Јавно надметање за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр 464-127/2015-06

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 19.Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2015. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, по Одлуци Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
I. Општина Велико Градиште, извршиће давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локацију „Ауто камп“, коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у К.о. Велико Градиште, уписане као јавна својина општине Велико Градиште, а ради ефикасије експлоатације објеката у окружењу, и то:

-кат. парц. бр. 2374/26, „Ауто камп“, површине 10,41 ари у К.о. Велико Градиште.

II. Предмет надметања из тачке И овог огласа налази се у обухвату Просторног плана општине Велико Градиште, те ће будући закупац непокретност користити у складу са планом.

На парцели није дозвољена градња објеката, сем оних за које се издаје привремена дозвола у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи, а ради ефикасије експлоатације објеката у окружењу.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући закупац.

III. Непокретност из тачке I овог огласа се даје у закуп на временски период од 1 године.

IV. Почетна цена за предмете надметања из тачке I овог Огласа износи 5.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V. Понуђени износ закупнине закупац је дужан да уплати у напред и у целини, под претњом пропуштања а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011).

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 24.08.2015. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до 13,00 часова дана 21.08.2015. године уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII. По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI. овог Огласа отуђено земљиште биће му изузето и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII. овог огласа.

X. Ближа обавештења који се тичу јавног надметања могу се добити на телефон 012/662-122 лок. 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, соба бр. 41. први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-127/2015-06, КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Дана 21. јул 2015. године, за давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print