На основу Одлука број 464-88/2015-01-4 и број 464-89/2015-01-4 обе од 11.06.2015.године Општинског већа општине Велико Градиште, по предлогу Председника општине Велико Градиште, Комисија за закуп МЗ Затоње, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАТОЊУ

1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп МЗ Затоње, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним надметањем, пословни простор у државној својини РС корисника МЗ Затоње, у саставу постојећег Дома културе у селу Затоње, и то део:

– у површини од 46,56 м2 и магацински простор у површини од 18,86 м2, на к.п. бр. 200 земљиште под зградом – објектом од 4,81 м2 из л.н.бр. 142 К.о. Затоње;

– у површини од 58,80 м2 и магацински простор у површини од 27,26 м2, на к.п. бр. 204 земљиште под зградом објектом од 2,56 м2из л.н.бр. 142 К.о. Затоње.

2. Предметни пословни простор даје се у закуп на одређено време на период до5 (пет) година у виђеном стању.

Закупнина се обрачунава од момента увођења закупца у посед.

У месечни износ закупнине нису урачунати трошкови текућег одржавања пословног простора, трошкови ел. енергије, грејања, ПТТ услуге, комунални таксе и слични трошкови које је у обавези да сноси закупац.

3. Почетна цена закупа износи 2 еура по м2 на месечном нивоу (без ПДВ-а, уколико је применљиво).

Цена закупа се исказује у еурима, а плаћа у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

4. Право учешћа у поступку јавног надметања имају физичка и правна лица, која положе гарантни износ у висини од 10 % почетне цене шестомесечне закупнине, и приложе изјаву о прихватању свих услова из огласа.

Гарантни износ се уплаћује на благајни МЗ Затоње, приликом подношења пријава.

Минимални лицитациони корак је: 0,2 еура / м2.

5. Пријаве се подносе за Комисију за закуп МЗ Затоње, у просторијама МЗ Затоње или на адресу М. Тита бб, у селу Затоње, до дана 28.06.2015. године.

6. Пријава физичког лица садржи: име и презиме, адресу, јединствени матични број грађана и потпис, фотокопију личне карте, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупнине.

Пријава за јавно надметање предузетника и правног лица садржи: име и презиме предузетника, назив предузетничке радње, односно назив и седиште правног лица, извод из регистра надлежног органа, копију решења о додељеном ПИБ-у, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ-а), навођење делатности која ће се обављати, пуномоћје за лице које заступа подносиоца понуде; изјаву да ће непокретност преузети у виђеном стању; доказ о уплаћеном депозиту; број рачуна за враћање гарантног износа; изјаву да ће доставити средство финансијског обезбеђења за редовно испуњење обавеза и понуђену цену закупа.

7. Учесницима Огласа издаје се доказ о предаји понуде.

8. Пријаве се подносе у року од 15 дана, у периоду од 12.06.2015. године до 28.06.2015. године.

Благовременом сматра се понуда која је пристигла у службеним просторијама МЗ Затоње до 28.06.2015. године до 8 часова.

9. По истеку рока за подношење понуда, не могу се подносити нове пријаве, нити мењати и допуњавати пријаве послате у року.

Пријаве које су поднете после одређеног рока, одбацују се као неблаговремене.

Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве се не разматрају.

10. Поступак јавног надметања сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве којом се подносилац проглашава закупцем, ако на јавном надметању понуди износ закупнине најмање у висини почетне цене закупнине по којој се непокретност може дати у закуп.

11. Ако се предметни пословни простори не издају у закуп после спроведеног поступка јавног надметања, по његовом окончању у року од 8 дана исти ће се издати у поступку непосредне погодбе.

12. Јавно надметање ће се одржати дана 28.06.2015. године, са почетком у 10 часова у просторијама МЗ Затоње, у Затоњу ул. Маршала Тита бб, пред Комисијом, ако је достављена најмање једна пријава.

13. Право на закључење уговора о закупу стиче учесник јавног надметања који је понудио највећи износ закупнине.

14. Обавештење о резултату спроведеног поступка се истиче на огласној табли месне заједице и општине.

15. Комисија ће припремити извештај о спроведеном поступку, који ће доставити Општинском већу заједно са записником о спроведеном поступку.

Веће након спороведеног поступка, образложену одлуку доставља Скупштини на одлучивање.

Лице овлашћено за закључење уговора по коначности одлуке је Председник општине уз претходно добијену сагласност Општинског јавног правобраниоца.

16. Учесник огласа коме је дата непокретност у закуп, дужан је да у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема одлуке, закључи Уговор о закупу, у складу са моделом уговора.

17. Понуђачу са утврђеним највећим износом закупнине који закључи Уговор о закупу у року од 15 дана од дана пријема коначне одлуке, уплаћени гарантни износ се урачунава у износ закупнине.

18. Осталим учесницима враћа се уплаћени гарантни износ у року од 10 дана, од дана коначности одлуке о избору најповољнијег понуђача.

19. Уколико први најповољнији понуђач одустане од закључења Уговора о закупу или у прописаном року не закључи уговор о закупу, непокретност се додељује другом најповољнијем понуђачу.

20. Уколико учесници Огласа са утврђеном најповољнијом првом и другом понудом одустану од закључења Уговора о закупу, немају право на повраћај уплаћеног гарантног износа, а Комисија јавно оглашава да поступак није успео.

21. Закупац је у обавези да положи гаранцију – обезбеђење и то оверене бланко менице у износу висине једногодишњег закупа пре потписивања уговора о закупу.

22. Закупац не може: преносити право закупа непокретности или њеног дела на друго лице, издати је у закуп или подзакуп другом лицу.

23. Закупац је у обавези да непокретност користи у складу са прописима и наменом.

24. Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.

25. Закупнина утврђена уговором о закупу усклађује се два пута годишње (шестомесечно) за висину стопе раста цена на мало према подацима органа надлежног за послове статистике.

26. Сва ближа обавештења могу се добити на телефон број 064/276-8143 или лично у просторијама МЗ Затоње, особа за контакт Драган Настасијевић.

27. Оглас је објављен на огласној табли МЗ Затоње, општине, сајту општине и у средствима јавног информисања.

Број: 7/2015

Датум 12.06.2015. године

Председник Комисије за закуп
МЗ Затоње

image_pdfimage_print