Јавни позив за подношење пријава за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала

Friday, 12 June 2015 14:27
Na osnovu člana 4. Ugovora o saradnji broj 9-9/107, od 18.05.2015. godine, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Veliko Gradište (401-75/2015-01-2 od 14.05.2015. godine), člana 10 Pravilnika o radu Komisije br. 561-12/1/2015-01-2 od 04.06.2015. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica, kroz nabavku paketa građevinskog materijala (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje
JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA
INTERNO RASELJENIH LICA, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

1. Predmet javnog poziva

Javni poziv se raspisuje za dodelu sredstava porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica (Dalje: Korisnik) koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Veliko Gradište, a koja su smeštena u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju, a neophodna im je pomoć u poboljšanju uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala.
Pomoć se odobrava u građevinskom materijalu neophodnom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja, u maksimalnom iznosu od 550.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika.
Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava Korisnika koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Veliko Gradište, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

2. Uslovi za izbor korisnika

Korisniku Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:
1) da je Korisnik – podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
2) da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine Veliko Gradište;
3) da su smešteni u kolektivnomcentru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
4) da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;
5) da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;
6) da ne mogu da koriste nepokretnostkoju poseduju na Kosovu i Metohiji;
7) da nisu zamenili, obnoviliili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli da bezbedno rešesvoje stambene potrebe;
8) da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka,kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
9) da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove;
10) da poseduju nepokretnost sa građevinskom dozvolom ili da je za navedenu nepokretnost podnet zahtev za legalizaciju i da je na zemljištu na kome se nepokretnost nalazi dozvoljena individualna stambena izgradnja;
11) da se nepokretnost iz tačke 10) ovog stava nalazi na teritoriji Opštine Veliko Gradište;
12) da je nepokretnost iz tačke 10) ovog stava u stanju započete izgradnje, odnosno natakvom stepenu izgrađenosti da bi se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijalaona mogla osposobiti za upotrebu i stanovanje.

3. Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva ostvare, a prema sledećim merilima:
1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.
2) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
(1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;
3) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
(1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
(2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
(3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.
4) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po
porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
5) Stambena situacija porodičnog domaćinstva:
(1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih
higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;
6) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
(1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečnezarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez porezai doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 20 bodova;
7) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
(1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca prijave ili člana
porodičnog domaćinstva:
− ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
− ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova;
(2) po osnovu telesnog oštećenja podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:
− za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
− za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
− za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.
Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje,Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobijaviše bodova.
8) Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, u skladu sa propisima o zdravstvenojzaštiti: podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.
Ovo merilo se primenjuje ako podnosilac prijave ili član njegovog porodičnogdomaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8) podtač. (1) i (2) ovog člana.
9) Bruto površina nepokretnosti čija je izgradnja započeta, po članu porodičnogdomaćinstva:
(1) do 15 m² – 50 bodova;
(2) do 24 m² – 30 bodova.
10) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao/la ili nestao/la u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom/oj ili nestalom/oj članu – 20 bodova.

Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati
podnosilac prijave koji:
1) ima veći broj maloletne dece;
2) veći broj članova porodičnog domaćinstva;
3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
4) duže boravi na području opštine Veliko Gradište;
5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

4. Dokazivanje ispunjenih uslova

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:
1) popunjen obrazac prijave;
2) fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica ili potvrdu Komesarijata da je lice evidentirano kao interno raseljeno lice (jedan od dva navedena dokaza obavezan je za podnosioca prijave, a zaostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);
3) fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
4) izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;
5) dokaz o stambenoj situaciji porodičnog domaćinstva:
− za porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
− za porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena od strane nadležnog organa;
6) izjavu overenu od strane nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osimnepokretnosti kojom konkurišu za Pomoć; ne mogu da koriste nepokretnost kojuposeduju na Kosovu i Metohiji; nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost nateritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; nisukorisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bimogli ili su rešili svoje stambeno pitanje;
7) uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva;
8) uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, nisu obveznici poreza na imovinu;

9) dokaz o prihodima:
− uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ukoliko se radi onezaposlenom licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi zazapošljavanje onda izjava overena od strane nadležnog organa da je lice nezaposleno i da nema primanja;
− uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
− potvrda poslodavca o visini primanja za mesec koji predhodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava dapodnosilac prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;
− ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – izjava overena od strane nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
10) dokaz o školovanju – potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;
11) za jednoroditeljsku porodicu prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka; izjava roditelja overena uorganu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
12) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležnog organa;
13) rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu koja su telesno invalidna ili sa smetnjama u razvoju;
14) dokaz o zdravstvenom stanju, odnosno o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, trudnoće i drugog zdravstvenog stanja – odgovarajuća potvrda zdravstvene ustanove;
15) dokaz za porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima naprostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

16) dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću – list nepokretnosti ne stariji od šest meseci;
17) dozvolu za gradnju ili potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (ne odnosi se nanepokretnosti sa građevinskom dozvolom i nepokretnosti izgrađene pre donošenja propisa o građenju).
Obrasce za konkurs moguće je preuzeti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ul. Žitni trg 1 u Velikom Gradištu, kancelarija br. 3. Osoba za kontakt Jelena Bogdanović.

Prijava na Javni poziv
Potrebna dokumentacija
Izjava

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz nabavku paketa građevinskog materijala.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ili putem pošte na adresu: 12220 Veliko Gradište sa napomenom „Za konkurs – Dodela sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica, kroz nabavku građevinskog materijala. Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 26.06.2015.godine do 14.00 časova.

Broj: 561-12/2/2015-01-2
u Velikom Gradištu

Predsednik Komisije
Vesna Milanović

image_pdfimage_print