Archive for month: јул, 2015

Опомене обвезницима са неизмиреним дугом по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода

Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште, ради наплате пореског дуга по основу локалних пореских прихода, отпочеће са издавањем опомена свим обвезницима (грађанима, правним лицима и предузетницима) који имају дуг по основу пореза на имовину и осталих локалних јавних прихода из 2014. и ранијих година. Ако порески дужници не плате порески дуг у року из опомене, приступиће се принудној наплати.

Тим поводом позивају се порески дужници да измире порески дуг како се против њих не би покретала принудна наплата, подносиле прекршајне пријаве и обрачунавала и наплаћивала пореска камата.

У поступку принудне наплате пореза од пореских дужника се наплаћују и сви трошкови, који нису безначајни. Примера ради, за сваки излазак пореског извршитеља на терен плаћа се 3.000 динара, а за сведоке који присуствују попису, процени, заплени и продаји ствари плаћа се 2.000 динара по сведоку за сваку радњу у поступку.

Осим тога, порески дужник који не плаћа утврђени порез на имовину и други општински порески приход, чини порески прекршај за који је прописана новчана казна у износу од 50.000 динара. Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште је дужно да испуни своју законску обавезу па ће зато против свих пореских дужника који не плате свој порески дуг, поднети прекршајне пријаве судији за прекршаје.

Обавештавамо пореске дужнике да могу да остваре право на репрограм, односно одлагање плаћања пореског дуга на рате без испуњавања било каквих услова, и то:

– правна лица, чији је порески дуг по свим основама до 1.000.000 динара;

– предузетници, чији је порески дуг по свим основама до 200.000 динара;

– физичка лица (грађани) чији је порески дуг по свим основама до 100.000 динара.

Порески дужници са пореским дугом преко напред поменутих износа могу остварити право на репрограм уз испуњење прописаних услова, о чему ближе информације могу добити у Одељењу локалне пореске администрације Општинске управе општине Велико Градиште.

image_pdfimage_print

Јавни позив за подношење пријава за доделу робе и метеријала за покретање, развој и унапређење доходновних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области

На основу члана 5. Уговора о сарадњи број 9-9/200, од 22.06.2015. године, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Велико Градиште (401-105/2015-01-2 од 17.06.2015. године), члана 10 Правилника о раду Комисије бр. 561-30/1/2015-01-2 од 27.07.2015. године, Комисија за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву (у даљем тексту: Комисија), расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ РОБЕ И МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДОХОДОВНИХ АКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ, ЗАНАТСКОЈ, УСЛУЖНОЈ ИЛИ ДРУГОЈ ОБЛАСТИ

1. Предмет јавног позива

Јавни позив се расписује за доделу робе и материјала породичним домаћинствима интерно расељених лица која су у расељеништву, која имају боравиште/пребивалиште на територији општине Велико Градиште, а неопходна им је помоћ за економско оснаживање, и то кроз набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, и која испуњавају прописане услове за избор корисника (у даљем тексту: Корисник).
Помоћ се додељује као једнократна и бесповратна и одобрава се доделом робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области, у максималном износу до РСД 200.000,00 (двестотинехиљада динара), по породичном домаћинству Корисника.

2. Услови за избор корисника
Кориснику и члановима његовог породичног домаћинства може бити додељена Помоћ под следећим условима:

1) да су евидентирани као интерно расељена лица и/или поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за Подносиоца);

2) да имају имају боравиште/пребивалиште на територији општине Велико Градиште;

3) да нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

4) да имају радно способне чланове домаћинства и потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ;

5) да је активност за коју је помоћ тражена од значаја за егзистенцију породице;

6) да има предуслове за обављање делатности за коју тражи Помоћ:

– За пољоприведну делатност и сточарство да је влансик или закупац земљишта и/или помоћних објеката;

– За занатску или услужну делатност да је власник или закупац простора у коме ће обављати делатност и

– За друге делатности у складу са делатношћу наведеној у пријави.

3. Мерила за избор корисника

Ред првенства за избор Корисника утврђује се на основу броја бодова које Корисник као подносилац пријаве оствари, а према следећим мерилима:

1) Да активност за коју је помоћ тражена доприноси економском оснаживању породичног домаћинства – 10 бодова

2) Да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање – 10 бодова

3) Да има претходно искуство у обављању активности – 10 бодова

4) Да поседује знање и вештине за обављање активности – 10 бодова

5) Да има регистровану делатност -20 бодова

6) Да покреће активност – 20 бодова

7) Једнородитељаско домаћинство/породица са дететом/децом до 18 година и /или студентом до 26 година- 10 бодова

8) Жена носилац домаћинства – 10 бодова

Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:

1. је члан породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;

2. породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода, или са недовољним месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу општине по члану домаћинства);

3. болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама;

4. жртве сексуалног/породичног насиља;

5. породице погинулих, несталих и киднапованих лица.

4. Доказивање испуњених услова

Корисник као подносилац Пријаве на Јавни позив за себе и чланове породичног домаћинства доставља следећу документацију:

1) попуњен образац Пријаве;

2) фотокопију легитимације интерно расељеног лица или потврду Комесаријата да је лице евидентирано као интерно расељено лице (један од два наведена доказа обавезан је за подносиоца Пријаве, а за остале чланове породичног домаћинства ако су евидентирани као интерно расељено лице);

3) фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година;

4) извод из матичне књиге рођених за децу млађу од 16 година;

5) уверење надлежног органа о пребивалишту/боравишту лица;

6) изјаву оверену код надлежног органа овере да подносилац Пријаве и чланови његовог породичног домаћинства нису укључени у неки други програм/пројекат стамбеног збрињавања или економског оснаживања кроз доходовне активности, у текућој години;

7) доказ о приходима:

(1) уверење из Националне службе за запошљавање о незапослености, уколико се ради о незапосленом лицу које је евидентирано код Националне службе за запошљавање, а уколико се ради о незапосленом лицу које није евидентирано у Националној служби за запошљавање – изјава оверену код надлежног органа овере да је лице незапослено и да нема примања;

(2) уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;

(3) потврда послодавца о висини примања за месец који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена у органу управе или суду да подносилац Пријаве односно члан породичног домаћинства остварује неке повремене приходе;

(4) чек од пензије за месец који претходи месецу подношења Пријаве или уколико лице не остварује примања по основу пензије – изјава оверену код надлежног органа овере да лице не остварује примања по основу пензије ни у Републици Србији, ни у трећој држави;

8) доказ о школовању – потврда надлежне образовне иниституције о школовању за лица која се налазе на редовном школовању до навршених 26 година живота;

9) доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – решење/потврда надлежног органа;

10) решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интерресорне комисије за децу која су телесно инвалидна или са сметњама у развоју;

11) код једнородитељских породица прилаже се потврда о смрти брачног друга;

решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло; извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства; решење о разводу брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену код надлежног органа овере да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

12) потврда претходног послодавца, фотокопија радне књижице или изјава оверена код надлежног органа овере да лице има потребно знање и вештину за покретање, развој и унапређење доходовне активности на коју се односи Помоћ.

13) потврда да је Корисник прошао обуку за израду пословних планова или обуку Националне службе за запошљавање;

14) доказ да има регистровану делатност;

15) доказ да покреће активност:

(1) да је регистровао и покреће нову активност,

(2) изјава да покреће активност (ако није регистровао нову активност коју покреће).

Образац пријаве могуће је преузети у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште ул. Житни трг 1 у Великом Градишту, канцеларија бр. 3. Особа за контакт Јелена Богдановић.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији.

Документација се доставља у писарницу Општинске управе општине Велико Градиште или путем поште на адресу: 12220 Велико Градиште са напоменом „За конкурс – Додела робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходовних активности. Рок за подношење пријаве са потребним доказима је 26.08.2015.године до 14.00 часова.

Број: 561-30/2/2015-01-2
у Великом Градишту

Председник Комисије
Весна Милановић

image_pdfimage_print

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на  к.п.бр. 1906 и 1907/2 К.О. Велико Градиште, у улици Албанске споменице у Великом Градишту

Бочна источна фасада

Бочна западна фасада

1. спрат

2. спрат и пк

Карта бр. 3

Карта бр. 4

Карта бр. 5

Кров

Пресек подужни

Пресек попречни

Приземље

Текст

Улична фасада

Задња фасада

image_pdfimage_print

Јавно надметање за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр 464-127/2015-06

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 19.Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2015. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, по Одлуци Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
I. Општина Велико Градиште, извршиће давање у закуп, заинтересованим физичким и правним лицима, локацију „Ауто камп“, коју чини неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у К.о. Велико Градиште, уписане као јавна својина општине Велико Градиште, а ради ефикасије експлоатације објеката у окружењу, и то:

-кат. парц. бр. 2374/26, „Ауто камп“, површине 10,41 ари у К.о. Велико Градиште.

II. Предмет надметања из тачке И овог огласа налази се у обухвату Просторног плана општине Велико Градиште, те ће будући закупац непокретност користити у складу са планом.

На парцели није дозвољена градња објеката, сем оних за које се издаје привремена дозвола у складу са чланом 147. Закона о планирању и изградњи, а ради ефикасије експлоатације објеката у окружењу.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцеле сноси будући закупац.

III. Непокретност из тачке I овог огласа се даје у закуп на временски период од 1 године.

IV. Почетна цена за предмете надметања из тачке I овог Огласа износи 5.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

V. Понуђени износ закупнине закупац је дужан да уплати у напред и у целини, под претњом пропуштања а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011).

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VI. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 24.08.2015. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VII. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до 13,00 часова дана 21.08.2015. године уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

VIII. По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

IX. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI. овог Огласа отуђено земљиште биће му изузето и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII. овог огласа.

X. Ближа обавештења који се тичу јавног надметања могу се добити на телефон 012/662-122 лок. 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, соба бр. 41. први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-127/2015-06, КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Дана 21. јул 2015. године, за давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Јавно надметање за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини бр 464-125/2015-06

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 19.Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 8/2011),

Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини за 2015. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, по Одлуци Председника општине Велико Градиште, о б ј а в љ у ј е,

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

I. Општина Велико Градиште, извршиће отуђење, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Рударево, Бабино Мочило, Београдска, Воје Богдановића, Ринглов, Бошка Вребалова“, које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у К.о. Велико Градиште, уписане као јавна својина општине Велико Градиште, а ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

а)

– кат. парц. бр. 3915/39, Рударево, површине 5,55 ара;

– кат. парц. бр. 3915/40, Рударево, површине 7,58 ара;

– кат. парц. бр. 3694/___, Бабино Мочило, површине око 38,00 ари;

б)

-кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, површине 4,56 ари;

– кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, површине 4,94 ари;

в)

-кат. парц. бр. 21/6, Београдска, површине 2,53 ара;

-кат. парц. бр. 21/17, Београдска, површине 1,16 ара;

-кат. парц. бр. 1969/___, Воје Богдановића, површине око 19,50 ари;

-кат. прац. бр. 1503/___, Ринглов, површине око 9,61 ари;

г)

-кат. парц. бр. 1973/3, Бошка Вребалова, површине 3,00 ари;

све у К.о. Велико Градиште.

II. Предмети надметања из тачке I овог огласа налазе се у обухвату Просторног плана општине Велико Градиште и Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште и отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене .

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

По спроведеном поступку код Службе за катастар непокретности Велико Градиште биће означени тачни подбројеви и површине катастарских парцела ближе одређених у тачки I огласа и то под а) трећа алинеја, под в) трећа и четврта алинеја.

III. Непокретности из тачке I овог огласа се отуђују будућим купцима у својину.

IV. На парцелама из тачке I овог огласа предвиђена је изградња објеката и садржаја одређених Просторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2011), и Планом генералне регулације за насеље Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 15/2014) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и урбанистичке пројектне документације.

V. Почетна цена за предмете надметања из тачке I овог Огласа под а) износи 700,00 еура по ару; под б) износи 1.200,00 еура по ару; под в) износи 2.000,00 еура по ару; под г) износи 3.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, под претњом пропуштања а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011).

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 14.08.2015. године са почетком у 10,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до 13,00 часова дана 13.08.2015. године уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX. По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI. овог Огласа отуђено земљиште биће му изузето и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII. овог огласа.

XI. Ближа обавештења који се тичу јавног надметања могу се добити на телефон 012/662-122 лок. 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, соба бр. 41. први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-125/2015-06,

Дана 14. јул 2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print

Јавни конкурс за израду идејног решења визуелног идентитета Сребрног језера

Предмет конкурса је јединствено идејно и визуелно решење логотипа Сребрног језера као турстичке дестинације великог потенцијала. Циљ конкурса је да се пронађе квалитетно и оригинално решење знака и логотипа применљиво на свим савременим средствима пословне и визуелне комуникације.
Детаље конкурса можете погледати овде.

image_pdfimage_print

Јавни позив за давање у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту ради постављања привремених објеката непосредном погодбом

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за избор понуђача ради давања у закуп на одређено време јавних површина у Великом Градишту, ради постављања привремених објеката у поступкку непосредне погодбе, број 464-58/2014-06 од 29.06.2015. године Председника општине Велико Градиште, Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште, објављује

Ј А В Н И П О З И В
ЗА
ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
РАДИ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

I Општина Велико Градиште, нуди у закуп на одређено време јавне површине у Великом Градишту, заинтересованим физичким и правним лицима, ради постављања привремених објеката предвиђених програмом, које чини следећа локација:

Локација 25 – к.п. број 553 у Градском парку на главној стази. Број објеката: 2. Површина сваког објекта је до 3м2. Намена објеката је трговинске и услужне делатности (Постављање апарата за кокице, витрине за сладолед, мини тезги за продају сувенира или производа старих заната).

II Предмети јавног надметања налазе се у Великом Градишту, а у закуп се нуде као комунално неуређене и неопремљене.

Трошкове постављања објекта, прикључења на електродистрибутивну или водоводну мрежу сноси будући закупац.

III Локације се дају у закуп на период од 4 година.

Изабрани корисник је дужан да предвиђене садржаје Допуном програма постављања привремених објеката и киоска на подручју Великог Градишта за период од 2014. до 2019 године, ЈП „Дирекције за изградњу општине Велико Градиште“, а у складу са истим реализује и стави у фукнцију у року од месец дана, рачунајући од дана прибављања неопходних дозвола за постављање привременог објекта.

IV Почетни износ закупнине за предмете надметања износи:V-за пословне објекте услужног и комерцијалног садржаја у износу од: 83,00 дин/м² у I зони; 70,00 дин/м² у II зони; 58,00 дин/м² у III зони; 47,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу;

-за пословне објекте занатског садржаја 11,00 дин/м² у I зони; 9,00 дин/м² у II зони; 7,00 дин/м² у III зони; 6,00 дин/м² у IV зони, све на месечном нивоу.

Усклађивање накнаде за давање у закуп вршиће се годишње, индексом потрошачких цена.

По спроведеном поступку непосредне погодбе утврђени износ накнаде по којој се локација даје у закуп увећава се за 10 %.

V Закупац је дужан да износ закупнине плаћа у напред и у целини, а у складу са Уговором којег ће у року од 30 дана од правоснажности решења о давању у закуп закључити са ЈП Дирекцијом за изградњу општине Велико Градиште, а под претњом пропуштања.

Ближи услови који се тичу плаћања накнаде биће дефинисани Уговором.

VI Лица заинтересована за учешће у поступку непосредне погодбе могу поднети захтев Општинској управи оштине Велико Градиште у периоду од 01.07.2015. до 31.07.2015. године.

VII Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица, која у назначеном периоду уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и доказ о томе приложе уз поднети захтев за учешће у поступку.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Предност при одабиру има понуђач који први уплати депозит и поднесе захтев писарници Општинске управе општине Велико Градиште.

VIII По завршеном поступку непосредне погодбе лицима чије понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Изабраним понуђачима депозит ће се вратити тек по закључењу Уговора о давању у закуп на одређено време и уплати годишње понуђене цене.

IX У случају да будући закупац не уплати излицитирану цену у складу са тачком V овог Огласа, излицитирана локација биће му изузета, и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VII овог огласа.

X Ближи услови који се тичу јавног надметања на тел. 012/662-122 локал 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште соба бр. 42 први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић виши стручни сарадник.

Број: 464-58/2015-06,

дана 30.06.2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

за давање грађевинског земљишта у закуп

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print