Обавештење о Јавној презентацији урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта на к.п. Бр. 1906 и 1907/2 к.о. Велико Градиште

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Велико Градиште организује Јавну презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, на к.п.бр. 1906 и 1907/2 К.О. Велико Градиште, у улици Албанске споменице у Великом Градишту, подносиоца захтева Миловановић Горана из Великог Градишта.

Јавна презентација организује се у трајању од седам дана почевши од 19.05.2015. године до 25.05.2015. године. у згради Општине Велико Градиште, соба бр. 11. у призмељу, сваког радног дана од 07,00 до 14,00 часова.

Заинтересовани током јавне презентације своје примедбе и сугестије на предметни урбанистички пројекат могу у писменој форми доставити на писарницу Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр. 1, најкасније до 25.05.2015. године до 14,00 часова.

Јавна презентација се организује на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014).

image_pdfimage_print