Обавештење о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације „Подручја Ледерата“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „подручја Ледерата“.

Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 17.06.2015. године до 16.07.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 16.07.2015. године до 14,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-55/2014-06
Датум: 16.06.2015. године
В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print