На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 19. Одлуке о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште, бр. 8/2011), Комисија за давање грађевинског земљишта у закуп Скупштине општине Велико Градиште на основу Програма отуђења неизграђеног грађевинског земљишта ујавној својини за 2015. годину, на предлог ЈП Дирекције за изградњу општине Велико Градиште, објављује

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
I. Општина Велико Градиште, извршиће отуђење, заинтересованим физичким и правним лицима, локације „Рударево, Бабино Мочило, Бели Багрем, Београдска“, које чине неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини у К.о. Велико Градиште, уписане као јавна својина општине Велико Градиште, а ради изградње објеката предвиђених плановима а њих чине следеће непокретности:

а)

– кат. парц. бр. 3915/39, Рударево, површине 5,55 ари;

– кат. парц. бр. 3915/40, Рударево, површине 7,58 ари;

б)

– кат. парц. бр. 3694/66, Бабино Мочило, површине 4,56 ари;

– кат. парц. бр. 3694/134, Бабино Мочило, површине 4,94 ари;

в)

– кат. парц. бр. 2266, Бели Багрем, површине 5,23 ара;

г)

– кат. парц. бр. 21/6, Београдска, површине 2,53 ара;

– кат. парц. бр. 21/17, Београдска, површине 1,16 ара,

све у К.о. Велико Градиште.

II. Предмети надметања из тачке I овог огласа налазе се у обухвату Просторног плана општине Велико Градиште и Плана генералне регулације за насеље Велико Градиште и отуђују се и нуде као комунално неуређене и неопремљене .

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац.

III. Непокретности из тачке I овог огласа се отуђују будућим купцима у својину.

IV. На парцелама из тачке I овог огласа предвиђена је изградња објеката и садржаја одређених Просторним планом општине Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 2/2011), и Планом генералне регулације за насеље Велико Градиште („Сл. гл. општине Велико Градиште“, бр. 15/2014) разних намена зависно од зоне а на основу урбанистичко – техничких услова и урбанистичке пројектне документације.

V. Почетна цена за предмете надметања из тачке I овог Огласа под а) износи 700,00 еура по ару; под б) износи 1.200,00 еура по ару; под в) износи 2.500,00 еура по ару; под г) износи 2.000,00 еура по ару; а све у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан плаћања.

VI. Понуђени износ купопродајне цене купац је дужан да уплати у напред и у целини, под претњом пропуштања а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту („Сл. гласник општине Велико Градиште“, бр. 08/2011).

Ближи услови који се тичу плаћања непокретности биће дефинисани Уговором.

VII. Јавно надметање одржаће се ако истом присуствују најмање 2 активна понудиоца дана 25.06.2015. године са почетком у 11,00 часова, у Великој сали СО Велико Градиште.

VIII. Право учешћа на надметању имају сва правна и физичка лица, која до 10,00 часова дана 25.06.2015. године уплате депозит у висини од 10% од почетне цене и пријаве своје учешће Имовинско – правној служби СО Велико Градиште.

Кауција-депозит плаћа се на благајни или на жиро рачун Општинске управе општине Велико Градиште.

Минимални лицитациони корак је: 50. еура/ар.

Девизни износ плаћа се у динарској противредности по средњем курсу НБС-а на дан плаћања.

IX. По завршеном надметању лицима чије усмене понуде не буду прихваћене вратиће се гарантни износ.

Купцу који понуди највећи износ за предмет надметања депозит ће се вратити тек по уплати целокупно излицитиране, односно понуђене цене.

X. У случају да будући купац не уплати излицитирану цену у складу са тач VI. овог Огласа отуђено земљиште биће му изузето и неће имати право на повраћај уплаћеног депозита из тачке VIII. овог огласа.

XI. Ближа обавештења који се тичу јавног надметања могу се добити на телефон 012/662-122 лок. 113 или лично у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, соба бр. 41. први спрат.

Особа за контакт Милош Стојадиновић, дипл. правник.

Број: 464-77/2015-06,
Дана 25. мај 2015. године,

КОМИСИЈА СО ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
за давање у закуп грађевинског земљишта

image_pdfimage_print