Градиште.

VIII По завршеном поступку непосредне погодбе лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Изабраним понуђачима депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о давању у закуп на одређено време и уплати годишње понуђене цене.

IX У случају да будући закупац не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 464-58/2015-06,

дана 30.06.2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print