Archive for month: јун, 2015

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2016. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09) и Инструкцијом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, број: 320-11-5512/2009-06 од 3.11.2010. године, Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Велико Градиште, упућује јавни позив свим правним и физичким лицима, власницима:
– функционалних система за наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 30 година, у роду, функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налази на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште,
– објеката за узгој и држање животиња, а који се баве узгојем и држањем животиња на територији општине Велико Градиште,
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Велико Градиште за 2015. годину, до дана 30.октобра 2015. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури:
1) Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;
2) Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности, а услучају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности потребно је доставити доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену вредности друштвеног капитала, односно извод из пописа основних средстава);
3) Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности инфраструктуре (вишегодишњи засади морају бити „у роду“, а објекти „у функцији“), са наведеним катастарским парцелама на којима се налази инфраструктура.
(Обавештавају се сва правна и физичка лица заинтересована остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре да би требало да доставе захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције до 30. јула 2015 године, са наведеним катастарским парцелама које су предмет захтева, ради благовременог изласка инспекције на терен и израде Записника који је саставни део документације коју треба доставити до 30. октобра 2015 године);
4) Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу );
5) Сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године и доказ о власништву те инфраструктуре (фактура);
6) Водна дозвола за рибњаке издата од надлежног органа.
II Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња:
Захтев за признавање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња;
Доказ о регистрованој фарми – Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или доказ о Регистрованом пољопривредном газдинству са 15 уматичених млечних крава – Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд (са припадајућим листингом бројева животиња на које се односи уматичење);
Доказ о здравственом стању животиња – прибавља се од ветеринарске станице из кога се види врста, категорија и бројно стање животиња;
Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу).
Напомена:
Сва документација мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава (у активном статусу), оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу. Условна грла се обрачунавају помоћу програма за обрачун условних грла, који је саставни део електронске форме годишњег програма, а форматиран је тако да се кравом сматра женка говеда од 24 и више месеци старости, која није напустила имање, а товне животиње се обрачунавају за један турнус годишње. Број животиња које се обрачунавају на условна грла ограничен је капацитетом наведеним у Решењу о утврђивању ветеринарско санитарних услова.
   Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, приземље, канцеларија 12 или са сајта www.velikogradiste.rs
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу узгоја и држања животиња, на територији општине Велико Градиште за 2016. годину
Захтев за признавање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини, по основу власништва на инфраструктури, на територији општине Велико Градиште за 2016. годину
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 30. октобар 2015. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури за 2016. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу узгоја и држања животиња за 2016. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Велико Градиште, на адресу: Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе општине Велико Градиште, Велико Градиште, ул. Житни трг, бр. 1, На полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Данијела Илић, телефон: 012/662-122 лок.116, емаил: dilic@velikogradiste.gov.rs или лично у просторијама Одељења за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Велико Градиште, Велико Градиште, Улица Житни трг, бр. 1, призмеље, канцеларија 11.
Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени гласник општине Велико Градиште“, интернет страници Општине Велико Градиште, и огласним таблама месних канцеларија.
Р е п у б л и к а С р б и ј а
Општина Велико Градиште
Општинска управа
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 320-23/2015-06
Датум: 23.06. 2015. године
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

image_pdfimage_print

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта за колективно становање нак.п. бр. 1720 и 353 к.о. Велико Градиште у улици Виноградска у Великом Градишту

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на к.п.бр. 1720 и 353 К.О. Велико Градиште, у улици Виноградска у Великом Градишту, подносиоца захтева ПД „Пан стан д.о.о.“ из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 22.06.2015. године до 28.06.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.
Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 28.06.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

image_pdfimage_print

Обавештење о јавном увиду у Нацрт плана детаљне регулације „Подручја Ледерата“

Комисија за планове Општине Велико Градиште организује јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације „подручја Ледерата“.

Јавни увид организује се у трајању од 30 дана почевши од 17.06.2015. године до 16.07.2015. године у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 7,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни план могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1 најкасније до 16.07.2015. године до 14,00 часова.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица евидентира носилац израде планског документа, а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.
Јавна презентација се организује на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
и имовинско-правне послове
Број: 353-55/2014-06
Датум: 16.06.2015. године
В Е Л И К О Г Р А Д И Ш Т Е

image_pdfimage_print

Јавно надметање ради давања у закуп пословног простора у Затоњу

На основу Одлука број 464-88/2015-01-4 и број 464-89/2015-01-4 обе од 11.06.2015.године Општинског већа општине Велико Градиште, по предлогу Председника општине Велико Градиште, Комисија за закуп МЗ Затоње, објављује
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ
РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗАТОЊУ
1. Општина Велико Градиште преко Комисије за закуп МЗ Затоње, издаје у закуп у комерцијалне сврхе, јавним

image_pdfimage_print

Јавни позив за подношење пријава за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала

Friday, 12 June 2015 14:27
Na osnovu člana 4. Ugovora o saradnji broj 9-9/107, od 18.05.2015. godine, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Veliko Gradište (401-75/2015-01-2 od 14.05.2015. godine), člana 10 Pravilnika o radu Komisije br. 561-12/1/2015-01-2 od 04.06.2015. godine, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica, kroz nabavku paketa građevinskog materijala (u daljem tekstu: Komisija), raspisuje
JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA
INTERNO RASELJENIH LICA, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

1. Predmet javnog poziva

Javni poziv se raspisuje za dodelu sredstava porodičnim domaćinstvima interno raseljenih lica (Dalje: Korisnik) koja imaju boravište/prebivalište na teritoriji opštine Veliko Gradište, a koja su smeštena u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju, a neophodna im je pomoć u poboljšanju uslova stanovanja kroz nabavku građevinskog materijala.
Pomoć se odobrava u građevinskom materijalu neophodnom za obezbeđivanje osnovnih uslova stanovanja, u maksimalnom iznosu od 550.000,00 dinara, po porodičnom domaćinstvu Korisnika.
Pomoć se dodeljuje za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava Korisnika koja imaju prebivalište/boravište na teritoriji Opštine Veliko Gradište, i to: za izgradnju/rekonstrukciju noseće konstrukcije (zidovi, krovna konstrukcija), hidroizolaciju pregradnih zidova, izgradnju/dogradnju sanitarnog čvora, ugradnju/zamenu zidnih i podnih obloga, stolarije, fasade, malterisanje i uvođenje/zamenu elektro i vodovodnih instalacija i druge radove neophodne za završetak gradnje ili adaptaciju kojom bi se nepokretnost dovela u stanje u kojem obezbeđuje osnovne životne uslove za upotrebu i stanovanje.

2. Uslovi za izbor korisnika

Korisniku Pomoć može biti dodeljena pod sledećim uslovima:
1) da je Korisnik – podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
2) da Korisnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva koji su evidentirani kao interno raseljena lica imaju boravište/prebivalište na teritoriji Opštine Veliko Gradište;
3) da su smešteni u kolektivnomcentru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
4) da nemaju prihode kojima bi mogli da poboljšaju uslove stanovanja;
5) da ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe;
6) da ne mogu da koriste nepokretnostkoju poseduju na Kosovu i Metohiji;
7) da nisu zamenili, obnoviliili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli da bezbedno rešesvoje stambene potrebe;
8) da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka,kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe;
9) da porodično domaćinstvo ima radno sposobne članove;
10) da poseduju nepokretnost sa građevinskom dozvolom ili da je za navedenu nepokretnost podnet zahtev za legalizaciju i da je na zemljištu na kome se nepokretnost nalazi dozvoljena individualna stambena izgradnja;
11) da se nepokretnost iz tačke 10) ovog stava nalazi na teritoriji Opštine Veliko Gradište;
12) da je nepokretnost iz tačke 10) ovog stava u stanju započete izgradnje, odnosno natakvom stepenu izgrađenosti da bi se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijalaona mogla osposobiti za upotrebu i stanovanje.

3. Merila za izbor korisnika

Red prvenstva za izbor Korisnika utvrđuje se na osnovu broja bodova koje Korisnik kao podnosilac prijave i članovi njegovog domaćinstva ostvare, a prema sledećim merilima:
1) Broj članova porodičnog domaćinstva: po članu porodičnog domaćinstva – 10 bodova.
Maksimalan broj bodova koji se može dobiti na osnovu ovog merila iznosi – 50 bodova.
2) Broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu:
(1) porodično domaćinstvo do dvoje maloletne dece – 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo sa troje ili više maloletne dece – 20 bodova;
3) Broj maloletne dece ili dece na redovnom školovanju u jednoroditeljskom porodičnom domaćinstvu:
(1) domaćinstvo sa jednim detetom – 10 bodova;
(2) domaćinstvo sa dvoje dece – 20 bodova;
(3) domaćinstvo sa troje ili više dece – 30 bodova.
4) Porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju: po
porodičnom domaćinstvu – 20 bodova.
5) Stambena situacija porodičnog domaćinstva:
(1) porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih
higijensko-sanitarnih uslova – 20 bodova;
6) Materijalni položaj porodičnog domaćinstva:
(1) porodično domaćinstvo sa prihodima većim ili u visini od 50% prosečne mesečnezarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 10 bodova;
(2) porodično domaćinstvo sa prihodima ispod 50% prosečne mesečne zarade bez porezai doprinosa u privredi Republike Srbije, po članu – 20 bodova;
7) Smanjenje ili gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje:
(1) po osnovu smanjenja ili gubitka radne sposobnosti podnosioca prijave ili člana
porodičnog domaćinstva:
− ako postoji delimična radna sposobnost – 10 bodova;
− ako postoji potpuni gubitak radne sposobnosti – 20 bodova;
(2) po osnovu telesnog oštećenja podnosioca prijave ili člana porodičnog domaćinstva:
− za telesno oštećenje 100% – 20 bodova;
− za telesno oštećenje 90% – 15 bodova;
− za telesno oštećenje 80% – 10 bodova.
Ako kod istog lica postoji smanjenje ili gubitak radne sposobnosti i telesno oštećenje,Komisija prilikom bodovanja uzima u obzir ono merilo na osnovu koga to lice dobijaviše bodova.
8) Bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja, u skladu sa propisima o zdravstvenojzaštiti: podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva – 20 bodova.
Ovo merilo se primenjuje ako podnosilac prijave ili član njegovog porodičnogdomaćinstva nisu bodovani po osnovu tačke 8) podtač. (1) i (2) ovog člana.
9) Bruto površina nepokretnosti čija je izgradnja započeta, po članu porodičnogdomaćinstva:
(1) do 15 m² – 50 bodova;
(2) do 24 m² – 30 bodova.
10) Porodično domaćinstvo čiji je član nastradao/la ili nestao/la u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije: po nastradalom/oj ili nestalom/oj članu – 20 bodova.

Ako dva ili više podnosilaca prijave imaju isti broj bodova, prednost će imati
podnosilac prijave koji:
1) ima veći broj maloletne dece;
2) veći broj članova porodičnog domaćinstva;
3) ima trudnu ženu u porodičnom domaćinstvu;
4) duže boravi na području opštine Veliko Gradište;
5) ima manje prihode po članu porodičnog domaćinstva.

4. Dokazivanje ispunjenih uslova

Korisnik kao podnosilac prijave na Javni poziv za sebe i članove porodičnog domaćinstva dostavlja sledeće dokaze:
1) popunjen obrazac prijave;
2) fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica ili potvrdu Komesarijata da je lice evidentirano kao interno raseljeno lice (jedan od dva navedena dokaza obavezan je za podnosioca prijave, a zaostale članove porodičnog domaćinstva ako su evidentirani kao interno raseljeno lice);
3) fotokopiju lične karte za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
4) izvod iz matične knjige rođenih za decu mlađu od 16 godina;
5) dokaz o stambenoj situaciji porodičnog domaćinstva:
− za porodično domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
− za porodično domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko-sanitarnih uslova – izjava overena od strane nadležnog organa;
6) izjavu overenu od strane nadležnog organa da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva: ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osimnepokretnosti kojom konkurišu za Pomoć; ne mogu da koriste nepokretnost kojuposeduju na Kosovu i Metohiji; nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost nateritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambeno pitanje; nisukorisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bimogli ili su rešili svoje stambeno pitanje;
7) uverenje o imovnom stanju iz Republičkog geodetskog zavoda – Službe za katastar nepokretnosti, za podnosioca prijave i članove njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva;
8) uverenje Odeljenja za lokalnu poresku administraciju da podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, uključujući i maloletne članove porodičnog domaćinstva, nisu obveznici poreza na imovinu;

9) dokaz o prihodima:
− uverenje iz Nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti, ukoliko se radi onezaposlenom licu koje je evidentirano kod Nacionalne službe za zapošljavanje, a ukoliko se radi o nezaposlenom licu koje nije evidentirano u Nacionalnoj službi zazapošljavanje onda izjava overena od strane nadležnog organa da je lice nezaposleno i da nema primanja;
− uverenje o isplaćenoj naknadi iz Nacionalne službe za zapošljavanje;
− potvrda poslodavca o visini primanja za mesec koji predhodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva ili izjava dapodnosilac prijave odnosno član porodičnog domaćinstva ostvaruje neke povremene prihode;
− ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv ili ukoliko lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije – izjava overena od strane nadležnog organa da lice ne ostvaruje primanja po osnovu penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi;
10) dokaz o školovanju – potvrda nadležne obrazovne inistitucije o školovanju za lica koja se nalaze na redovnom školovanju do navršenih 26 godina života;
11) za jednoroditeljsku porodicu prilaže se potvrda o smrti bračnog druga; rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo; izvod iz matične knjige rođenih dece bez utvrđenog očinstva i rešenje o razvodu braka; izjava roditelja overena uorganu uprave ili sudu da se neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da u međuvremenu, nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu;
12) dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležnog organa;
13) rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje interresorne komisije za decu koja su telesno invalidna ili sa smetnjama u razvoju;
14) dokaz o zdravstvenom stanju, odnosno o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, trudnoće i drugog zdravstvenog stanja – odgovarajuća potvrda zdravstvene ustanove;
15) dokaz za porodično domaćinstvo čiji je član nastradao ili nestao u sukobima naprostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

16) dokaz o vlasništvu nad nepokretnošću – list nepokretnosti ne stariji od šest meseci;
17) dozvolu za gradnju ili potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (ne odnosi se nanepokretnosti sa građevinskom dozvolom i nepokretnosti izgrađene pre donošenja propisa o građenju).
Obrasce za konkurs moguće je preuzeti u prostorijama Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ul. Žitni trg 1 u Velikom Gradištu, kancelarija br. 3. Osoba za kontakt Jelena Bogdanović.

Prijava na Javni poziv
Potrebna dokumentacija
Izjava

Zainteresovana lica podnose prijave na javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica kroz nabavku paketa građevinskog materijala.

Dokumentacija se dostavlja u pisarnicu Opštinske uprave opštine Veliko Gradište ili putem pošte na adresu: 12220 Veliko Gradište sa napomenom „Za konkurs – Dodela sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja interno raseljenih lica, kroz nabavku građevinskog materijala. Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 26.06.2015.godine do 14.00 časova.

Broj: 561-12/2/2015-01-2
u Velikom Gradištu

Predsednik Komisije
Vesna Milanović

image_pdfimage_print

Јавни позив за доставу предлога кандидата за доделу Општинске награде општине Велико Градиште

Скупштина општине Велико Градиште донела је Одлуку о утврђивању 2. августа као Дана општине Велико Градиште као и Одлуку о установљењу и додели Општинске награде и других јавних признања.

Општинска награда додељује се као највише друштвено признање установама, предузећима, месним заједницама, органима, организацијама, удружењима грађана и поједницима, из земље и иностранства, који су постигли и постижу изузетне резултате и достигнућа у свим областима рада и стваралаштва, од значаја за унапређење, развој и афирмацију општине Велико Градиште (привреда, пољопривреда, образовање, здравство, наука, култура, спорт, хуманитарна делатност, посебан допринос афирмацији општине и насељеног места и друге области јавног живота) као и најбољим ученицима и студентима са територије општине Велико Градиште.

Општинска награда додељује се сваке године, на свечаној седници Скупштине општине, а поводом Дана општине.

Право предлагања кандидата за Општинску награду имају одборници Скупштине општине Велико Градиште, чланови Општинског већа, органи, организације, месне заједнице, удружења грађана, предузећа, установе и, својим потписима, најмање 10 грађана.

ОВИМ ПУТЕМ ВАС ПОЗИВАМО ДА ДОСТАВИТЕ ПРЕДЛОГЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКЕ НАГРАДЕ.

ПРЕДЛОГ СЕ ДОСТАВЉА У ПИСАНОЈ ФОРМИ, САДРЖИ СВЕ ПОТРЕБНЕ ПОДАТКЕ О КАНДИДАТУ, МОРА БИТИ ОБРАЗЛОЖЕН И ОБАВЕЗНО МОРА САДРЖАТИ НАЗНАКУ ОБЛАСТИ ЗА КОЈУ СЕ ПРЕДЛАЖЕ.

ПРЕДЛОЗИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ КОМИСИЈИ ЗА ДОДЕЛУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, НАЈКАСНИЈЕ ДО 15.06.2015. ГОДИНЕ.

ПРЕДЛОГЕ СЛАТИ У ЗАТВОРЕНОЈ КОВЕРТИ СА НАЗНАКОМ – ПРЕДЛОГ ЗА ОПШТИНСКУ НАГРАДУ – на адресу СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, Житни трг број 1, 12220 Велико Градиште.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

Комисија за доделу општинских

награда и признања

Број: 17-2/2015-02

Датум: 01.06.2015. године

Велико Градиште

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Љубиша Алексић

image_pdfimage_print

Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа, на кп.бр. 2366/188 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Стокић Горана из Ђуракова

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа, на кп.бр. 2366/188 у К.О. Велико Градиште, подносиоца захтева за потврђивање Стокић Горана из Ђуракова.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 01.06.2015. године до 08.06.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 08.06.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

image_pdfimage_print

Јавна презентација Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа, на кп.бр. 2366/384 и на делу к.п. бр. 2366/181 у К.О. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта стамбеног објекта апартманског типа, на кп.бр. 2366/384 и на делу к.п. бр. 2366/181 у К.О. Велико Градиште,подносиоца захтева за потврђивање УРБАНЕ ГРАДЊЕ из Мајиловца.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 01.06.2015. године до 08.06.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 08.06.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

image_pdfimage_print
image_pdfimage_print