Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за колективно становање нак.п. бр. 1720 и 353 к.о. Велико Градиште у улици Виноградска у Великом Градишту

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на к.п.бр. 1720 и 353 К.О. Велико Градиште, у улици Виноградска у Великом Градишту, подносиоца захтева ПД „Пан стан д.о.о.“ из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 22.06.2015. године до 28.06.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.06.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

image_pdfimage_print